Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣ !!!


ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣ 
ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ '' ΤΖΑΚΙ ''
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018
Πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού χαράς και αισιοδοξίας 
στο Κοσμικό Κέντρο '' ΤΖΑΚΙ '' στον Σ.Σ. τής Θήβας η Εορταστική 
Εκδήλωση τής Παγκόσμιας Ημέρας τής Τρίτης Ηλικίας . Χαιρετισμό 
στο κοινό απηύθυνε η Προϊσταμένη τού ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣ κα Όλγα Ιωάννου ,
 ο Δήμαρχος τού ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ  κ. Σπύρος Νικολάου 
( ο οποίος χαρακτήρισε '' ψυχή '' τού ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣ τήν κα Ολγα Ιωάννου ) ,
 και η Διευθύντρια τού ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ
 Κα Σεραφεία Μουλκιαρότου .
Κέφι , πλούσιο Γεύμα και Χορός επισφράγισαν με τον καλύτερο
 τρόπο και την φετινή Εκδήλωση του ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣ .
Τίμησαν με την παρουσία τους την Εκδήλωση και οι κ.κ. :
Αντιδήμαρχοι τού Δήμου Θηβαίων , Ανδρέας Χατζησταμάτης , 
Σπύρος Κίτσος
Πρόεδρος τού Δημοτικού Οργανισμού τού Δήμου Θηβαίων  
Γιάννης Παπαδημητρίου
Αντιδήμαρχος τής Δημοτικής Ενότητας Βαγίων  Σωτήριος Δρένιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι τού Δήμου Θηβαίων , Ιουλία Κοντού
 ( Αντιπρόεδρος τού Δημοτικού Οργανισμού τού Δήμου Θηβαίων ) ,
 Γρηγόρης Παπαβασιλείου
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ελεώνος ,  Δέσποινα Κατσέλη
Εκπρόσωποι Συλλόγων 
Την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί Εκκλησιασμός
 μετ Αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό τού Αγίου Ιωάννη τού Καλοκτένη 
στην Κεντρική Πλατεία τής Θήβας . 
                                     Δημήτρης Σοβατζής

