Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

ΕΠΟΧΗ ΒΑΘΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ !!!

Γενική Διευθύντρια ΔΝΤ: Ο κορονοϊός φέρνει ύφεση παρόμοια ή χειρότερη από την οικονομική κρίση«Είναι πλέον σαφές, ότι έχουμε εισέλθει σε ύφεση, εξίσου βαθιά ή χειρότερη από το 2009. 

Θά ακολουθήσει σημαντική ανάκαμψη, αλλά μόνο υπό τον όρο ότι θα καταφέρουμε να ελέγξουμε τον ιό παντού», αναφέρει η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ σε μία δραματική παρέμβαση από την Ουάσιγκτον, την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Καθώς η πανδημία του Covid19 απλώνεται ταχύτατα από χώρα σε χώρα σε όλες τις ηπείρους, η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα απευθύνεται ουσιαστικά στο σύνολο των κυβερνήσεων και πρωτίστως στους ισχυρούς του πλανήτη, ζητώντας οι «χώρες να κινηθούν επιθετικά με μέτρα», ενώ επισημαίνει ότι λαμβάνει ήδη «μεγάλο αριθμό αιτημάτων για έκτακτη οικονομική βοήθεια». Το ΔΝΤ, όπως ανακοίνωσε η ίδια, έχει λάβει πάντως ορισμένες προσφορές από χώρες όπως η Βρετανία, η Ιαπωνία και η Κίνα, προκειμένου να ανασχεθεί η καταστροφή από τον κορονοϊό στις φτωχότερες χώρες.

Στα ενθαρρυντικά σημάδια, περιλαμβάνεται η απόφαση της Κίνας να αυξήσει σταδιακά την βιομηχανική παραγωγή, ενώ η Γκεοργκίεβα σε δηλώσεις το απόγευμα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) χαρακτηρίζει την Κίνα «πηγή σημαντικής υγειονομικής βοήθειας και εμπειρίας».

Η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ και η πρόεδρος της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής αναφέρουν σε κοινή δήλωση μετά από τηλεδιάσκεψη: «Είμαστε σε μια πρωτοφανή κατάσταση όπου μια πανδημία έχει μετατραπεί σε οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Με την απότομη διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας, η παγκόσμια παραγωγή θα συρρικνωθεί το 2020.»

Παράλληλα, σε δηλώσεις της στο αμερικανικό δίκτυο NBC, η επικεφαλής του ΔΝΤ επιβεβαιώνει ότι η οικονομία των ΗΠΑ περιέρχεται σε κατάσταση ύφεσης.

Κληθείσα να κάνει συνολική αποτίμηση της κατάστασης στην παγκόσμια οικονομία, η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ σημειώνει ότι «είναι ασαφές εάν τα μέτρα για την προστασία της οικονομίας θα αποδειχθούν αρκετά, μέχρι να ελεγχθεί ο ιός».

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ !!! ΕΠΙΚΑΙΡΗ ...

Η προφητεία του Οσίου Νείλου μιλάει για σφράγισμα του Αντιχρίστου με την δική μας θέληση! Θα το ζητήσουμε....άραγε από τι να μας σώσει ένα σφράγισμα;;; Το κύριο χαρακτηριστικό του Άνομου η απάτη των Χριστιανών!

 
 ''Ο συγκλονιστικός διάλογος στην προφητεία μεταξύ πλανεμένου χριστιανού κ Αντίχριστου''
Η Μεγάλη ΠΛΑΝΗ που θα ξεγελάσει τους απανταχού Χριστιανούς!
ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΠΕΙΝΑ
''και η σφραγίς του θα γράφη,
εδικός μου είσαι, ναι εδικός σου είμαι, θεληματικώς μου έρχομαι και όχι δυναστικώς και αλλοίμονον εις όποιον σφραγισθή με αυτήν, τότε θα γίνη μεγάλη ταραχή εις τον κόσμον... ''
 
Νείλου του Μυροβλύτου, Αγιορείτου
Προφητικά και Σωτήρια (1651 † )
Οι άνθρωποι εκείνοι που θα περπατούν εις τα μέσα του ογδόου αιώνος (7.500 από κτίσεως κόσμου) θα συγκαταβαίνουν εις την φθοράν της πορνείας, τότε θέλει γίνη ταραχή μεγάλη να φιλονικούν ακαταπαύστως, και δεν θέλουν εύρη ούτε την αρχήν ούτε το τέλος.
 
