Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ !!! Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΧΝΗΛΑΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ !!!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος 

Κορωνοιός καὶ ἡ ψηφιακὴ ιχνηλάτηση τοῦ πολίτη !!!


Ὁ κορωνοϊός, καλοί μου φίλοι, δὲν ἀναδείχθηκε καὶ δὲν προβλήθηκε ὡς πανδημία χωρὶς λόγο. Ἦταν γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν λεγόμενη «μετὰ κορωνοϊὸ ἐποχή». Κατὰ τὴν ὁποία, ὅπως εἶπαν, ὁ κόσμος θὰ εἶναι «περισσότερο χρεωμένος, λιγότερο παγκοσμιοποιημένος καὶ περισσότερο ψηφιακός». Σ’ αὐτὸ τὸ «περισσότερο ψηφιακός», περιλαμβάνεται καὶ ἡ λεγόμενη «ψηφιακὴ ἰχνηλάτηση τοῦ πολίτη». Ἕνα ἀκόμη βῆμα γιὰ τὸν ὁλοκληρωτικὸ ἔλεγχο τῆς κοινωνίας. Δηλαδή; Ἀλλ’ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους… 
* * * 
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐκχωροῦμε πολλὰ στὴν τεχνολογία σήμερα, ἀκόμη καὶ χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιοῦμε. Ἆραγε πῶς τὸ «σύστημα» χρησιμοποιεῖ ὥς τώρα ὅλα αὐτὰ ποὺ (ἄθελά μας ἢ μὴ) τῆς ἐκχωροῦμε; Μὰ γιὰ διαφημιστικοὺς σκοπούς, βέβαια. Καὶ γιὰ τοῦτο ὅλα εἶναι «χτισμένα» στὴν κατανάλωση1. Κι ἀφοῦ τὸ συνηθίσαμε αὐτό, ἐπιχειρεῖται πλέον καὶ τὸ ἑπόμενο βῆμα, ποὺ εἶναι ἡ ψηφιακὴ ἰχνηλάτηση τοῦ πολίτη καὶ ἡ παρακολούθηση τῶν ἐπαφῶν μας μὲ πρόσχημα τὴν διαφύλαξη τῆς δημόσιας...
ὑγείας ἀπὸ τὴν λεγόμενη «πανδημία» τοῦ κορωνοϊοῦ! 
Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἡ ὑγειονομικὴ αὐτὴ «κρίση» ἀντιμετωπίζεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἀπὸ τὴν (ἐντελῶς αἰφνιδιασμένη) ἐπιστήμη καὶ τὴν ὑψηλὴ τεχνολογία, μὲ πλήρως παραγκωνισμένη καὶ περιθωριοποιημένη τὴν Πίστη! 
Καὶ δὲν εἶναι ὅτι πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἔχει ἐπιστρατευθεῖ ἡ ἰατρικὴ κοινότητα καὶ οἱ φαρμακευτικοὶ κολοσσοί, ἀλλ’ εἶναι ἐπιστρατευμένη ἀκόμη καὶ ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη, ἡ ρομποτικὴ κ.λπ., ποὺ φθάνουν ὥς καὶ σ’ αὐτὴν ἀκόμη τὴν ψηφιακὴ ἰχνηλάτηση τῶν κρουσμάτων, δηλαδὴ τῶν ἀσθενῶν! 

Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἀκόμη καὶ οἱ γνωστοὶ μεγάλοι ψηφιακοὶ τεχνολογικοὶ κολοσσοὶ Apple καὶ Google, ὡς τώρα σφοδροὶ ἀντίπαλοι, τὰ βρῆκαν ξαφνικὰ καί… ἕνωσαν τὶς δυνάμεις τους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ! 

Γιὰ νὰ κάνουν τί ἀκριβῶς; Μέσῳ τῶν «ἐφαρμογῶν ἐντοπισμοῦ ἐπαφῶν» τῶν «ἔξυπνων» κινητῶν νὰ ἰχνηλατοῦνται οἱ ἐπαφὲς τῶν χρηστῶν τους! 

Ὅπως λένε, παρὰ τὴν ὕφεση τῆς «πανδημίας» ποὺ παρουσιάστηκε, ὁ κορωνοϊὸς θὰ εἶναι πάντοτε παρὸν μέχρι νὰ ἀνακαλυφθεῖ τὸ ἐμβόλιο καὶ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀποτελεσματικὴ θεραπεία. Σὲ τυχὸν νέα της ἔξαρση, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ξαναγυρίσουμε στὴν καραντίνα, τὴν ὁποία ὅλοι ἀπε­χθανόμαστε, γιατί αὐτὴ θὰ ὁδηγήσει στὴν οἰκονομικὴ καταστροφὴ καὶ ὄχι μόνο. Ἔτσι δὲν μένει ἄλλος δρόμος ἀπὸ τὴν ἰχνηλάτηση τῶν πολιτῶν. Αὐτὴ δέ, μὲ κανένα ἄλλο τρόπο δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ, παρὰ μόνο μὲ τήν… σωτήρια ψηφιακὴ τεχνολογία!!! 

Καὶ τί ἀκριβῶς θὰ κάνει αὐτή; Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔρχονται σ’ ἐπαφὴ μὲ ἄλλους, τὰ κινητά τους θὰ τὴν ἀποθηκεύουν! Ἂν κάποιος ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ συναντήθηκαν βρεθεῖ θετικὸς στὸν κορωνοϊό, ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἔρθει σ’ ἐπαφὴ μαζί του τὶς προηγούμενες ἡμέρες, θὰ δέχονται μήνυμα στὸ κινητό τους ποὺ θὰ τοὺς λέει νὰ τεθοῦν σὲ προσωρινὴ ἀπομόνωση καὶ νὰ ἐξετασθοῦν ἀμέσως, γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ἂν ἔχουν μολυνθεῖ ἢ ὄχι ἀπὸ τὸν ἰό!!! 

Ἡ συμμετοχὴ σ’ αὐτὴ τὴ διαδικασία, θὰ εἶναι ἀρχικὰ ἐθελοντική, προφανῶς γιὰ νὰ καμφθοῦν οἱ ἀντιδράσεις. Ἐπειδὴ ὅμως γιὰ νὰ ἐπιτύχει ἀπαιτεῖται μεγάλο ποσοστὸ συμμετοχῆς τῶν πολιτῶν (ἄνω τοῦ 60%), ἀναγκαστικὰ θὰ γίνει ὑποχρεωτική! 