                                                            Δημήτρης Σοβατζής

ΕΚΚΛΗΣΙΑ , ΕΘΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΔΑ !!!Εκκλησία, Έθνος και Πατρίδα: Ερμηνείες και παρερμηνείεςΤου Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου
Τίθεται πολλές φορές στίς ἡμέρες μας τό ζήτημα τοῦ ἐκκλησιαστικῶς ἐπιτρεπτοῦ νά ἀρθρώνει ἡ Ἐκκλησία λόγο, 
πού ἀφορᾶ στήν ἱστορία καί τήν παράδοση τῆς Πατρίδος μας, καθώς και στά ἐθνικά θέματα.
Ἐνδεχομένως ὅσοι ἰδεοληπτικῶς διατυπώνουν αὐτές τίς θέσεις ἀγνοοῦν καί τήν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας στό ἱστορικό γίγνεσθαι τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί τήν ὀρθόδοξη θεολογική διδασκαλία.
Ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι ἄπειρος. Μέ φιλανθρωπία, ὅμως, δηλαδή μέ ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο, ‘’ἐκένωσεν ἑαυτόν’’ καί προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο.
Καί ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Οἰκουμενική, ἀπευθύνεται ‘’πρός πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον’’. Ὅμως ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ θείου Δομήτορός Της, ἐκένωσε, κατά καιρούς, ἑαυτήν καί ἔγινε ἐθναρχοῦσα τῶν Ἑλλήνων ὥστε ἀφ’ ἑνός νά τούς μεταλαμπαδεύσει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί ἀφ’ ἑτέρου δι’ αὐτῶν νά ἐκπολιτίσει καί νά ἐκχριστιανίσει καί ἄλλους λαούς (ἐξωτερική ἱεραποστολή στό Βυζάντιο καί στήν ἐποχή μας), ὅπως εἶχε ἀναφέρει ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος.
Συνεπῶς ἡ ἀντίληψη τῆς μή ἐνασχολήσεως τῆς Ἐκκλησίας μέ τά ἱστορικά καί ἐθνικά θέματα μόνον ὡς μονοφυσιτική μπορεῖ νά θεωρηθεῖ, ὅπως μᾶς εἶχε ἀναφέρει ὁ ἀοίδιμος Ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης, καί ἀσφαλῶς ἀλλότρια τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἡ ὁποία ἔχει οἰκουμενικό ἀλλά ὄχι διεθνιστικό ἤ παγκοσμιοποιημένο λόγο. 
Ἀπό τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατερικῶν κειμένων γίνεται σαφές, ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί Παράδοση ἡ οἰκουμενικότητα δέν καταργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση καί οἱ πανανθρώπινες ἀξίες συμπορεύονται θαυμάσια μέ τόν ὑγιῆ πατριωτισμό.
Στό Δευτερονόμιο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης διαβάζουμε ὅτι «ὅτε διεμέριζεν ὁ Ὕψιστος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν υἱούς Ἀδάμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατά ἀριθμόν ἀγγέλων Θεοῦ» , δηλαδή διδασκόμαστε ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους καί τῆς πατρίδος εἶναι ἐντεταγμένη μέσα στό σχέδιο τῆς Θείας Προνοίας καί δέν ἐμφανίζεται ὡς σύμπτωμα τῆς ἁμαρτωλότητος τοῦ ἀνθρώπου.
Τό ἴδιο μᾶς βεβαιώνει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο τῶν Ἀθηνῶν διακηρύσσει ὅτι ὁ Θεός ὅρισε «τάς ὁροθεσίας», δηλαδή τά σύνορα τῆς κατοικίας τῶν ἐθνῶν.
Ὅπως παρατηρεῖ ὁ καθηγητής Εὐ. Θεοδώρου, ἡ περίφημη ρήση τοῦ Παύλου ὅτι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην» δέν ὑποδηλώνει κατάργηση τῶν ἐθνικῶν ἰδιαιτεροτήτων ἐπί γῆς, ὅπως τό «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ» δέν αἴρει τήν μεταξύ τῶν φύλων ἐπίγεια διαφοροποίηση. Καί οἱ δύο αὐτές ρήσεις ἀναφέρονται στήν σχέση μέ τόν Θεό καί στήν δυνατότητα σωτηρίας ὅλων τῶν ἀνθρώπων. 
Σέ πανηγυρική συνεδρίαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τό 1963 ὁ καθηγητής τῆς Θεολογίας ἀείμνηστος Δημήτριος Μπαλάνος ἔδωσε τήν ἀκόλουθη ἀπάντηση στό ζήτημα: «Ἡ Ἐκκλησία μας ἀπεριφράστως ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι ἐθνική Ἐκκλησία καί τοῦτο πρός δόξαν της... Ὁ ἐθνικός χαρακτήρ τῆς Ἐκκλησίας μας οὐδόλως παραβλάπτει τόν ὑπερκόσμιον χαρακτῆρα αὐτῆς. Τῷ ὄντι ἡ Ἐκκλησία ὡς ὑπερκόσμιον, ἀόρατον καί πνευματικῆς φύσεως καθίδρυμα, εἶναι ὑπεράνω πάσης ἐπιγείου σχέσεως, συνεπῶς καί ὑπεράνω ἐθνικῶν διακρίσεων. Ἀλλά καί κατά τήν ὀρθόδοξον διδασκαλίαν, ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μόνον ἀόρατον καί ὑπερκόσμιον, ἀλλά καί ὁρατόν καί ἐγκόσμιον καθίδρυμα, καί ὡς τοιοῦτο δέν δύναται νά ἀδιαφορήσει πρός τά κυριώτερα καί εὐγενέστερα ἀνθρώπινα συναισθήματα, ὁποῖα εἶναι ἡ ἀγάπη καί ἡ προσήλωσις πρός τούς ἐπιγείους δεσμούς τῆς οἰκογενείας, τῆς πατρίδος καί τοῦ ἔθνους, οὐδέ δύναται νά μή λάβῃ θέσιν ἔναντι αὐτῶν.... Ἡ πρός τήν ἐπίγειον πατρίδα ἀγάπη οὐδόλως παρεμποδίζει τόν πρός τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ κοινόν χριστιανικόν πόθον. Τοὐναντίον διά καταλλήλου διαπαιδαγωγήσεως ἡ πρός τήν πατρίδα ἀγάπη θά ἠδύνατο νά ἀναγάγῃ εἰς τήν ἔννοιαν τῆς ἄνω Ἱερουσαλήμ, χρησιμεύουσα ὡς προπαίδεια καί ἀναβαθμός εἰς αὐτήν». 
Ὑποκρύπτει μονοφυσιτικές τάσεις ἡ παρασιώπηση τῆς θεανθρωπίνης δομῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία κατά τήν Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός Ἐφεσίους εἶναι πρόσληψη καί «ἀνακεφαλαίωσις» ὄχι μόνον τῶν οὐρανίων ἀλλά καί τῶν ἐπιγείων.
Στό πνεῦμα αὐτό ἐντάσσεται ἡ ἐντολή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «τήν ἐνεγκοῦσαν πατρίδα ἴσα γονεῦσιν τιμᾶν», τήν ὁποία ἀπέδωσε μέ ἐκλαϊκευμένο τρόπο ὁ Ἁγιορείτης Ὅσιος Παΐσιος λέγοντας: «Καί ἡ πατρίδα εἶναι μία μεγάλη οἰκογένεια».
Ὅταν λοιπόν ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίζεται ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας καί τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητος τοῦ ἔθνους μας δέν σημαίνει ὅτι ὑποτιμᾶ ἤ μισεῖ τά ἄλλα ἔθνη, ὅπως ἀκριβῶς ἡ ἀγάπη πρός τούς γονεῖς μας δέν σημαίνει ὅτι μισοῦμε τούς γονεῖς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. 
Ἐπί Τουρκοκρατίας ἡ Ἐκκλησία δέν περιορίσθηκε στόν Ἐθναρχικό της ρόλο, ἀλλά προέβαλλε συγχρόνως τό οἰκουμενικό σωτηριολογικό νόημα τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ὅπως ἀποδεικνύουν τά πολλά σωζόμενα κηρύγματα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καθώς καί πολλά δημώδη ἄσματα , ὅπως π.χ. τοπικά κάλαντα.
Ἀλλά καί σέ ἄλλες δύσκολες γιά τόν λαό μας στιγμές ἡ Ἐκκλησία μας συνεδύασε τήν πατριωτική της δράση μέ τήν διακονία καί τήν κοινωνική προσφορά πρός κάθε συνάνθρωπο, ἀσχέτως φυλῆς ἤ θρησκείας.
Θυμίζουμε τήν περίοδο τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καί τῆς Κατοχῆς ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός καί ἄλλοι Μητροπολίτες καί ἁπλοί κληρικοί ἀφ’ ἑνός μέν χαλύβδωναν τήν διάθεση τῶν Ἑλλήνων γιά πανεθνική Ἀντίσταση, ἀφ’ ἑτέρου δέ βοηθοῦσαν τούς Ἑβραίους συμπολίτες μας νά κρυφτοῦν καί μεριμνοῦσαν γιά τήν ἀνακούφιση τῶν πεινώντων, τῶν ὀρφανῶν καί τῶν πασχόντων.
Σέ ἀντίθεση μέ τά ὅσα ἰσχυρίζονται κάποιοι ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὡς ἐπίκεντρο τῆς διδασκαλίας της τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, γι’ αὐτό ἄλλωστε ἀγωνίζεται ὑπέρ τοῦ Ὀρθοδόξου ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί κατά τῆς μετατροπῆς του σέ θρησκειολογικό.
Ἄν εἰλικρινά κάποιοι ἐνδιαφέρονται νά ἀκοῦν οἱ νέοι μας λόγο περί Σταυροῦ καί Ἀναστάσεως ἄς συνταχθοῦν καί αὐτοί στήν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας νά μή μετατραπεῖ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν σέ ἕνα συνονθύλευμα ξερῶν ἐγκυκλοπαιδικῶν γνώσεων χωρίς Χριστοκεντρικό καί ἠθοπλαστικό περιεχόμενο. 
Οἱ Τοπικές Ἐκκλησίες πού αἰσθητοποιοῦν τό Ὅλο τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, σέ πολλές ἀπό τίς σημερινές περιπτώσεις ταυτίζονται πρός τίς Ἐθνικές Ἐκκλησίες πού μέ ἐσχατολογική αὐτοσυνειδησία ἐντός τῶν εὐχαριστηριακῶν πλαισίων, προβάλλουν τόσο πρωτογενῶς τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ὅσο καί δευτερογενῶς τίς ἐπίγειες τοπικές γεωφυσικές, οἰκολογικές, ἱστορικές καί πολιτιστικές τους συναρτήσεις, ἐφ’ ὅσον αὐτές δέν παρεμποδίζουν τόν πρωτογενῆ σκοπό τους. 
Γι’ αὐτό, ὅπως δέν ἐπιτρέπεται ἡ σωβινιστική πατριδοκαπηλεία, κατά παρόμοιο τρόπο εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ ὀρθοδοξοκαπηλεία, ἡ ὁποία πολύ συχνά μέ τή μονοφυσιτική νοοτροπία παραθεωρεῖ τό γεγονός ὅτι ἡ θεανθρώπινη ὀρθοδοξία ἐγκλιματίζει στό πνευματικό οἰκολογικό περιβάλλον της καί αὐτή τήν χοϊκή φύση καί ἐνοφθαλμίζει στήν πνευματική της βιόσφαιρα τά ἑκάστοτε καί ἑκασταχοῦ ὁμόλογα ἤ ὁμοιογενῆ ἱστορικά, ἐθνικά καί πολιτιστικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἀναχωνεύονται στό πυρακτωμένο καμίνι της, δέχονται τίς ἀνταύγειες τοῦ Θαβωρείου φωτός καί μέ αὐτό τόν τρόπο μεταμορφώνονται σέ ἐκλεκτά ἐπίγεια σκεύη τοῦ οὐρανίου θησαυροῦ της. 
Αὐτό συνέβη στόν πανθομολογούμενο ὕψιστο βαθμό μέ τίς διαλεκτικές σχέσεις Χριστιανισμοῦ καί Ἑλληνισμοῦ, ἔτσι ὥστε νά δικαιολογεῖ τήν χρήση τῆς ἐκφράσεως «ἑλληνορθόδοξα ἰδεώδη».
Ὅταν καί διακεκριμένοι Σλάβοι Θεολόγοι χρησιμοποιοῦν τήν ἔκφραση «ἑλληνική Ὀρθοδοξία», δέν πρέπει ἐμεῖς νά διστάζουμε νά χρησιμοποιοῦμε, φυσικά χωρίς ἔπαρση τήν ἔκφραση αὐτή. 
Ἡ Ἐκκλησία καταδικάζει τόν ρατσισμό, τόν σωβινισμό καί τόν ἐθνοφυλετισμό. Ἀποδέχεται, ὅμως, τόν πατριωτισμό καί τήν ἀνάγκη κάθε ἔθνους νά ζῆ μέ εἰρήνη, ἐλευθερία, ἐθνική ἀξιοπρέπεια.
Ὁ ἀγώνας της ὑπέρ τῆς ἐθνικῆς γλωσσικῆς καί πολιτιστικῆς μας ἰδιοπροσωπίας δέν ἔχει ὡς ὑπόβαθρο τήν ἐθνική ἀλαζονεία, ἀλλά τήν δημοκρατική ἀρχή, τήν ὁποία ἀποδέχεται καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, περί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος κάθε λαοῦ.
Γιά τήν Ἐκκλησία ὁ ἐθνοφυλετισμός πού ὀρθώνει τείχη μεταξύ τῶν λαῶν εἶναι ἐξ ἴσου καταδικαστέος ὅπως καί ὁ ἄπατρις διεθνισμός πού θέλει νά ἰσοπεδώσει τήν ἐθνική ἰδιαιτερότητα κάθε λαοῦ.
Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν ἰσοπέδωση τῶν πολιτισμῶν πού ἐπιζητοῦν οἱ ὀπαδοί τῆς ὑλιστικῆς παγκοσμιοποιήσεως.
Ἄν θέλουμε νά ἀναζητήσουμε ἕνα ἐκκλησιαστικό λόγο θά πρέπει νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι αὐτός ὁ λόγος θά εἶναι πράγματι Ὀρθόδοξος καί ἐκκλησιαστικός καί ὄχι βασισμένος σέ ἐφήμερα φιλοσοφικά ρεύματα καί σέ πολιτικά ἰδεολογήματα.
 