Ύστερον θέλει γίνη η ογδόη Σύνοδος..., και τότε θα ειρηνεύσουν ολίγον καιρόν οι άνθρωποι, και πάλιν θέλουν να μετατρέψουν την γνώμην τους εις το πονηρόν, εις την απώλειαν, και να μη γνωρίζουν τι εστι το στέφανον του γάμου, μόνον θα έχουν μίαν απώλειαν και συγκατάβασιν εις την ασωτείαν χειρότεροι από τα Σόδομα και Γόμορρα...,και άλλα μύρια κακά θα πολιτεύωνται, και όσαι κακίαι θα πολιτεύωνται, τόσαι δυστυχίαι θα έλθουν, ... και τας κακίας οπού έκαμνον οι παλαιοί άνθρωποι πριν του κατακλυσμού, διπλασίως θα εργάζωνται αυτοί χειρότερα... θα αποφασίζουν, ότι εκείνος οπού εργάζεται την κακίαν θα είναι καλός...και όσον θα πλεονεκτούν οι άνθρωποι, τόσον δυστυχία θέλει είναι εις τον κόσμον…
Η φιλαργυρία είναι πάθος ακόρεστον... Η πλεονεξία είναι οδηγός της απωλείας και η ακτημοσύνη είναι οδηγός της σωτηρίας. Επλεονέκτησες; απώλεσας την σωτηρίαν σου, διότι η σωτηρία του ανθρώπου κινδυνεύει να χαθή από την πλεονεξίαν.
 
Αυτή η κατηραμένη θα φέρη εις τον κόσμον την δυστυχίαν και θα απωλεσθή η ευτυχία, αυτή εκατάστησε την διχόνοιαν εις τον κόσμον, και εις την μοναδικήν πολιτείαν...Η πλεονεξία είναι θρόνος του αντίχριστου...Η πλεονεξία επρόσφερε το ψεύδος εις τον κόσμον, και ελκύζονται με το ψεύδος και ανομούν με την αρπαγήν της αδικίας, και η αλήθεια εχάθη, και εις το ψεύδος πείθονται όλοι.
 
 Η αλήθεια είναι η ένσαρκος οικονομία του Χριστού και το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και το ψεύδος είναι η έλευσις του αντιχρίστου και η βασιλεία του, όπου θέλει να φέρη την παγκόσμιον δυστυχίαν και απώλειαν εις όλον τον κόσμον, και καθώς οι Προφήται προέλεγον την έλευσιν του Κυρίου, έτσι και η πολυφρόντισις θα σκοτίζη την διάνοιαν των ανθρώπων, θα γίνωνται αναίσθητοι εις την σωτηρίαν τους, από την πολλήν φροντίδα οπού θα έχουν, και η σωτηρία σώζεται μόνον εις όσους δεν πείθονται εις την εργασίαν του αντίχριστου, και η εργασία του αντίχριστου είναι η μέριμνα του κόσμου και ο θησαυρισμός...και την σήμερον οι άνθρωποι εδόθησαν εις την πολυθησαύρισιν και μέριμναν, και παρεδόθησαν εις την απώλειαν με αρπαγάς, προδοσίας, ψεύδη, αρρενομανίας, γαστριμαργίας, υπερηφανείας, με την σκληρότητα της καρδίας, και με την πλεονεκτικήν φιλαργυρίαν...
 
...Όταν θα δυστυχεύση ο κόσμος από την χάριν του παναγίου Πνεύματος, τότε θα έλθουν εις τον κόσμον όλαι αι δυστυχίαι να τον περικυκλώσουν. Και πρώτον θα δυστυχεύση ο κόσμος από την αγάπην, ομόνοιαν και σωφροσύνην, δεύτερον θα δυστυχεύση κάθε χώρα και να χαθούν τα υποκείμενα κεφάλαια από τας χώρας, και θέλει δυστυχεύση και η Εκκλησία του Χριστού από αρχιερείς και ποιμένες και πνευματικούς
 
Ύστερον από αυτήν την δυστυχίαν θα γεννηθή ο ακάθαρτος από την κοιλίαν της ακαθαρσίας, και θα ποιή σημεία και τέρατα με δαιμονικάς φαντασίας, υποκρινόμενος εις τον κόσμον πως είναι πράος και ταπεινός τη καρδία, αλλά θα είναι αλώπηξ εις την καρδίαν και λύκος εις την γνώμην. Και τροφή του θα είναι η ταραχή των ανθρώπων, όταν θα ταράσσωνται οι άνθρωποι, τότε θα ζωοτρέφεται ο αντίχριστος.
 