Ἤδη μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης, ἡ ὁποία δημοσιεύτηκε στὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιθεώρηση Science ἀναφέρει ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς ἐπιδημίας μὲ χειροκίνητο τρόπο ἐντοπισμοῦ τῶν ἐπαφῶν εἶναι ἀνέφικτος. Καὶ γι’ αὐτὸ «ἐπιβάλλεται ἡ χρήση μιᾶς ἐφαρμογῆς ἀνίχνευσης ἐπαφῶν ποὺ δημιουργεῖ μία μνήμη ἐπαφῶν ἐγγύτητας καὶ εἰδοποιεῖ ἀμέσως τὶς ἐπαφὲς θετικῶν περιπτώσεων». Ὅμως αὐτὴ γιὰ νὰ σταματήσει ἡ ἐπιδημία θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ πολλὰ ἄτομα !! Ἀνάλογες εἶναι καὶ οἱ ἀπόψεις τοῦ ΜΙΤ (Ἰνστιτοῦτο Τεχνολογίας Μασσαχουσέτης) 

Πρωτοποριακό, θὰ ποῦν κάποιοι! Μόνο ποὺ αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει πλέον μὲ τὰ προσωπικά μας δεδομένα. Μάλιστα ὅπως ἐλέχθη «αὐτὴ ἡ διείσδυση στὰ βάθη τῆς ἰδιωτικότητας δισεκατομμυρίων πολιτῶν τοῦ πλανήτη συνιστᾶ μεῖζον ζήτημα». Ἡ Apple καὶ Google ἰσχυρίζονται ὅτι τὰ συστήματά τους θὰ σεβαστοῦν τὴν ἰδιωτικότητα. Ἀλλὰ ποιὸς τὶς πιστεύει; Ἡ Γαλλία μελετᾶ τὴ δυνατότητα νὰ τὸ κάνει αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ κράτος! Καὶ τί ἀλλάζει; 

Μάλιστα ὅπως τονίζεται ἀπὸ τοὺς διάφορους μελετητὲς τοῦ φαινομένου, αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ ἐξελιχθεῖ καὶ σ’ ἕνα εἶδος διαβατηρίου. Θὰ μποροῦσαν, δηλαδή, οἱ πολίτες νὰ δείχνουν τὴ βεβαίωση τῆς ὑγείας τους ἀπὸ τὸν ἰὸ (ἡ ὁποία θὰ εἶναι ἐγκατεστημένη στὰ κινητά τους) προκειμένου νὰ εἰσέρχονται στὰ μέσα μεταφορᾶς, στὰ καταστήματα, στοὺς ναούς, στὰ θέατρα, στὰ γήπεδα κ.λπ., ἢ καὶ νὰ συμμετέχουν στὶς διαδηλώσεις, νὰ ταξιδεύουν κ.λπ. 

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴν Κίνα δὲν ἦταν ὑποχρεωτικὴ ἡ χρήση τῆς ἐφαρμογῆς. Ὡστόσο γιὰ λόγους πρακτικούς (!!!) ἦταν ὑποχρεωτική, γιὰ νὰ μπεῖς σ’ ἕνα δημόσιο χῶρο ἢ καὶ νὰ μετακινηθεῖς ἀκόμη σὲ ἄλλη γειτονιά! 

Ἤδη πολλοὶ (εἰδικοὶ καὶ μὴ) δημοσιεύουν τὶς ἀπόψεις τους περὶ ὑποχρεωτικῆς ἐφαρμογῆς ὅλων αὐτῶν, ἂν καὶ ὁ προβληματισμὸς εἰδικὰ στὴν Εὐρώπη εἶναι πάρα πολὺ μεγάλος καὶ ἔντονος. 

Ἔτσι μέσῳ τοῦ ἐντοπισμοῦ τῶν ἐπαφῶν καταλήγουμε στὴν περαιτέρω παρακολούθηση τῆς ζωῆς τοῦ πολίτη καὶ μάλιστα ἕνα ἐντοπισμὸ ἐπιβεβλημένο ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κράτος! 

Στὴν Πολωνία ὅσοι ἦταν σὲ καραντίνα ἦταν ὑποχρεωμένοι ἀπ’ τὴν ἀστυνομία νὰ χρησιμοποιοῦν μία ἐφαρμογή, στὴν ὁποία ἀνέφεραν τὸ σημεῖο ποὺ βρίσκονταν! Στὴν Ταϊβὰν ζητοῦσαν ἐξηγήσεις, γιατί τὸ τηλέφωνο κάποιου ἦταν κλειστό! Στὴν Κίνα δέ, ὑπάρχει ὁλόκληρο δίκτυο ψηφιακῆς παρακολούθησης, ἀναγνώρισης προσώπου, ὅπως καὶ ἀξιολόγησης τῆς ὑγείας κάθε πολίτη! Ὑφίσταται δὲ ἀκόμη καὶ ὀργάνωση (ἡ Privacy International), ἡ ὁποία καὶ καταγράφει τὰ φαινόμενα αὐτά, καταγγέλλοντάς τα. 

Μὴ ξεχνᾶμε ὅτι πρόδρομος ὅλων αὐτῶν εἶναι καὶ τὸ γνωστό μας GPS, μὲ τὸ ὁποῖο γίνεται ὁ «γεω – ἐντοπισμός» μας! 

* * * 

Ἀσφαλῶς τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι σοβαρότατο καὶ θὰ τὸ δοῦμε νὰ κυριαρχεῖ στὰ μέσα ἐνημέρωσης. Κι ἐκεῖ ποὺ ὥς τώρα εἴχαμε τὸ «σκανάρισμα» τοῦ καταναλωτῆ γιὰ διαφημιστικοὺς σκοπούς, ὅπως εἴπαμε, τώρα θὰ ἔχουμε καὶ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν ἐπαφῶν του. Αὐτὸ μάλιστα θὰ εἶναι καὶ τὸ δεύτερο μεγάλο κῦμα στὴν παρακολούθηση καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς μας. Καὶ ὅσο θὰ τὰ δεχόμαστε ὅλα αὐτὰ ἀδιαμαρτύρητα, ἀπροβλημάτιστα καὶ ἀπερίσκεπτα, τόσο εὔκολα θὰ ἔρθουν καὶ τὰ ἑπόμενα κύματα τῆς δουλείας μας. 

Σὲ κάθε περίπτωση δὲν εἶναι καθόλου ἁπλὸ τὸ φαινόμενο τῆς «πανδημίας» τοῦ κορωνοϊοῦ. Τὸ εἶπε ἀκόμη καὶ ὁ γνωστότατός μας Β. Σόϊμπλε, ξέρετε. Ὅτι «ἡ κανονικότητα πρὶν ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ δὲν θὰ εἶναι τὸ μέλλον μετὰ τὸν κορωνοϊό»!!! 

Σημείωσις: 
1. Βλέπετε προηγούμενο κείμενό μας μὲ θέμα «Τὸ “σκανάρισμα” τοῦ καταναλωτῆ» (φύλλο τῆς 14ης Φεβρουαρίου 2020, ἀρ. φ. 2294)

Η ΚΑΘΑΡΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗ !!!