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ !!! ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗΝ Ε.Ε. !!!

Η συζήτηση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, το περιεχόμενο της οποίας αναμένεται να αποκαλυφθεί αργότερα σήμερα, έγινε μετά το καλοκαιρινό διπλωματικό μπραντεφέρ στη Μεσόγειο με αφορμή τα πλοία που διέσωζαν μετανάστες, στα οποία πλέον η Ιταλία αρνείται να ανοίξει τα λιμάνια της εάν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις για την ανακατανομή των αιτούντων άσυλο σε όλη την Ευρώπη.

«Οι εντάσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη έχουν έλθει ξανά στην επιφάνεια», ανέφερε σε επιτιμητικό τόνο ο Τουσκ, καλώντας να τερματιστεί στο Σάλτσμπουργκ το «παιγνίδι των αλληλοκατηγοριών» που επιμένει παρά τη μεγάλη μείωση του αριθμού των αφίξεων προσφύγων και μεταναστών στις ευρωπαϊκές ακτές σε σύγκριση με την κορύφωση των ροών το καλοκαίρι του 2015.

«Ειλικρινά, δεν περιμένω τίποτα σημαντικό. Αλλά ακόμα κι αν η Ευρώπη επιδείξει για νιοστή φορά ότι είναι απόλυτα ανύπαρκτη και αδιάφορη (για το μεταναστευτικό ζήτημα), θα αναλάβουμε δράση από τη δική μας πλευρά συνάπτοντας διμερείς συμφωνίες», διεμήνυσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι.