Και η ταραχή των ανθρώπων θέλει είναι η κατάκρισις, ο φθόνος , η μνησικακία, το μίσος, η έχθρα, η πλεονεξία, η αρρενομανία, η μοιχεία, η πορνεία, η λήθη της πίστεως και η αλαζονεία, αυτά είναι η τροφή του αντιχρίστου, και θα είναι κεφαλή επάνω εις τας χώρας..., και εξουσιαστής εις τον κόσμον. Και θα εξουσιάση την αίσθησιν του ανθρώπου, και όλοι θα πείθονται εις αυτόν, διότι αυτός θα είναι νομοκράτωρ και αυτοκράτωρ, και θέλει ενεργεί όλων την απώλειαν, και όποιος ευρίσκεται εις την απώλειαν εκείνος θα νομίζη πως εργάζεται την σωτηρίαν του.
 
Τότε θα καταφρονηθή το Ευαγγέλιον της Εκκλησίας, διότι η απώλεια θέλει φέρη τότε μεγάλην δυστυχίαν εις τον κόσμον, και θέλει γίνουν σημεία και φοβερά εν μέσω της δυστυχίας. Πείνα φοβερά θέλει γίνη οπού να μην χορταίνη ο άνθρωπος, διότι τότε θα τρώγη επτά φορές περισσότερον από ότι τρώγει τώρα και πάλιν να μην χορταίνη, και θα είναι πανταχού μεγάλη δυστυχία...
 
Τότε, όσοι σφραγισθούν με την σφραγίδα του αντιχρίστου πολλοί θα πεθάνουν εις τους δρόμους, και η καρδία τους περισσότερον θα λιγώνεται, και μη δυνάμενοι να βαστάσουν την πείναν και την λιγούραν, θα αρπάζουν να τρώγουν τους νεκρούς... και η σφραγίς του θα γράφη, εδικός μου είσαι, ναι εδικός σου είμαι, θεληματικώς μου έρχομαι και όχι δυναστικώς και αλλοίμονον εις όποιον σφραγισθή με αυτήν, τότε θα γίνη μεγάλη ταραχή εις τον κόσμον… και βλέποντας ο Θεός την ταραχήν των ανθρώπων, θέλει προστάξη την θάλασσαν να λάβη την πρώτην της ουσίαν οπού ήτον θερμοτάτη... και όταν καθίση ο αντίχριστος εις τον κατηραμένον του θρόνον, θέλει βράση η θάλασσα ωσάν χάλκωμα, και θέλει στειρεύση η γη τα βότανα και δένδρα από την θερμότητα της θαλάσσης και αι φλέβαι των πηγών θα ξηρανθούν και τα ζώα και πετεινά να αποθάνουν από τον χνώτον της θαλάσσης.
 
Και τότε θα γίνη η ημέρα ωσάν ώρα, η εβδομάδα ωσάν ημέρα, και ο μήνας ωσάν εβδομάδα, διότι από την πονηρίαν του ανθρώπου θα γίνουν τα στοιχεία βιαστικά, δια να τελειώση γρήγορα ο καιρός, οπού ελάλησεν ο Θεός... Τότε θα έλθουν να κηρύττουν ο προφήτης Ηλίας και ο δίκαιος Ενώχ...και να λέγουν.
 
Όποιος κάμη υπομονήν και δεν σφραγισθή με την σφραγίδα του αντίχριστου, θέλει σωθή, και εξάπαντος θα τον δεχθή ο Θεός εις τον Παράδεισον, μόνον να μην σφραγισθή, αλλά να κάμνη τον σταυρόν του, διότι η σφραγίδα του σταυρού ελευθερώνει τον άνθρωπον από τα βάσανα του άδου, και η σφραγίδα του αντιχρίστου τον παραδίδει εις τα βάσανα του άδου. Και αν πεινούν, να μην ζητούν τροφήν, μόνον να έχουν υπομονήν, και βλέποντας ο Θεός την υπομονήν τους, θα στείλη εξ ύψους βοήθειαν...
 