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Θαύματα καὶ Ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία (Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου - Ωρωπού Ἀττικῆς)

Ὁ ΑΒΒΑΣ Μάρκος ὁ Αἰγύπτιος παρέμενε γιὰ τριάντα ἔγκλειστος, χωρὶς νά βγαίνει καθόλου ἀπὸ τὸ κελί του. Γιὰ χάρη του, ὁ πρεσβύτερος τῆς Σκήτης πήγαινε έκεί καὶ τελοῦσε τὴ θεία λειτουργία. 
Ὁ διάβολος, ἐνοχλημένος ἀπὸ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἀρετὴ τοῦ ὁσίου, θέλησε νά τον πειράξει. Τοῦ ἔστειλε λοιπὸν κάποιον δαιμονισμένο, πού τοῦ εἶπε:

Ἀββᾶ, ὁ πρεσβύτερός σου βρωμάει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Γι' αὐτὸ μὴν τὸν ξαναβάλεις στὸ κελί σου.

Ὅλοι, ἀπάντησε ὁ ὅσιος, ἀφήνουν ἀπ' ἔξω τὴν ἀκαθαρσία. Ἐσὺ μόνο τὴν ἔφερες μέσα.

Μὴν ξεχνᾶς τί λέει ἢ Γραφή: «Μή κρίνετε ἶνα μὴ κριθεῖτε». Κι ἂν εἶναι ὁ πρεσβύτερός μου ἁμαρτωλός, ὁ Θεὸς θὰ...
τὸν σώσει.


Ὅταν ἦρθε πάλι ὁ ἱερέας, ὁ ἀββᾶς τόν ὑποδέχθηκε μὲ μεγάλη χαρά.

Καὶ ὁ Θεός, βλέποντας τὴν ἀκακία τοῦ γέροντα, τοῦ ἔδειξε ἀποκαλυπτικὸ σημεῖο:

Ἐνῶ ὁ ἱερέας ἑτοιμαζόταν νά σταθεῖ μπροστὰ στὴν άγία τράπεζα γιὰ νά τελέσει τήν θεία μυσταγωγία, ἄγγελος Κυρίου κατέβηκε κι ἔβαλε τὸ χέρι του πάνω στὸ κεφάλι του. Απὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη ὁ ἱερέας ἔγινε σὰν πύρινος στῦλος.


'Ἔκπληκτος ὁ ὅσιος ἀπὸ τὸ ὅραμα, ἄκουσε μία φωνὴ νά τοῦ λέει:

"Γιατί θαυμάζεις, ἄνθρωπε; "Ἄν ἕνας ἐπίγειος βασιλιᾶς δὲν ἀφήνει νά ἐμφανίζονται ρυπαροὶ μπροστά του οἱ μεγιστᾶνες του, πολὺ περισσότερο ἢ θεία δύναμη δὲν θὰ καθαρίσει ἀπὸ κάθε ρύπο τούς λειτουργοὺς τῶν άγίων μυστηρίων, ὅταν στέκονται μπροστὰ στὸ Βασιλιᾶ τῆς δόξας;"

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ... ΩΣ ΤΖΑΜΙΑ !!! ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ !!!

Τουρκία: Ανοίγουν ταυτόχρονα η Παναγία Σουμελά και η Αγία Σοφία Τραπεζούντας ως τζαμί

Τουρκία: Ανοίγουν ταυτόχρονα η Παναγία Σουμελά και η Αγία Σοφία Τραπεζούντας ως τζαμί !!!


Η Παναγία Σουμελά στον Πόντο με τις σκαλωσιές στο εσωτερικό της (φωτ.: Facebook / Özhan Öztürk‎)
Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια εργασιών, αναστηλώσεων και παρεμβάσεων στους βράχους πάνω από το ιστορικό μνημείο, η Παναγία Σουμελά στον Πόντο ανοίγει εξ ολοκλήρου για το κοινό στις 28 Ιουλίου. Σήμερα το μνημείο είναι προσβάσιμο μόνο μέχρι την πρώτη αυλή, αυτό ωστόσο δεν εμπόδισε χιλιάδες επισκέπτες το τελευταίο διάστημα να φτάσουν μέχρι την κοιλάδα και να ανηφορίσουν ως την πόρτα της άλλοτε ελληνικής μονής, του ορόσημου για τον ποντιακό ελληνισμό.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, την ίδια ημέρα που θα γίνουν τα «εγκαίνια» της ανανεωμένης Σουμελά, θα ανοίξει και η Αγία Σοφία Τραπεζούντας.
Ο βυζαντινός ναός που οικοδομήθηκε στα χρόνια του Μανουήλ Α΄ Μεγάλου Κομνηνού, στο πρώτο μισό του 13ου αιώνα, είναι κλειστός από τον Δεκέμβριο του 2018. Βέβαια, πλέον αναφέρεται ως «τζαμί της Αγίας Σοφίας», καθώς το 2013 έχασε την ιδιότητα του μουσείου και, παρά τις συνεχείς προσφυγές στην τουρκική Δικαιοσύνη, παραμένει τζαμί.
Το πρόγραμμα των εγκαινίων
Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, και στις δύο τελετές την ερχόμενη Τρίτη θα είναι ο υπουργός Νουρί Ερσόι. Η αρχή θα γίνει από την Παναγία Σουμελά όπου, μετά το κόψιμο της κορδέλας και την ανάκρουση του τουρκικού ύμνου, θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι παρεμβάσεις που έγιναν στο μνημείο.
Επίσης, ορειβάτες θα ανέβουν στους βράχους –που πλέον είναι ασφαλισμένοι με συρμάτινα πλέγματα– και θα απλώσουν μια τεράστια τουρκική σημαία.
Στη δε Αγία Σοφία θα διαβαστούν αποσπάσματα του Κορανιού, ενώ οι επισκέπτες θα ξεναγηθούν στο υπαίθριο μουσείο που έχει φτιαχτεί. Το παρών θα δώσει και ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ιδρυμάτων (Βακουφίων) Μπουρχάν Ερσόι, στη δικαιοδοσία του οποίου πέρασε ο ναός μετά τη μετατροπή του σε τζαμί.
Άποψη από το υπαίθριο μουσείο στην Αγία Σοφία Τραπεζούντας (φωτ.: haber61.net)
Να σημειωθεί ότι το άνοιγμα των δύο μνημείων συμπίπτει με την έναρξη του Κουρμπάν Μπαϊράμ, της δεύτερης μεγαλύτερης θρησκευτικής γιορτής των μουσουλμάνων, που φέτος είναι από τις 30 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου.
Εγγραφή στην UNESCO
Την ίδια ώρα, ο Μητροπολιτικός Δήμος Τραπεζούντας έχει βάλει ήδη… μπροστά ώστε να γίνει εγγραφή της Παναγίας Σουμελά στον κατάλογο της UNESCO – ήδη από το 2000 βρίσκεται στην προσωρινή λίστα με τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Επίσης, ο δήμαρχος Μουράτ Ζολουόγλου έχει εκφράσει την πρόθεσή του να τοποθετήσει τελεφερίκ.
Στο φάκελο υποψηφιότητας αναμένεται να «μετρήσουν» και τα έργα που ολοκληρώθηκαν και τα οποία περιλαμβάνουν γεωλογικές και γεωτεχνικές παρεμβάσεις. Επίσης, αναβαθμίστηκε το μονοπάτι που οδηγεί στην Παναγία Σουμελά.