Ελάχιστη πρόοδος αναμενόταν να σημειωθεί όσον αφορά τα ευρωπαϊκά σχέδια για «ελεγχόμενα κέντρα» στην Ευρώπη, ή την ταχεία διαλογή των αιτούντων άσυλο και των οικονομικών παράτυπων μεταναστών που θα επαναπροωθούνται.

Ως προς το σχέδιο να δημιουργηθούν «πλατφόρμες αποβίβασης» εκτός ΕΕ για τους μετανάστες που διασώζονται στη θάλασσα, η κατάσταση συνεχίζει να είναι ακόμα πολύ θολή, καθώς καμιά αφρικανική χώρα δεν έχει εκφράσει μέχρι σήμερα προθυμία να δεχθεί κάτι τέτοιο.

Πρέπει «να δημιουργηθεί ένα πιο προβλέψιμο σύστημα, ώστε να τερματιστούν οι ad hoc λύσεις για τις αποβιβάσεις» μεταναστών, όπως αυτές που βρέθηκαν με μεγάλη δυσκολία το καλοκαίρι στις περιπτώσεις των πλοίων Aquarius και Diciotti, έκρινε ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη στην Ευρώπη», έκρινε από τη δική του πλευρά ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, προτρέποντας τις χώρες που δεν δέχονται να υποδεχθούν πρόσφυγες — «όπως θα όφειλαν» — να «συνεισφέρουν με άλλα μέσα».

Οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να διχάζονται όσον αφορά το ζήτημα της ανακατανομής των αιτούντων άσυλο, που ζητούν οι χώρες της Μεσογείου και απορρίπτουν οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Συμφωνούν αντιθέτως πλέον στον στόχο της επιτάχυνσης των επαναπροωθήσεων μεταναστών που δεν έχουν δικαίωμα να τους χορηγηθεί άσυλο, την άσκηση πίεσης στις χώρες διέλευσης και προέλευσης και την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Για το τελευταίο σημείο, ο αυστριακός καγκελάριος επέκρινε τις επιφυλάξεις από μέρους της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας για το σχέδιο να ενισχυθεί σημαντικά η ευρωπαϊκή ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή.

«Είμαστε ευτυχείς που η συζήτηση επικεντρώνεται πλέον στο πώς θα προστατεύονται τα σύνορα. Όμως εμείς είμαστε σε θέση να φυλάσσουμε τα δικά μας σύνορα», δήλωσε με εμφανή ικανοποίηση ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος εξάλλου αρέσκεται να κατακεραυνώνει τις «φιλομεταναστευτικές δυνάμεις» στις Βρυξέλλες.

Πηγή: cnn.gr

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΑΡΩΝΕΙ !!! Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!

Σαρώνει η εγκληματικότητα: Μία ληστεία κάθε δύο ώρες στην επικράτεια!

Τι δείχνουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας για το πρώτο εξάμηνο του 2018 - Δεν αποτυπώνεται η «αναβάθμιση» του εγκλήματος με όλο και πιο βίαιες πράξει
 - Καλπάζει το «έγκλημα της καθημερινότητας» - 9 διαρρήξεις την ώρα σε όλη την επικράτεια

 Καλπάζει η εγκληματικότητα το πρώτο  εξάμηνο του 2018 σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. Παρά τα “μαγειρέματα” και τις περίεργες διατυπώσεις που συνηθίζουν στις ανακοινώσεις της Αστυνομίας και ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιμένει να “βαφτίζει” “διακυμάνσεις που σχετίζονται με ποιοτικές διαφοροποιήσεις” τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, χωρίς μάλιστα να είναι δυνατή η ποιοτική μετατόπιση του εγκλήματος, καθώς γίνεται πολύ πιο σκληρό και βίαιο.
'Έτσι το πρώτο εξάμηνο του χρόνου είχαμε:
 
 
-369 εισβολές σε σπίτια, από τις οποίες στην Αττική έγιναν 153
-2.171 ληστείες σε όλη τη χώρα – δηλαδή 12 ληστείς στο 24ωρο ή αλλιώς μία ληστεία κάθε 2 ώρες – από τις οποίες οι 1.734 στην Αττική.
 
 -36.997 κλοπές σε όλη της Επικράτεια – δηλαδή 9 διαρρήξεις την ώρα - από τις οποίες 6.356 σημειώθηκαν σε σπίτια στην Αττική
-2.961 κλοπές σε δημόσιο χώρο
-11.862 κλοπές τροχοφόρων σε όλη τη χώρα.