Τα παγκάκιστα δε τέκνα του αντιχρίστου είναι η πορνεία, η μοιχεία, η αρσενοκοιτεία, ο φόνος, η αρπαγή, η κλεψιά, η αδικία, το ψεύδος, η τυραννία, η πώλησις και αγόρασις του ανθρώπου...,τόσον πονηρά θέλει γίνη η ανθρώπινος φύσις τότε...,και θα ενεργήσουν την πονηρίαν τους περισσότερον από τους δαίμονας...και βλέποντας ο αντίχριστος πως θα γίνη η ανθρώπινος φύσις πονηροτέρα από τους δαίμονας, θέλει χαρή κατά πολλά... Ορθόδοξος Φιλόθεος Μαρτρία Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"

Εκ του Βιβλίου Διά να μην πλανηθούμε από τον Αντίχριστο
ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ !!! ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ !!!

Κορονοϊός: Η αρχή της απο-παγκοσμιοποίησης και πού στέκεται η Ελλάδα

 
Αν ρωτήσεις οποιονδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο στον πλανήτη ποιες αναμένει να είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας από την πανδημία του κορονοϊού, πιθανότατα θα σχηματίσει το γράμμα V του λατινικού αλφαβήτου.
Αναμένουμε, θα σου εξηγήσει, μια ραγδαία πτώση της οικονομικής δραστηριότητας την οποία θα ακολουθήσει μια εξίσου ραγδαία επαναφορά στους προηγούμενους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο κορονοϊός δηλαδή θα αφήσει μια... ουλή στο δέρμα της οικονομίας, χωρίς, όμως, περαιτέρω επιπτώσεις.
Όπως έχουμε ήδη εξηγήσει, βέβαια, η συγκεκριμένη πρόβλεψη ίσως αποδειχθεί ευσεβής πόθος, καθώς η «φούσκα» του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος ανέμενε ακριβώς ένα τέτοιο περιστατικό για να φέρει στην επιφάνεια τις δομικές αδυναμίες της παγκόσμιας οικονομίας.
Δυστυχώς στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Θα λέγαμε υπαρξιακό.
Ο πρώτος μύθος που καταρρέει είναι η πεποίθηση αρκετών ότι ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει την «βαριά βιομηχανία», η οποία θα συμπεριφέρεται σαν τις πραγματικές βιομηχανίες των αναπτυγμένων χωρών. Η συγκεκριμένη θεωρία χρησιμοποιούνταν για χρόνια από συντηρητικές, αλλά και «αριστερές» κυβερνήσεις που ήθελαν, έτσι, να αποκρύψουν τα τρομακτικά επίπεδα αποβιομηχάνισης που ακολούθησαν την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στην ευρωζώνη.

Αστυπάλαια

© Φωτογραφία : SOOC / Alexandros Michailidis
 
Το σημαντικότερο πρόβλημα της συγκεκριμένης «βιομηχανίας» είναι ότι μπορεί να καταρρεύσει αυτοστιγμή σε περιόδους μιας πανδημίας, όπως η σημερινή, αλλά και σε περιόδους γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων (στις οποίες η Ελλάδα εμπλέκεται όλο και συχνότερα λόγω της συνεργασίας της με καθεστώτα όπως αυτό της Αιγύπτου και του Ισραήλ και της ενεργού εμπλοκής της στα ενεργειακά παιχνίδια της περιοχής).
Αν ξαναδιαβάσει κανείς, υπό αυτό το πρίσμα, τους πίνακες του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) για τον ελληνικό τουρισμό (2018) συνειδητοποιεί ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονταν σαν προτερήματα του κλάδου αποτελούν θανάσιμες παγίδες για την οικονομία σε περιόδους κρίσης.

Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ30,9%
Συνολική Απασχόληση988.600
ΕποχικότηταΤο 54,8% των αφίξεων αλλοδαπών Ιούλιο - Αύγουστο – Σεπτέμβριο
Συγκέντρωση ΠροσφοράςΤο 70% των ξενοδοχειακών κλινών σε 4 περιοχές της Ελλάδας