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ ΕΝΩΣΗ !!! ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ !!!

“Την ώρα που ο Ερντογάν βεβηλώνει την Αγιά Σοφιά, η ΕΕ του δίνει πεσκέσι πάνω από 10 δις”! ευρώ1. Όπως παρατηρεί ο Νότης Μαριάς με την ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 21/7/2020 στις Βρυξέλλες για το πακέτο των 1,074 τρις ευρώ του  Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου  2021-2027, οι ηγέτες της ΕΕ φρόντισαν να μην αφήσουν παραπονούμενη την Τουρκία.
 Έτσι ενέκριναν κονδύλι  12,5 δις ευρώ για προενταξιακή βοήθεια των χωρών που έχουν αναγνωριστεί ως υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Τουρκία.

Μάλιστα, όπως έγκαιρα είχαμε επισημάνει ήδη από τα μέσα Ιουνίου 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Κομισιόν, αλλάζει και η σχετική διαδικασία και για πρώτη φορά στο πλαίσιο της προενταξιακής βοήθειας δεν επιμερίζονται τα σχετικά κονδύλια ανά χώρα αλλά η ΕΕ θα διαθέσει το πακέτο της προενταξιακής βοήθειας των 12.565 εκατ. ευρώ  εν συνόλω για όλες τις υποψήφιες χώρες στη βάση ανταγωνιστικών προγραμμάτων τα οποία θα υποβάλλουν οι εν λόγω χώρες.  Καθώς η τουρκική οικονομία ως μέγεθος και ισχύ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων υπό ένταξη χωρών αναμένεται να ενθυλακώσει πολύ περισσότερα κονδύλια από αυτά τα οποία θα έπαιρνε με την παλαιά μέθοδο.

Έτσι η Άγκυρα ετοιμάζεται «να καθίσει πρώτο τραπέζι πίστα» και για τον λόγο αυτόν, μετά την πρώτη ανακοίνωση της Κομισιόν για το νέο πακέτο για προενταξιακή βοήθεια της περιόδου 2021-2027, συγκάλεσε ήδη σύσκεψη όλων των τουρκικών υπουργείων υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού εξωτερικών και αρμόδιου για ευρωπαϊκής υποθέσεις Faruk Kaymakci προκειμένου να «καμακώσει» κυριολεκτικά το «ψητό» (Anadolu Agency 14/5/2020).

2.Και ενώ η Τουρκία συνεχίζει τις απειλές ενάντια σε Ελλάδα και Κύπρο και βεβηλώνει την Αγιά Σοφιά η Κομισιόν  και το Συμβούλιο Υπουργών προχωρούν επίσης στην ενίσχυση της  Άγκυρας με 485 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του δήθεν προσφυγικού.

3.Στα παραπάνω κονδύλια της προενταξιακής βοήθειας προς την Τουρκία για το διάστημα 2021-2027 πρέπει επίσης να προστεθούν άλλα κονδύλια που θα λάβει η Τουρκία για την δήθεν αντιμετώπιση του προσφυγικού, αφού απαιτεί τουλάχιστον 3 δις ευρώ, καθώς και πακτωλό με χαμηλότοκα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ η Άγκυρα προετοιμάζεται να μπει και στο παιχνίδι για τα κονδύλια των 750 δις ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

4.Σημειώνεται ότι ήδη στο διάστημα 2014-2020 η Άγκυρα μόνο στο πλαίσιο της προενταξιακής βοήθειας (IPA) χρηματοδοτήθηκε με 3,5 δις ευρώ τα οποία αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση σημαντικών τομέων της τουρκικής οικονομίας με έμφαση στον τομέα της ενέργειας και ιδίως των αγωγών φυσικού αερίου, στον τομέα των μεταφορών, του εμπορίου, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του τουρισμού, της περιφερειακής ανάπτυξης κλπ.

Στα κονδύλια αυτά θα πρέπει να προστεθούν τα δισεκατομμύρια ευρώ ως χαμηλότοκα δάνεια που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία ενδεικτικά μόνο το 2014 χρηματοδότησε την Τουρκία με 2,1 δις ευρώ.
Επιπλέον η Τουρκία χρηματοδοτήθηκε  από τις Βρυξέλλες με τουλάχιστον 6 δις ευρώ για το δήθεν προσφυγικό τη στιγμή μάλιστα που όχι μόνο δεν λαμβάνει μέτρα αλλά το αντίθετο ενισχύει τα δουλεμπορικά κυκλώματα και γεμίζει τα νησιά του Αιγίου με χιλιάδες παράνομους μετανάστες οργανώνοντας ταυτόχρονα και αλλεπάλληλα «ντου» δήθεν προσφύγων στον Έβρο.

5.Κατά τα λοιπά, ενώ  οι διάφοροι ευρωπαίοι ηγέτες καταδικάζουν στα λόγια την βεβήλωση της Αγιά Σοφιάς και τις προκλητικές και απειλητικές δράσεις της Τουρκίας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου και προετοιμάζονται δήθεν για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά της Άγκυρας, την ίδια στιγμή εγκρίνουν απλόχερα πακτωλό κονδυλίων προς την Τουρκία.

Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου.

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Η ΑΓΚΥΡΑ ... ΤΕΝΤΩΝΕΙ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ !!!


Προανήγγειλε έρευνες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα

Οι δυο επιστολές της Τουρκίας στον ΟΗΕ έδειξαν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο προς όλους ότι η Άγκυρα πέρα από κάθε αμφιβολία έχει την πρόθεση της κλιμάκωσης στα νερά της Μεσογείου.

Σίγουρα η Αθήνα δεν εξεπλάγη από αυτή την κίνηση και συμπεριφορά της γείτονος. Πλέον η πολιτεία αλλά και το Στρατιωτικό Επιτελείο κοιτάζουν ψύχραιμα να δουν, μέχρι που θα προχωρήσει η Τουρκία και πόσο φυσικά θα τεντώσει το σχοινί.