Ως προς τον αριθμό των συλλήψεων, το Α’ εξάμηνο του 2018 συνελήφθησαν συνολικά 82.602 άτομα για αξιόποινες συμπεριφορές κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα. Από τους συλληφθέντες, 39.421 ενέχονται σε ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις σπιτιών, αυτοκινήτων, καταστημάτων, ναρκωτικά, απάτες κ.λπ. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ένας μεγάλος αριθμός και συγκεκριμένα 54.938 αστυνομικοί διατέθηκαν για την ομαλή διεξαγωγή και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης στις 1.696 κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, συναθροίσεις και πορείες, που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Επικράτεια.
Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν 20.542 σοβαρές υποθέσεις του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, που αφορούν σε όλο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας. Επίσης το Α’ εξάμηνο 2018, συνελήφθησαν 42.416 άτομα να εισέρχονται παράτυπα στα σύνορα της χώρας μας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 7.113 επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους. Επίσης, το περασμένο εξάμηνο, οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας χειρίστηκαν υποθέσεις σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν για σοβαρά αδικήματα 188 άτομα, τα οποία καταζητούνταν με Ευρωπαϊκά και Διεθνή εντάλματα σύλληψης. Στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της αντεγκληματικής πολιτικής παρατηρείται μικρή μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην επικράτεια, σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2017. Aπό την αρχή του 2010, για πρώτη φορά, η Ελληνική Αστυνομία με ειδικό λογισμικό αποτυπώνει ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο όλα τα αδικήματα και τα συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος. Με το νέο αυτό τρόπο καταγράφονται καθημερινά, μέσω του συστήματος Police On Line, αναλυτικά και με πληρότητα όλα τα περιστατικά, σε κάθε αστυνομική Υπηρεσία της χώρας. Σε γενικές γραμμές, το Α’ εξάμηνο του 2018, καταγράφονται διακυμάνσεις στη συχνότητα διάπραξης συγκεκριμένων αδικημάτων, που παρουσιάζουν επιμέρους αυξομειώσεις, με βάση τις τοπικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας.
Ληστείες
Το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους διαπράχθηκαν σε όλη την Επικράτεια 207 λιγότερες ληστείες, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 2.171 έναντι 2.378. Επίσης διαπράχθηκαν 139 απόπειρες ληστείας, έναντι 146, που είχαν καταγραφεί το Α’ εξάμηνο του 2017.
Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Επικράτειας, καθώς και στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπου παρατηρείται ο κύριος όγκος των ληστειών καταγράφονται:
· 2.171 έναντι 2.378 σε όλη την Επικράτεια
· 1.734 έναντι 1.934 στην Αττική
· 220 έναντι 222 στη Θεσσαλονίκη
Ως προς τα είδη των ληστειών που τελέστηκαν στην Επικράτεια κατά το Α’ εξάμηνο του 2018, παρατηρούνται επιμέρους διακυμάνσεις, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, ως εξής:
· 92 λιγότερες σε ταξί (19 έναντι 111)
· 33 λιγότερες σε Σ/Μ και καταστήματα ψιλικών (79 έναντι 112)
· 28 λιγότερες σε οικίες (369 έναντι 397)
· 22 λιγότερες σε καταστήματα (121 έναντι 143)
· 27 λιγότερες σε περίπτερα (32 έναντι 59)
· 11 επιπλέον σε πρακτορεία Ο.Π.Α.Π. (49 έναντι 38)
· 8 επιπλέον με αρπαγές τσαντών (164 έναντι 156)
Αντίστοιχα στην Αττική, οι αυξομειώσεις καταγράφονται ως εξής:
· 90 λιγότερες σε ταξί (18 έναντι 108)
· 12 λιγότερες σε οικίες (269 έναντι 281)
· 8 λιγότερες εντός καταστημάτων (100 έναντι 108)
· 1 λιγότερες σε χρηματαποστολές (4 έναντι 5)
· 13 επιπλέον με αρπαγές τσαντών (153 έναντι 140)
· 10 επιπλέον σε πρακτορεία Ο.Π.Α.Π. (42 έναντι 32)
Ανθρωποκτονίες
Το Α’ εξάμηνο του 2018 διαπράχθηκαν σε όλη την Επικράτεια 47 ανθρωποκτονίες με πρόθεση, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα είχαν διαπραχθεί 42 ανθρωποκτονίες. Επίσης, διαπράχθηκαν 64 απόπειρες ανθρωποκτονίας, έναντι 78 που είχαν καταγραφεί το Α’ εξάμηνο του 2017.
Κλοπές – Διαρρήξεις
Το Α’ εξάμηνο του 2018 οι κλοπές – διαρρήξεις κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 καθώς σε όλη την επικράτεια καταγράφηκαν 36.997 περιπτώσεις έναντι 36.959 το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Επικράτειας, καθώς και στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου καταγράφεται ο κύριος όγκος των κλοπών και των διαρρήξεων, στη σύγκριση των πρώτων εξαμήνων του 2018 και 2017, καταγράφονται τα εξής:
· 36.997 έναντι 36.959 στην Επικράτεια
· 22.347 έναντι 21.283 στην Αττική
· 6.379 έναντι 6.572 στη Θεσσαλονίκη
Στην Αττική σε επιμέρους υποκατηγορίες κλοπών - διαρρήξεων, σημειώνονται τα εξής:
· 182 λιγότερες σε καταστήματα (2.230 έναντι 2.412)
· 90 λιγότερες με αρπαγές τσαντών (286 έναντι 376)
· 739 επιπλέον από ΙΧΕ αυτοκίνητα (6.488 έναντι 5.749)
· 373 επιπλέον σε οικίες (6.356 έναντι 5.983)
· 63 επιπλέον μικροκλοπές σε δημόσιο χώρο (2.961 έναντι 2.898)
Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται:
· 364 λιγότερες σε οικίες (1.060 έναντι 1.424)
· 20 λιγότερες με αρπαγές τσαντών (23 έναντι 43)
· 7 λιγότερες σε καταστήματα (774 έναντι 781)
· 149 επιπλέον μικροκλοπές σε δημόσιο χώρο (1.595 έναντι 1.446)
· 172 επιπλέον σε συγκοινωνιακά μέσα (988 έναντι 816)
Κλοπές Τροχοφόρων
Οι κλοπές τροχοφόρων μειώθηκαν κατά (2.034) σε επίπεδο Επικράτειας σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα καταγράφηκαν (11.862) κλοπές τροχοφόρων, ενώ το Α’ εξάμηνο πέρσι είχαν καταγραφεί (13.896) κλοπές.
Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Επικράτειας, καθώς και στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου καταγράφεται ο κύριος όγκος των κλοπών τροχοφόρων, στη σύγκριση του Α’ εξαμήνου του 2018 με το Α’ εξάμηνο του 2017, καταγράφονται τα εξής:
· 11.862 έναντι 13.896 στην Επικράτεια
· 7.549 έναντι 8.338 στην Αττική
· 1.184 έναντι 1.384 στη Θεσσαλονίκη
Στις άλλες κατηγορίες αδικημάτων, κλιμακούμενες μειώσεις εμφανίζουν οι υποθέσεις παραχάραξης κατά 89,3% (9 έναντι 84), οι υποθέσεις επαιτείας κατά 13,7% (1.425 έναντι 1.652), οι υποθέσεις απατών κατά 10,4% (1.497 έναντι 1.670) και οι υποθέσεις κυκλοφορίας παραχαραγμένων κατά 2,6% (4.327 έναντι 4.442).
Επιπλέον, λόγω της αναβαθμισμένης επιχειρησιακής ανταπόκρισης των αστυνομικών Υπηρεσιών, παρατηρείται αύξηση στις υποθέσεις – εξιχνιάσεις πλαστογραφίας κατά 93,6 % (1,744 έναντι 901), εκβίασης κατά 50% (117 έναντι 78), λαθρεμπορίου κατά 19,5% (1.212 έναντι 1.014) και ναρκωτικών κατά 8,5% (6.468 έναντι 5.961).
Παράτυπη Μετανάστευση
Το Α’ εξάμηνο του 2018 συνελήφθησαν συνολικά, από τις Αστυνομικές και τις Λιμενικές Αρχές, για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, (42.416) αλλοδαποί, ενώ το αντίστοιχο Α’ εξάμηνο του 2017 είχαν συλληφθεί, σύμφωνα με την τελική αποτίμηση (24.984), καταγράφεται δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 69,77%.
https://www.protothema.gr/greece/article/824106/saronei-i-eglimatikotita/

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ !!!