Σχεδόν το ένα τρίτο της παραγωγής, λοιπόν, στηρίζεται σε έναν μόνο κλάδο, ο οποίος λειτουργεί ουσιαστικά για τρεις μήνες, ενώ σε τέσσερις περιοχές της χώρας, αποκτά χαρακτηριστικά «μονοκαλιέργειας».
Από μια ενδεχόμενη κατάρρευση του τουρισμού, όμως, θα πληγούν πλέον και αρκετά νοικοκυριά, τα οποία χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες, όπως η Airbnb, για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους (όταν πλέον είχε στερεύσει η οικονομική στήριξη από την οικογένεια που γνωρίζαμε στα χρόνια πριν από τα μνημόνια).
Οι επιπτώσεις στον τουρισμό, από το εσωτερικό και το εξωτερικό είναι, ήδη, εμφανείς, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αγορά έχει μηδενικές ή και αρνητικές κρατήσεις για τον Απρίλιο και την περίοδο του Πάσχα, ενώ τραγική αναμένεται και η εικόνα των κρατήσεων για το καλοκαίρι (οι οποίες εν πολλοίς θα γίνονταν αυτή την περίοδο).
Ο τουρισμός είναι όμως μόνο μια από τις «εξαρτήσεις» της ελληνικής οικονομίας. Η λεγόμενη «τριτογενοποίηση» της παραγωγής, δηλαδή η στροφή προς την παροχή υπηρεσιών και η υπερδιόγκωση ορισμένων κλάδων, όπως του επισιτισμού, μπορεί να μετατραπούν, από τη μια στιγμή στην άλλη, σε παγίδες για την εθνική οικονομία.
Για χρόνια μας μάθαιναν ότι το να ξεφυτρώνουν παντού εστιατόρια, καφέ και τυροπιτάδικα είναι ένδειξη ανάπτυξης. «Ο Έλληνας τρώει καλά» ήταν η κλασική επωδός. Ακόμη, βέβαια, και πρωτοετείς φοιτητές Οικονομικών θα μπορούσαν να εξηγήσουν ότι αυτό που πραγματικά συνέβαινε ήταν, πως η διαλυμένη οικονομία στρεφόταν σε προϊόντα με χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης (αυτά δηλαδή που δεν μπορεί να περιορίσει ένα νοικοκυριό). Τα πολλά εστιατόρια, λοιπόν, όπως και το γεγονός ότι αυξάνονταν το ποσοστό των χρημάτων που δαπανούσε ο Έλληνας αναλογικά με το εισόδημά του για φαγητό, ήταν ένδειξη φτώχειας και όχι ανάπτυξης.
Η κατάσταση στους κλάδου του τουρισμού και του επισιτισμού επιδεινώνεται για εκατομμύρια εργαζόμενους λόγω της πλήρους διάλυσης του εργασιακού δικαίου που επιτεύχθηκε μέσα σε μια δεκαετία. Ήδη, εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία και εστιατόρια νησιών καταγγέλλουν ότι οι εργοδότες μεταφέρουν σε αυτούς το κόστος του κορονοϊού, επιβάλλοντας άδειες άνευ αποδοχών και άλλα εξοντωτικά μέτρα.
Όπως εξηγούσε προ ημερών ο Κώστας Λαπαβίτσας, της σχολής SOAS του πανεπιστημίου του Λονδίνου η εικόνα της ελληνικής οικονομίας ήταν επιεικώς αποκαρδιωτική, πολύ πριν από την εμφάνιση του κορονοϊού:
«Η ελληνική οικονομία είναι εξαιρετικά αδύναμη, με πολύ φτωχούς ρυθμούς ανάπτυξης (μόλις 1,9% για το 2019), χαμηλότατες επενδύσεις, περιορισμένη κατανάλωση, χαμηλή παραγωγικότητα, αρνητική καθαρή αποταμίευση και ροπή προς έλλειμμα στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Το χρέος της είναι μεγαλύτερο από ποτέ (356 δις, ή 185% του ΑΕΠ)».
Στα χρόνια των μνημονίων, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις εκμεταλλεύτηκαν τη σχετική μείωση της ανεργίας και τα έσοδα που προσέφερε ο τουρισμός, για να κρύψουν κάτω από το χαλί την πραγματική διάλυση των παραγωγικών δυνάμεων που προκαλούσε η αποπληρωμή του χρέους και ο τερματισμός των δημοσίων επενδύσεων. Κυβερνήσεις που είχαν συνδέσει την ύπαρξή τους με την παραμονή στην ΕΕ και το ευρώ (δηλαδή όλες), απέκρυπταν, συνειδητά, την αποδιάρθρωση της πραγματικής οικονομίας.
Ακόμη, λοιπόν, και αν η παγκόσμια οικονομία καταφέρει να ξεπεράσει την κρίση του κορονοϊού, ακολουθώντας το μοντέλο V, η πανδημία θα πρέπει να σημάνει συναγερμό στην Ελλάδα για τις δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.
 
https://sputniknews.gr/apopseis/202003176715763-koronoios-I-arhi-tis-apo-pagkosmiopoiisis-kai-pou-steketai-i-ellada/

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

'' ΦΑΡΜΑΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ '' !!! Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ !!!