Η αποστολή ερευνητικού, που θα συνοδεύεται από μια ναυτική αρμάδα τουρκικών πολεμικών πλοίων είναι κάτι που θα συμβεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Πολλοί προσδιόριζαν αυτή την αποστολή περί τον Σεπτέμβριο, αλλά οι δυο επιστολές στον ΟΗΕ δείχνουν ότι η Τουρκία βιάζεται μάλλον να σπάσει το σχοινί ή να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Οι δυο επιστολές στα Ηνωμένα Έθνη προηγήθηκαν της «μυστικής» συνάντησης του Βερολίνου (σ.σ. 2-6 Ιουλίου).

Στη συνάντηση αυτή, όμως σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η Άγκυρα ακολούθησε την ίδια τακτική των αμφισβητήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο, όπως η Ελληνική κυριαρχία νησιών, κατηγορώντας μάλιστα την Αθήνα για καταπάτηση των Συνθηκών εννοώντας τη Συνθήκη της Λωζάνης.


Από την εκβιαστική διπλωματία στο σκληρό ροκ…

Η αλληλουχία των προκλητικών ενεργειών, οι οποίες αμφιταλαντεύονται στη νομιμοφάνεια από την Άγκυρα, είναι ουσιαστικά για το Ελληνικό Επιτελείο η επιβεβαίωση της προετοιμασίας του κλίματος που θέλει να διαμορφώσει η γείτονα, ώστε να περάσει…στο «σκληρό ροκ» στα νερά της Μεσογείου, αλλά και στο Αιγαίο.

Η Άγκυρα επιχειρεί τόσο καιρό να γίνει ατύχημα ή κάποιο τυχαίο θερμό επεισόδιο και όσο βλέπει ότι η Αθήνα είναι πάντοτε προσεκτική και ταυτόχρονα αποτρεπτική, διαπιστώνει ότι ο δρόμος που της μένει είναι ένας κι αυτός: της δημιουργίας επεισοδίου δια μέσου ενός ερευνητικού που θα πλεύσει εντός της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Απ’ εκεί και μετά το Τουρκικό plan b περιλαμβάνει το επόμενο βήμα, δηλαδή το να σύρει την Αθήνα σε διμερείς διαπραγματεύσεις, ίσως υπό την επίβλεψη της Γερμανίας που έχει ήδη στρώσει το τραπέζι αυτό και περιμένει!

Επιβεβαίωση των πληροφοριών και εκτιμήσεων του Ελληνικού Επιτελείου

Όλα τα προαναφερόμενα πιστοποιούν όλα εκείνα που τόνιζαν Ανώτατοι Αξιωματικοί ότι η Τουρκία έχει πει κι έχει κάνει πολλά για να κάνει πίσω κυρίως τώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν δέχεται πολλές επικρίσεις για την προσπάθεια αποκαθήλωσης του Κεμαλισμού.

Η ετοιμότητα που υπάρχει στις Ένοπλες Δυνάμεις και που αναφερόμαστε διαρκώς με ρεπορτάζ μας, δεν είναι τυχαία κι έχει φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η ελληνική ηγεσία θέλει να έχει σχεδόν τον μισό στόλο εκτός ναυστάθμου όλο το καλοκαίρι και να μην σταματήσουν οι ασκήσεις μικρής κλίμακας, στις οποίες όμως τα πληρώματα ασκούνται σε όλες τις μορφές ναυτικού πολέμου.

Παράλληλα όσοι επιστρέφουν στο ναύσταθμο ετοιμάζουν τα πλοία για άμεσο απόπλου ενώ οι ετοιμότητες να λύσουν και πάλι κάβους είναι στην ελάχιστη δυνατή ώρα που απαιτείται για ένα πολεμικό πλοίο.

Επιπλέον η Αθήνα με όλες τις κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει, είτε αυτές είναι σε επίπεδο κορυφής, είτε διπλωματικές, ακόμη και στρατιωτικές, έχει γνωστοποιήσει προς όλους τις προθέσεις της και ζητά από κάθε σύμμαχο ν’ αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στην διαρκή κλιμάκωση των προκλήσεων από την Τουρκία.

Πρόσφατα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε περάσει το μήνυμα, χωρίς να θέλει να κρυφτεί, ότι ένα επεισόδιο στην Ανατολική Μεσόγειο ή ειδικά στο ακριτικό Καστελόριζο που ενοχλεί την Τουρκία, δεν θα μείνει σε τοπικό επίπεδο, αντιθέτως θα επεκταθεί κι αυτό θα έχει συνέπειες για την σταθερότητα της περιοχής.

Άλλωστε και στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε σε Ισραηλινό ενημερωτικό δίκτυο τόνισε με έμφαση ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που «αποσταθεροποιητικοί» παράγοντες επιχειρούν να επηρεάσουν το status quo της περιοχής.

HellasJournal

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗ ΒΟΜΒΑ !!! Ο ΜΠΟΜΠΕΡ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΟΠΙΑΚΟ !!!
Ο Καταξιωμένος εκ των κορυφαίων Μεσο επιθετικών με Εκτελεστική Δεινότητα , στην σύγχρονη Ιστοριά τού Βοιωτικού Ποδοσφαίρου Μπόμπερ ( Μηχανή τού Γκόλ )
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ μετεγγράφηκε στόν ΕΛΛΟΠΙΑΚΟ !!!
ο οποίος είναι δεδομένο αλλάζει επίπεδο μέ τήν Τεράστια Μεταγραφική του επιτυχία !!!


ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ

Ο Σπύρος Τσοπανέλης ξεκίνησε τήν ποδοσφαιρική του καριέρα από τίς Ακαδημίες τού ΑΟ Η ΘΗΒΑ , ενώ αγωνίστηκε στήν Ομάδα Νέων τής ΠΑΕ ΑΟ Η ΘΗΒΑ στο Πρωτάθλημα Νέων Β ΄ - Γ ' Εθνικής κατηγορίας δείχνοντας από μικρός την τεράστια εκτελεστική του δεινότητα , σε συνδυασμό με την περίτεχνη κατάρτιση του .
Μετεγγράφηκε στον Επαμεινώνδα Λεύκτρων για δύο χρόνια με τον οποίο πέτυχε 57 γκολ.
Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ομάδα του Παμβαγιακού, για δύο χρόνια, πετυχαίνοντας 51 γκολ.
Τις τελευταίες 7 σεζόν αγωνίστηκε στην ομάδα του Π.Α.Σ. Κιθαιρώνα Καπαρελίου με την φανέλα της οποίας πέτυχε 170 γκολ και ένα χρόνο πριν στέφθηκε πρωταθλητής Βοιωτίας.
Έχει ανακηρυχθεί 4 φορές πρώτος σκόρερ στο Πρωτάθλημα τής Α ' Ε.Π.Σ. Βοιωτίας , επίτευγμα σπουδαίο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο καθώς πετυχαίνει 25 γκολ μέσο όρο κάθε σεζόν. Το καλοκαίρι που πέρασε και αφού έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Καπαρελλίου «επέστρεψε» στόν ΑΟ Η ΘΗΒΑ εκεί από όπου ξεκίνησε. Τόν Δεκέμβριο τού 2019 μετεγγράφηκε στόν Κυπάρισσο Αντίκυρας .
Έχει καταφέρει να σκοράρει 300 γκολ στην τελευταία 14ετία που αγωνίζεται . Δικαίως θεωρείται Σούπερ Μεσοεπιθετικός μέ σπουδαία τεχνική κατάρτιση !!! Επιπλέον ο Σπύρος είναι τό Αγαπημένο παιδί τής Ποδοσφαιρικής Βοιωτίας όπως όλοι ξέρουμε και αυτό το έχει κατακτήσει με το ήθος του και τον χαρακτήρα του
*** Τό ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ εύχεται στον φίλο Σπύρο , νέες επιτυχίες μέσα στα τερέν , με πολλά όμορφα Γκόλ !!! , αφού χρόνια τώρα η παρουσία του κοσμεί τά Γήπεδα τής Βοιωτίας !!!