H πατρίδα και το έθνος σε συνεχή συναγερμό - Τι μήνυμα θέλουν να μας δώσουν οι Τούρκοι με την ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας;

Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου συνήλθε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) της Τουρκίας, υπό την προεδρεία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΣΕΑ αναφέρονται τα εξής:

  1. Εξετάστηκαν διεξοδικά, και από όλες τις πλευρές, οι σημαντικές εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις που αφορούν την ασφάλεια της χώρας μας ως ακολούθως: Παρουσιάστηκαν στο ΣΕΑ όλες οι επιχειρήσεις που γίνονται και είναι σε εξέλιξη στο εσωτερικό και το εξωτερικό, εναντίον όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων που απειλούν την εθνική μας ενότητα, με πρώτη απ’ όλες την οργάνωση του Γκιουλέν, του PKK/PYD-YPG και του Ισλαμικού Κράτους. Επιβεβαιώθηκε η βούληση της Τουρκίας να συνεχίσει να εντοπίζει και να συλλαμβάνει τρομοκράτες στο εξωτερικό, με την επιτυχή συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας, και να τους παραδίδει στην Ιερή Τουρκική Δικαιοσύνη.
  2. Εκφράστηκε η ευαρέσκεια για το θετικό αποτέλεσμα που είχαν οι προσπάθειες της Τουρκίας να μην προστεθούν άλλα δράματα στην τραγωδία που βιώνεται στη Συρία επί σειρά ετών, και για την εμπέδωση της ειρήνης. Τονίστηκε η σημασία που έχει η συμφωνία που υπογράφηκε με την Ομοσπονδία της Ρωσίας, για να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον της περιοχής του Ιντλίμπ. Επανεξετάστηκαν τα μέτρα που αφορούν τα 12 παρατηρητήρια που εγκαταστάθηκαν περιφερειακά στην επαρχία Ιντλίμπ, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση της αποστολής τους το επόμενο διάστημα. Τονίστηκε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει τις φιλότιμες προσπάθειες για την επιτυχή κατάληξη της συμφωνίας που υπογράφηκε στο Σότσι με τη Ρωσική Ομοσπονδία.
  3. Υπογραμμίστηκε ότι αναμένουμε να εφαρμοστεί με ακρίβεια ο οδικός χάρτης που συμφωνήθηκε για την εκκαθάριση της Ιεράπολης/Μένπετζ από την τρομοκρατική οργάνωση. Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να συνεχίσει τις δραστηριότητες για την εκκαθάριση μια ώρα αρχύτερα και των λοιπών περιοχών της Συρίας κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία από τους τρομοκράτες.
  4. Απευθύναμε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά για την επίλυση της κρίσης στη Συρία, και να εκπληρώσει τις πολιτικές και ανθρωπιστικές υποχρεώσεις της.
  5. Παρουσιάστηκαν στο ΣΕΑ οι εξελίξεις που αφορούν το Αιγαίο και τη Μεσόγειο και επαναλήφθηκε ότι στο πλαίσιο αυτό θα προστατευθούν με αποφασιστικότητα με τη χρήση κάθε μέσου τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ.
     
Για να κάνουμε σωστή ανάγνωση της ανακοίνωσης θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η Τουρκία στο ΣΕΑ δεν συζητά θέματα για λόγους εντυπώσεων. Προηγείται σοβαρή προετοιμασία από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και γίνεται προεργασία και επεξεργασία των παρουσιάσεων, η δε ανακοίνωση αποτελεί και την επίσημη πολιτική της Τουρκίας. Συνήθως δε η σειρά που παρουσιάζονται τα ζητήματα στο ΣΕΑ και η σειρά που ανακοινώνονται είναι ενδεικτική των προτεραιοτήτων της Τουρκίας στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας και ασφάλειας.
Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, είναι περισσότερο από προφανές ότι βασική προτεραιότητα της Τουρκίας είναι η αντιμετώπιση των εξελίξεων στο Κουρδικό, στο εσωτερικό και στη βόρεια Συρία, ενώ ψηλά στις προτεραιότητες είναι και το δίκτυο του ιμάμη Γκιουλέν, που αφορά κυρίως τον ίδιον τον Ερντογάν, ο οποίος το έχει αναγάγει σε μείζον ζήτημα για την Τουρκία.
Εντύπωση προκαλεί η ανάσυρση των ελληνοτουρκικών και μάλιστα με τρόπο τόσο σκληρό και αποφασιστικό, που στην ουσία επαναφέρει το casus belli στο προσκήνιο με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.
Στις διεθνείς σχέσεις, όταν μια χώρα και μάλιστα μέσω του πιο σημαντικού, σοβαρού και καθ’ ύλην αρμόδιου φορέα, όπως είναι το ΣΕΑ, δηλώνει ότι είναι «αποφασισμένη να προστατεύσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα με τη χρήση κάθε μέσου», σημαίνει ότι είναι αποφασισμένη να κάνει ακόμα και πόλεμο αν δεν υποχωρήσει η άλλη πλευρά μέσω της …

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΓΟΡΑΖΕΙ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ Η ΡΩΣΙΑ !!!

Αγοράζει χρυσό σαν τρελή η Ρωσία! Τίγκα τα κρατικά θησαυροφυλάκια!