ΔΙΣ: Όσοι προσέρχονται απολύτως ελεύθερα κοινωνούν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, που γίνεται «φάρμακο αθανασίας»

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αίσθημα ευθύνης έναντι του Θεού,
της εκκλησιαστικής κοινότητος, αλλά και όσων στέκονται με διάθεση κριτικής ή και αντίθεσης έναντι Αυτής, κατά την σημερινή συνεδρίαση Αυτής συζήτησε, μεταξύ άλλων, και το ζήτημα του νέου κορωνοϊού (Covid-19),
 για το οποίο έγκαιρα απεστάλη ήδη Εγκύκλιο Σημείωμα προς τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, με σκοπό την συμβολή της Εκκλησίας στην προσπάθεια για την πρόληψη διασποράς της νόσου, την οποία προκαλεί ο νέος αυτός ιός.
Η Ιερά Σύνοδος κατά την σημερινή συνεδρίαση Αυτής απεφάσισε και πάλι να απευθυνθεί προς τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Ορθόδοξο Λαό καί πατρικά να προτρέψει και να επισημάνει τα εξής:
1) Να εντείνουμε όλοι τις προσευχές μας προς τον Νικητή της φθοράς και του θανάτου Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε να διαφυλάξει υγιή και ακέραιο τον Λαό Του. Προς τον σκοπό αυτό παρακαλεί τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες να συστήσουν στους Εφημερίους, ώστε πριν την Απόλυση της Θείας Λειτουργίας της ερχομένης Β΄ Κυριακής των Νηστειών (15-3-2020), να τελεσθεί Δέηση σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπέρ της αποτροπής εξαπλώσεως της νόσου.
2) Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, κατά τις συστάσεις των αρμοδίων κρατικών Αρχών, προς τον σκοπό της διασποράς του ιού: α) Τακτικό και καλό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι. β) Χρησιμοποίηση αντισηπτικών με οινόπνευμα. γ) Τήρηση αποστάσεων από όποιον παρουσιάζει συμπτώματα. δ) Να γίνεται επιμελής καθαριότητα των επιφανειών και σωστός αερισμός των Ιερών Ναών και των λοιπών εκκλησιαστικών χώρων. ε) Προτρέπονται όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ασθενείας, αλλά και όσοι ανήκουν στις υγειονομικώς ευπαθείς ομάδες, πάσχοντες από αναπνευστικά προβλήματα  ή σακχαρώδη διαβήτη  ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ως και οι ανοσοκατεσταλμένοι, να αποφύγουν προσωρινώς την έξοδο από την οικία τους, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο, να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί στην σχολαστική υγιεινή και καθαριότητα, να αποφύγουν τους χώρους μαζικής συναθροίσεως καθώς και τους ασπασμούς και εναγκαλισμούς, χάριν της προστασίας της υγείας των ιδίων αλλά και των αδελφών τους. στ) Όποιος παρουσιάζει συμπτώματα να επικοινωνεί με την τηλεφωνική γραμμή 1135, η οποία επί 24ώρου βάσεως θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον νέο κορωνοϊό.
Προς τον σκοπό της ενημέρωσης του πιστού λαού, η Ιερά Σύνοδος απεφάσισε την εκτύπωση ειδικού ενημερωτικού φυλλαδίου με τις παραπάνω οδηγίες και την διανομή του στους Ιερούς Ναούς.
3) Για τα μέλη της Εκκλησίας, η προσέλευση στην Θεία Ευχαριστία και η κοινωνία από το Κοινό Ποτήριο της Ζωής, ασφαλώς και δεν μπορεί να γίνει αιτία μετάδοσης ασθενειών, γιατί οι πιστοί όλων των εποχών, γνωρίζουν ότι η προσέλευση στη Θεία Κοινωνία, ακόμη και εν μέσω πανδημίας, συνιστά αφ᾿ ενός μια έμπρακτη κατάφαση αυτοπαράδοσης στον Ζώντα Θεό, και αφ᾿ ετέρου τρανή φανέρωση αγάπης, η οποία κατανικά κάθε ανθρώπινο και ίσως δικαιολογημένο φόβο: «φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη διώχνει τον φόβο» (Α΄ Ἰωάν. 4, 18). Τα μέλη της Εκκλησίας γνωρίζουν ότι η κοινωνία, δηλαδή η σχέση, είναι καρπός αγάπης και άθλημα ελευθερίας, ακριβώς γιατί αγνοεί την καχυποψία, τις επιφυλάξεις, τους φόβους.
Οι συζητήσεις και οι απόψεις που ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για το όλο ζήτημα, ακόμη και για ενδεχόμενη απαγόρευση της Θείας Ευχαριστίας, ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία και έχουν διαφορετική προσέγγιση.
Όσοι προσέρχονται «μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης» και απολύτως ελεύθερα χωρίς κανένα δυναστικό καταναγκασμό, κοινωνούν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, που γίνεται «φάρμακο αθανασίας», «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον».