Δημήτρης Σοβατζής

ΑΔΙΚΟΣ '' ΔΙΩΓΜΟΣ '' ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΛΛΗ !!!

Αναίτιο κυνηγητό του Μητροπολίτης Θηβών Γεωργίου προς  τον Αρχιμ. Χρυσόστομο Καλλή επειδή στόλισε τον… Επιτάφιο και για άλλα ηχηρά παρόμοια

Αναίτιο κυνηγητό του Μητροπολίτη Θηβών Γεωργίου προς τον Αρχιμ. Χρυσόστομο Καλλή επειδή στόλισε τον… Επιτάφιο και για άλλα ηχηρά παρόμοια


https://www.exapsalmos.gr/2020/07/16
Σχόλιο του Σωτήρη Μ. Τζούμα
Ζούμε σε καιρούς αποστασίας! Τίποτε δεν έχει μείνει όρθιο. “Πάντες εξέκλιναν, άμα ηχρειώθησαν” βοά ο διαχρονικός και επίκαιρος Προφητάναξ Δαυίδ!
Μα είναι πολυτέλεια κάποια πράγματα! Πότε θα το καταλάβουν οι εκκλησιαστικοί μας ταγοί;Και μέχρι πότε θα θεωρούν τους εαυτούς τους υπεράνω κάθε κριτικής και ελέγχου; Δεν έχουν καταλάβει ότι στα μάτια του λαού μας έχουν πλέον χρεωκοπήσει;
Και   την έχει δει τελευταία  ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας Γεώργιος, ο σεμνός και αμίλητος Ιεράρχης της Βοιωτίας;
Είδε μήπως  τον εαυτό του ως Ιεροδικαστή και όχι ως πατέρα, όπως απαιτεί το μέγα της Αρχιερωσύνης λειτούργημα και υπούργημα; Και γιατί; Για να βγάλει τα απωθημένα του προς έναν κληρικό που έκανε το λάθος να μιλά
συχνά στα κηρύγματά τουν για τον  Μεγάλο Χριστόδουλο αλλά και για τον Ιερώνυμο;
Στην Λιβαδειά αυτές τις μέρες  γίνεται μία μεγάλη αδικία και ήλθε η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να ξυπνήσουμε  επιτέλους ….
Τον   Λιβαδείτη Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Καλλή τον κυνηγά τον τελευταίο καιρό ο Σεβ.Θηβών και  Λεβαδείας Γεώργιος   και τον κατηγορεί   με κατηγορίες τουλάχιστον κωμικοτραγικές. Πρόκειται για  καταστάσεις  γελοίες, για μην πω τίποτα άλλο.
Δεν  πάνε καθόλου καλά  ορισμένοι Αρχιερείς μας. Το παίζουν απόλυτοι άρχοντες και έχουν ξεφύγει ενώ  ο κόσμος καίγεται…Δεν φτάνει που στα μάτια της κοινής γνώμης φάνηκαν ανεπαρκέστατοι εξαιτίας του κορονοϊού και των μέτρων που επιβλήθηκαν θέλουν τώρα να κάνουν και επίδειξη ισχύος.
Ίσως γιαυτό ο Γεώργιος έχει  την δική  του εμμονή και για να κρύψει την δική του σιωπή που δεν άνοιξε το στόμα του μέσα στην κρίση του κορονοϊού να πει μία λέξη αλλά προσαρμόστηκε πλήρως με τα μέτρα της κυβέρνησης αποφάσισε τώρα  να τα βάλει με έναν κληρικό που τον θεωρεί Χριστοδουλικό στα γονίδια,  και  δεν παίρνει απο λόγια και κάνει αυτά που θέλει χωρίς να τον ρωτά!
Τι εγκλήματα έκανε ο π. Χρυσόστομος και  άρχισε να τον κυνηγά; Στόλισε  τον Επιτάφιο την Μ. Παρασκευή και δεν τον ρώτησε! Δηλαδη έκανε το αυτονόητο καθήκον του και τον εγκαλεί! Επίσης έβαλε  σε Προσκυνητάρι μια  Παλιά Εικόνα της Παναγίας! Και πάλι δεν τον ρώτησε και έπρεπε να τον ρωτήσει!
Απορώ με την τάση ορισμένων επισκόπων να καλύπτουν την δική τους ανεπάρκεια με επιπλήξεις και άλλα… δεσποτικά τερτίπια.
Ο “φθόνος και των τελείωνε άπτεται” λένε οι Άγ. Πατέρες.
Επειδή ο π. Χρυσόστομος  είναι εργατικός και έχει αναπτύξει πλούσιο ενοριακό έργο και έχει αναβαθμίσει  την ενορία  του Υψηλάντη  όπως παραδέχονται όλοι  και ο λαός  τον αγαπάει του κάνει σπάσιμο νεύρων και τον καλεί σε απολογία.
Ο εν λόγω κληρικός παράτησε  τα πάντα  και έγινε    Ιερέας και μάλιστα  αδιόριστος  και ανασφάλιστος 8 χρόνια τώρα!
Ποιός άλλος  θα το έκανε αυτό;
Και μέσα στα χρόνια που υπηρετεί στην Μητρόπολη Θηβών  ο Γεώργιος δεν τον ρώτησε ποτέ  πως ζεί, πως περνά, πως επιβιώνει και έρχεται τώρα να του  την πει γιατί είναι αφοσιωμένος στο ενοριακό του έργο!
Δεν σας τον κατηγόρησαν Άγιε Θηβών για εκκομίσκευση, ούτε για έξαλλη ζωή -κάτι που είχαμε εντοπίσει το πάλαι σε ιερομόναχο ιερέα σας  από τον οποίο  αφαιρέσατε βέβαια  την ηγουμενία  αλλά τα υπόλοιπα φροντίσατε να τα  …καλύψετε! Και εξακολουθεί να είναι κληρικός και μπράβο του.
Αλλά το … «συμβάν» που σήκωνε  καθαίρεση τότε  έγινε! Αλλά για τέτοια καυτά  θέματα δεν είδα να έχετε την ίδια ευαισθησία και κινητικότητα!
Η δικαιοσύνη του Θεού θα ενεργοποιηθεί κάποτε και ο καθείς θα λάβει κατά τα έργα του.
Στο μεταξύ ο λαός της περιοχής στο άκουσμα της είδησης ότι ο π. Χρυσόστομος μπορεί να φύγει έχει επαναστατήσει και διαμαρτύρεται . Δείτε το ρεπορτάζ απο e-stereo 