 
Αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2018 ο όγκος των αποθεμάτων του νομισματικού χρυσού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. 
Τον Αύγουστο του 2018 αγοράστηκαν περίπου 31 τόνοι χρυσού, αναφέρει η Τράπεζα, επισημαίνοντας ότι σε διάστημα ενός μηνός αύξησε τα αποθέματά της σε χρυσό κατά 1,6%.
Παράλληλα η αξία του χρυσού στα συναλλαγματικά της αποθέματα, όπως συμπεραίνεται από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ανέρχεται στα 77,265 δισεκατομμύρια δολάρια. 
Από την αρχή του έτους η Ρωσία έχει αγοράσει 162 τόνους χρυσού, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να αυξηθούν κατά 8,8% στους πρώτους οκτώ μήνες, ενώ η χρηματική τους αξία αυξήθηκε κατά 0,8%
 
https://www.newsit.gr/kosmos/agorazei-xryso-san-treli-i-rosia-tigka-ta-kratika-thisayrofylakia/2620437/

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ '' ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ '' ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ !!!«Επανάσταση» κατά των βιβλίων των Θρησκευτικών κήρυξαν στα ποίμνιά τους ο μητροπολίτης Παύλος στη νοτιοανατολική Αττική και ο Χρυσόστομος στα Δωδεκάνησα και προέτρεψαν τους γονείς να ζητήσουν από τους εκπαιδευτικούς τα παιδιά τους στα Θρησκευτικά να μη διδαχθούν τα νέα προγράμματα σπουδών.

Ο μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, Παύλος με εγκύκλιο που εξέδωσε προτρέπει τους γονείς και τους μαθητές να επιστρέψουν τους Φακέλους του Μαθητή ως απαράδεκτους και να ζητήσουν από το σχολείο, τα παιδιά να διδαχθούν τα προηγούμενα βιβλία των Θρησκευτικών. Μεταξύ άλλων, ο κ. Παύλος υποστηρίζει ότι με τα νέα προγράμματα σπουδών που περιέχουν υλικό από διδασκαλίες πολλών θρησκειών, επέρχεται σύγχυση στην ορθόδοξη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Από την πλευρά του, ο μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλορίζου, Χρυσόστομος σε εγκύκλιό του λέει:
«Ως ελάχιστη μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στην αλλοίωση της θρησκευτικής εκπαιδεύσεως των ελληνοπαίδων, προτρέπω τους ευσεβείς γονείς της επαρχίας μας να προβούν στην επαναστατική και πρωτοφανή στα παγκόσμια εκπαιδευτικά χρονικά ενέργεια, αυτήν της επιστροφής στο υπουργείο Παιδείας –μέσω των σχολείων– των βιβλίων των θρησκευτικών, που πλέον τείνει να λάβει χαρακτηριστικά μαζικού πανελληνίου κινήματος εναντίον της αντορθόδοξης εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης».
Πάντως και σε πλήρη αντιδιαστολή με τους μητροπολίτες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έχει δηλώσει ότι υπάρχει συμφωνία της Εκκλησίας με το υπ. Παιδείας οι Φάκελοι του Μαθητή, που βασίζονται στα νέα προγράμματα σπουδών και έχουν μοιραστεί αντί βιβλίων φέτος στους μαθητές, να αξιολογηθούν τον Σεπτέμβριο από την Εκκλησία.

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΙ '' ΙΣΧΥΡΕΣ '' ΚΥΡΙΕΣ !!! ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ !!!

Οι «ισχυρές» κυρίες της Βοιωτίας!
Το πλαφόν που προβλέπει ο «Κλεισθένης» για τη συμμετοχή γυναικών στα ψηφοδέλτια, μπορεί να έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, το σίγουρο είναι ότι σε μία περιοχή και συγκεκριμένα στη Βοιωτία, το «ασθενές φύλο» έχει ιδιαίτερη εκπροσώπηση.
Η Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά φέρεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το δημαρχιακό θώκο της Λιβαδειάς, υποψηφιότητα που όπως και πολλές άλλες που προέρχονται από το συνδυασμό Μπακογιάννη δεν ανακοινώνονται πριν ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ στην καρδιά της Ελλάδας», ανακοινώσει την κάθοδό του στο Δήμο Αθηναίων. Υπάρχουν πιέσεις όμως και για την Περιφέρεια στην περίπτωση αυτόνομης καθόδου του ΚΙ.ΝΑΛ..
Στο Δήμο Λιβαδειάς βέβαια υπάρχει η Δήμαρχος Γιώτα Πούλου, που δεν ξέρουμε αν θα την ενδιέφερε η περίπτωση της Περιφέρειας. Το περιεχόμενο της πρόσφατης συνάντησης με τον Πάνο Σκουρλέτη για να ανοίξουν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Ελλάδα, τα χαρτιά τους, δεν έγινε γνωστό με λεπτομέρειες.
Υπάρχει όμως και μία ακόμη κυρία που αποτελεί «μήλον της έριδος» από όλους τους χώρους για ένταξη σε ψηφοδέλτιο. Είτε είναι αυτοδιοικητικό είτε ακόμη - ακόμη και βουλευτικό!

Αναφερόμαστε στην δυναμική επιχειρηματία της περιοχής, Βασιλική Κατσιμίχα – Κοροπούλη. Η κα πρόεδρος, όπως έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο, όταν ανέλαβε τον ΑΟ Θήβας, πολιορκείται στενά για κάθοδο τις Αυτοδιοικητικές εκλογές, αφού αποτελεί "βαρύ χαρτί" για όποιον εξασφαλίσει την συμμετοχή της.
Αν και βρισκόμαστε οκτώ γεμάτους μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές (που είναι οι μόνες με προγραμματισμένη ημερομηνία) εν τούτοις οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, οπότε λίγο υπομονή και στις αρχές Οκτωβρίου θα υπάρξουν ανακοινώσεις που θα προκαλέσουν εκπλήξεις.

http://www.lamiareport.gr

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΛΕΟΣ !!! ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ !!!

Στους δανειστές ακόμα και τα αρχαία μνημεία!