Οργή Λαού Φωνή Θεού!!! Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΞΑΛΛΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧ/ΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΛΛΗ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
Έξαλλος ο κόσμος μετά την απόφαση του Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας να τιμωρήσει τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Καλλή της ενότητας Υψηλάντη. Στην τελευταία του λειτουργία θα δείτε στο βίντεο τον κόσμο να επαναστατεί και να φωνάζει ότι δεν πρέπει να φύγει ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, ότι δεν θα τον αφήσει η αγάπη του κόσμου να φύγει και ότι δεν είναι δίκαιο αυτό που συμβαίνει.
Σε ένα από τα βίντεο θα δείτε Ένα Νέο Παιδί Αγανακτισμένο με την Απόφαση του Μητροπολίτη να τιμωρήσει Χωρίς Λόγο τον Πατέρα Χρυσόστομο!!! Δείτε την Κραυγή τον Νέων Ανθρώπων και την Αγάπη που δείχνει στον Ιερέα του που όπως λέει το Παιδί εμείς σε θέλουμε Πάτερ σε Αγαπάμε

Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ !!! ΣΕ '' ΔΙΧΤΥ '' ...

Έλεγχο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιθυμεί η κυβέρνηση! Φέρνει νόμο!Φαίνεται ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενοχλούν ιδιαίτερα την κυβέρνηση, αφού μόνο μέσα απ΄ αυτά μπορούν να ακουστούν φωνές κριτικής.
Γι΄ αυτό και σχεδιάζει να τα ελέγξει! Όχι στα πρότυπα του Ερντογάν ακόμη, αλλά με νόμο!

Ανοικτό το ενδεχόμενο σύνταξης νόμου για το Twitter και τα social media από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με όσα γράφει το ΠΑΡΟΝ και η στήλη του “Τυπολογίες” “η συζήτηση έχει ξεκινήσει και δεν είναι νέα. Βουλευτές της ΝΔ και υπουργοί έχουν ζητήσει μια τέτοια παρέμβαση, αλλά το γεγονός πως και ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν κινείται προς μια τέτοια κατεύθυνση συνιστά ανασταλτικό παράγοντα.

Η πολιτική σκέψη για την παρέμβαση είναι πως αυτήν τη στιγμή, με δεδομένη την κατάσταση στα ΜΜΕ, η κυβέρνηση δέχεται κριτική ή αποκαλύπτονται σκάνδαλα κυρίως μέσα από το Twitter. Την ίδια ώρα, μέσα από το social media και κυρίως το Facebook αναπαράγονται προσβολές και μεταδίδεται διαρκώς ρατσιστικό περιεχόμενο, σε σημείο που μεγάλοι διαφημιζόμενοι να ξεκινούν μποϊκοτάζ στη δημοφιλή πλατφόρμα. Σημειωτέον δε ότι η μονοπωλιακή της λειτουργία έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στον Τύπο.

Το πεδίο εφαρμογής του υπό σκέψη νόμου για το Twitter είναι η υποχρέωση της Ελλάδας για ενσωμάτωση της Οδηγίας 1808/2018. Σε αυτή προβλέπεται πως οι υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην Οδηγία 2010/12/ΕΕ, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι από επιβλαβές περιεχόμενο, όπως η υποκίνηση βίας, μίσους και τρομοκρατίας”.

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

ΣΕ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ... ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ !!!


Το μήνυμα των Ενόπλων Δυνάμεων

Η απειλητική ρητορική περί ερευνών σε περιοχές εντός της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως επίσης και η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, συμπεριλαμβάνονται στον μακρύ κατάλογο της διαρκούς προκλητικής πολιτικής που ακολουθεί πιστά η Τουρκία και που καθημερινά αναλύεται στο Ελληνικό Επιτελείο για να εντοπίζονται οι διαφοροποιήσεις.

Γεμίζουν ξανά οι μονάδες της λεγόμενης τουρκικής “στρατιάς του Αιγαίου” με επιστροφή τμημάτων από τη Συρία. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις προώθησης παράνομων μεταναστών κυρίως από τη θάλασσα του Αιγαίου και με ενεργό ρόλο της τουρκικής ακτοφυλακής. Οι υπερπτήσεις έχουν φτάσει σε αριθμό που περισσότερο θυμίζουν ταχύτητα απογείωσης μαχητικού.

Την τελευταία τετραετία, δεν είναι λίγες οι φορές που οι σχέσεις των δυο χωρών, όχι μόνο άγγιξαν, αλλά ίσως και να βάδισαν στην κόψη του ξυραφιού, χωρίς ωστόσο- ευτυχώς- να τρέξει αίμα.

Αν πάρει κανείς γεγονότα και τα αναλύσει, σημείωναν στρατιωτικές πηγές, θα δει ότι σε όλες τις περιπτώσεις η Ελλάδα εκείνο που έκανε με περίσσια ψυχραιμία, ήταν ν’ απαντά σε αυτές ακριβώς τις προκλήσεις, απλώνοντας το κουβάρι- τις περισσότερες φορές δια μέσου των Ενόπλων Δυνάμεων- της κόκκινης γραμμής, την οποία απαιτούσε να μην ξεπεράσει η Τουρκία!


Οι νύχτες των «γερακιών»
Δεν ήταν λίγες οι κινήσεις αποβατικού τύπου που θέλησε να κάνει τα δυο προηγούμενα χρόνια η Τουρκία, για να λάβει απαντήσεις άμεσες από τις δυνάμεις των νησιών, από το Πολεμικό Ναυτικό και από την Πολεμική Αεροπορία, η οποία έπαιξε σε αρκετές περιπτώσεις καταλυτικό ρόλο.