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων: Πάνω από 10.000 μνημεία μεταβιβάζονται στο Υπερταμείο
"Ακόμη και το Μουσείο Χανίων πηγαίνει στην Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου" κατήγγειλε στον News 24/7 στους 88,6 η πρόεδρος του Συλλόγου Τ. Μαρκέτου.
«Ακόμη και το ίδιο το Μουσείο στα Χανιά πηγαίνει στην Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου» δήλωσε στη Ζηνοβία Σαπουνά και την εκπομπή «Καλημέρα, όλη μέρα» στον News 24/7 στους 88,6 η πρόεδρος του Συλλόγου Τούλα Μαρκέτου.
Επεσήμανε ότι οι εφορίες δεν ήξεραν τίποτα, ενημερώθηκαν από τα δημοσιεύματα και ελέγξανε το ΦΕΚ για να βεβαιωθούν ότι όντως ισχύει η μεταβίβαση.
Μίλησε για συνταγματική εκτροπή και ζήτησε την εξαίρεση και της κυριότητας και της διαχείρισης των μνημείων, καθώς όπως είπε κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως το ελληνικό δημόσιο θα έχει την κυριότητα ενός μουσείου αλλά οι δανειστές τη διαχείριση. δηλαδή θα μπορούν να αποφασίζουν για ζητήματα όπως π.χ. τα εισιτήρια

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΝΑ ΕΥΡΩ !!! ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ !!!


Γράφει ο Θεόδωρος Κουτρούκης 

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν η πολυθρύλητη Συμφωνία των Πρεσπών θα εγκριθεί από τις δύο εμπλεκόμενες χώρες. Μολαταύτα, η αναγκαιότητα για τη διαφύλαξη της ιστορικής κληρονομιάς της Μακεδονίας δε φαίνεται πως θα εκλείψει στο προσεχές μέλλον. Επομένως, χρήσιμη θα ήταν η ενίσχυση της διεθνούς εκστρατείας της Ελλάδας για την προάσπιση του αρχαίου Μακεδονικού πολιτισμού. 

Σε αυτό το σκηνικό μεγάλη αποτελεσματικότητα θα είχε η αξιοποίηση της οικονομικής δυναμικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτόν τον σκοπό. Ειδικότερα, προτείνουμε την κοπή και διακίνηση ενός νομίσματος του Ευρώ (κατά προτίμηση του 1 ή των 2 ευρώ) στο οποίο η εθνική όψη θα απεικονίζει τον Ήλιο της Βεργίνας μαζί με τις λέξεις MACEDONIA και HELLAS ή GREECE (κάτι αντίστοιχο εμφανιζόταν παλαιότερα στο κέρμα των 100 δραχμών, αλλά η δραχμή είχε σαφώς μικρότερη εμβέλεια). 

Με αυτό τον τρόπο η ταύτιση της Μακεδονίας με την Ελλάδα θα διαδοθεί όχι μόνο στις χώρες που χρησιμοποιούν επίσημα το Ευρώ (19 χώρες μέλη της Ευρωζώνης συν το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο), αλλά και σε πολλές άλλες χώρες που αποδέχονται το Ευρώ ως συμπληρωματικό μέσο συναλλαγών. 

Τέλος, το εγχείρημα της Ελλάδας για την οικουμενική διαδήλωση της ελληνικότητας της χώρας των Μακεδόνων θα ενισχυθεί από το κύρος και την δυναμική της ευρωπαϊκής ενοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα με “πρεσβευτή" το νόμισμα της Γηραιάς Ηπείρου. 

* Ο Θεόδωρος Α. Κουτρούκης είναι Επικ. Καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΗΒΑΣ '' ΙΣΜΗΝΗ '' !!! ΜΕ ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΙ ΧΟΡΟ !!!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΗΒΑΣ '' ΙΣΜΗΝΗ ''

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018
Πραγματοποιήθηκε και φέτος ο Αγιασμός των Γραφείων τού Συλλόγου Γυναικών Θήβας '' ΙΣΜΗΝΗ ( Επαμεινώνδα 112 ) '' εν όψι τής ερχόμενης περιόδου δράσης , από τον Αιδεσιμολογιότατο Πατέρα Σπυρίδωνα , παρουσία σύσσωμου τού Διοικητικού Συμβουλίου και πολλών Γυναικών μελών μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας με γλυκίσματα και αναψυκτικά .
Στη συνέχεια όπως συμβαίνει χρόνια τώρα πραγματοποιήθηκε Εορταστική Εκδήλωση στο Κοσμικό Κέντρο '' Μπαρμπαγιάννης '' στο περιαστικό Άλσος Μοσχοποδίου τής Θήβας .
Η βραδιά ξεκίνησε με συντονιστή παρουσιαστή τής Εκδήλωσης τον Δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Σοβατζή ο οποίος καλωσόρισε το κοινό εκ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου το οποίο ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του χρόνια τώρα .
Χαιρετισμό στην Εκδήλωση απηύθυνε η Πρόεδρος ( επί σειρά ετών ) τού Συλλόγου κα Μαίρη Θαλασσινού ενθουσιάζοντας το κοινό πού χειροκροτούσε παρατεταμένα , ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στην παρευρισκόμενη κα Βάσω Κοροπούλη στην Υποψηφιότητα της στις ερχόμενες Εκλογές .
Πλούσιο Δείπνο , Κέφι , Γλέντι και Χορός μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες επισφράγισαν με επιτυχία και την φετινή εναρκτήρια Εκδήλωση τού Συλλόγου .
Τίμησαν με την παρουσία τους την Εκδήλωση οι κ.κ. :
Δημοτικοί Σύμβουλοι τού Δήμου Θηβαίων : Δημήτρης Γιαννίκας , Γρηγόρης Παπαβασιλείου
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας  Ελεώνος κα Δέσποινα Κατσέλη
Υποψήφια ερχόμενων Εκλογών κα Βάσω Κοροπούλη 
Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Δήμου Θηβαίων κα Δωροθέα Προκοπίου 
Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντίτο κα Μαρία Αποστόλου 
    
ΚΑΛΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ !!! ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ !!!

Δημήτρης Σοβατζής

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

                                                           Δημήτρης Σοβατζής