Οι απογειώσεις των «γερακιών» συνοδεύονταν από εντολές σαφέστατες που δεν άφηναν περιθώριο παρερμηνείας. Μόνο τότε οι γείτονες που τσέκαραν τις διαθέσεις και τα Ελληνικά αντανακλαστικά, καταλάβαιναν ότι αυτές οι απογειώσεις δεν ήταν για αναγνώριση και αναχαίτιση. Κάπου εκεί το δικό τους plan b ήταν η άτακτη φυγή…

Η επιδίωξη ατυχήματος δεν είναι μόνο στον αέρα

Σ’ ότι αφορά τις προσπάθειες παρενόχλησης σκαφών είτε των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Λιμενικού, τα πολύ πρόσφατα γεγονότα αναδεικνύουν ότι πάντοτε η γειτονική χώρα επιδίωκε όχι μόνο ν’ ανεβάσει την ένταση, αλλά να προκαλέσει κυρίως ένα ατύχημα το οποίο είναι άγνωστο πως θα εξελίσσονταν.

Στο ίδιο μοτίβο η Τουρκική ακτοφυλακή, πριν την εποχή του Covid-19, αλλά και τώρα έχει αναλάβει τον ρόλο του ένστολου δουλεμπόρου, ο οποίος δένει τις μεταναστευτικές βάρκες στην πρύμνη του και τις φτάνει μέχρι την οριογραμμή, εκεί δηλαδή που δεν μπορεί να περάσει διότι υπάρχουν οι Ελληνικές δυνάμεις.

Τις περισσότερες φορές αναγκάζεται να τις πάρει πίσω αυτές τις βάρκες, σημειώνουν ανώτατα χείλη, ενώ σ’ άλλες περιπτώσεις τις εγκαταλείπει στην οριογραμμή με σκοπό η κατεύθυνση του ανέμου να τις περάσει στα Ελληνικά Χωρικά Ύδατα.

Παρ’ όλα αυτά οι περισσότερες από αυτές τις βάρκες επιστρέφουν στα Τουρκικά παράλια και τότε είναι που η Άγκυρα ξεκινά το νέο κύκλο της πρόκλησης, με την ακτοφυλακή να βγάζει στο Αιγαίο περισσότερα σκάφη για να ξεγελάσουν ή να διασπάσουν σε διαφορετικά σημεία τις πλωτές δυνάμεις αποτροπής και ασφάλειας των Ελληνικών συνόρων.

«Lockάρισμένοι» συνεχίζουν να προκαλούν
Το «γαϊτανάκι» των υπερπτήσεων πάντως είναι κάτι που το Ελληνικό Επιτελείο το έχει επισημάνει προς την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ ως μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη πρόκληση στρατιωτικού τύπου, με οπλισμένα αεροσκάφη της γείτονος να πετούν είτε ψηλά είτε ιδιαίτερα χαμηλά πάνω από Ελληνικά κυρίως κατοικημένα νησιά.

Από τον πρωθυπουργό μέχρι και σε στρατιωτικό επίπεδο, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ έχει καταστήσει σαφές πως δεν μπορεί αυτή η κατάσταση ούτε να συνεχιστεί ούτε να γίνεται ανεκτή.

Και δεν είναι μόνο αυτό, διότι οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές που καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν αυτή τη συμπεριφορά των γειτόνων, οι πιλότοι, ομιλούν για αναβαθμισμένες προκλητικές ενέργειες στον αέρα και εκείνο που καταλαβαίνουν πολλές φορές είναι ότι η εντολή που έχουν οι Τούρκοι ιπτάμενοι είναι να προκληθεί ηθελημένο ατύχημα στον ουρανό του Αιγαίου.

Αυτός για την Τουρκία είναι ένας τρόπος σχετικά εύκολος για να ξεχάσει την διπλωματική γλώσσα που ευαγγελίζεται εδώ και 48 ώρες ο κος. Τσαβούσογλου και την οποία επικροτούν ορισμένοι κύκλοι της Αθηναϊκής ελίτ, που θέλησε να επικρίνει τον Αρχιστράτηγο των Ενόπλων Δυνάμεων επειδή είπε τα αυτονόητα.

Η αλήθεια είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ με Αξιωματικούς που έχουν λάβει μέρος σ’ αυτά τα περιβόητα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, πως ουδέποτε μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη και διάλογος, όταν ο συνομιλητής κάθεται στο ίδιο τραπέζι θέτοντας ένα πλαίσιο αξιώσεων που κανείς στην Ελλάδα δεν θα τολμούσε να το συζητήσει, όχι μόνο στρατιωτικός αλλά και πολιτικός.

Η Τουρκία καιρό τώρα επιδιώκει μέσω των υπερπτήσεων, οι ασκήσεις των «γερακιών» της Πολεμικής Αεροπορίας να γίνονται στον ουρανό του Ιονίου ή οπουδήποτε αλλού εκτός από το Αιγαίο.

Πολύ θα άρεσε στην Άγκυρα κάτι τέτοιο, σημείωναν πηγές από την ΠΑ. Όμως όλες οι ασκήσεις των αεροπόρων και με τους τρεις τύπους των μαχητικών αεροσκαφών, συνέχιζαν οι ίδιες πηγές, θα γίνονται εκεί που απαιτούν πάντοτε οι καιροί ώστε το επιθετικό πνεύμα που διαθέτουν οι ιπτάμενοι να φαίνεται, όπως επίσης και η αεροπορική υπεροχή.

Στην «καυτή» ζώνη του Αιγαίου
Σ’ ότι αφορά το Πολεμικό Ναυτικό, εδώ και καιρό παραδίδει μαθήματα ναυτοσύνης προς τα πληρώματα και τους Τούρκους Επιτελείς που παρακολουθούν σε κοντινές αποστάσεις, τα πολλές φορές μεγάλης δυσκολίας ναυτικά γυμνάσια, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με τις διαταγές του Α’ ΓΕΕΘΑ, γίνονται με διακλαδικό τρόπο.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει στοχοποιήσει για τα καλά όλη την ανατολική οριογραμμή από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Στρογγύλη αλλά και νότια της Κρήτης. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι και αυτή την εβδομάδα θα φανούν πολλές αποτρεπτικές λεπτομέρειες της εκπαίδευσης στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αρχιπελάγους.

Άλλωστε όπως σημείωσε εμφαντικά ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι ούτε παραστρατιωτική οργάνωση, ούτε ανήκουν σε διαλυμένα κράτη (σ.σ. έως τώρα η Τουρκία με τέτοιες δυνάμεις τα έχει βάλει).

Αντίθετα υπάρχει συγκρότηση σε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία. Όποιος θελήσει να τα βάλει μαζί τους, ο τρόπος που θα φύγει είναι πολύ συγκεκριμένος κι αυτό το γνωρίζουν άπαντες, και οι γείτονες…


HellasJournal