Όλοι αυτοί οι πιστοί, ο ευσεβής και γεμάτος αγάπη ορθόδοξος Λαός, και ο ευαγής Ιερός Κλήρος που μέσα από την θεία Κοινωνία εκφράζουν την αγάπη τους και την δίψα τους για ζωή και σχέση, το ελάχιστο που δικαιούνται από τους συμμετέχοντες στον δημόσιο διάλογο είναι ο σεβασμός προς την πίστη τους και την επιλογή τους αυτή, να αγαπούν χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Χωρίς να καταδικάζουμε κανέναν για τον φόβο και την ανησυχία του, ομολογούμε ότι όλοι οι πιστοί, επιτελώντας το χρέος της εν ελευθερία αγάπης μας, θα εξακολουθήσουμε στις Ορθόδοξες Εκκλησίες μας να λειτουργούμε και να κοινωνούμε, έχοντας την βεβαιότητα ότι κοινωνούμε στη Ζωή και στην αθανασία.
Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Κυριακή 8 Μαρτίου 2020

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ !!! ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΗΒΑΣ '' ΙΣΜΗΝΗ '' !!!

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ '' ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ '' ΑΛΣΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙΟΥ , ΘΗΒΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΗΒΑΣ ''ΙΣΜΗΝΗ ''

Σάββατο 7 Μαρτίου 2020
Μέ ξέφρενο γλέντι και χορό εορτάστηκε και φέτος η Γιορτή τής Παγκόσμιας Ημέρας τής Γυναίκας στο Κοσμικό Κέντρο '' Μπαρμπαγιάννης '' στό περιαστικό Άλσος Μοσχοποδίου τής Θήβας , από τον πάντα υπερδραστήριο Σύλλογο Γυναικών Θήβας 
'' ΙΣΜΗΝΗ '' 
Ο  Παρουσιαστής τής Εκδήλωσης , Δημοσιογράφος κ. Δημήτρης Σοβατζής καλωσόρισε το κοινό εκ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου , κάνοντας αναφορά στην υπέρμετρη Εθελοντική Κοινωνική , Φιλανθρωπική δράση τού , έντεκα συνεχόμενα χρόνια , από τήν ίδρυση του 
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Πρόεδρος τού Συλλόγου κα Μαίρη Θαλασσινού η οποία ευχαρίστησε τα μέλη τού Συλλόγου πού δίνουν εντυπωσιακό παρόν σε κάθε Δράση και Εκδήλωση του , ενώ τίμησε με εντυπωσιακές Ανθοδέσμες τις Κυρίες  :
Πρόεδρο τής Δημοτικής Κοινότητας Ελεώνα τού Δήμου Θηβαίων κα Δέσποινα Κατσέλη
Τέως Αντιδήμαρχο τού Καποδιστριακού Δήμου Θηβαίων κα Ελένη  Πέτικα
Πρόεδρο τού Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντίτου κα Μαρία Αποστόλου
Τίμησε με την παρουσία της , την Εκδήλωση η Ιατρός - Καρδιολόγος κα Έφη Παπαδημητρίου η οποία είναι Συνεργάτης τής '' ΑΡΩΓΗΣ '' τής Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών & Λεβαδείας
Η Έκπληξη τής Εκδήλωσης ήταν η Τούρτα Γενεθλίων από τα μέλη τού Συλλόγου , προς την εορταζόμενη Πρόεδρο τού Συλλόγου όλα αυτά τα έντεκα χρόνια κα Μαίρη Θαλασσινού , η οποία και έσβησε μέσα σε αποθέωση το κεράκι των Γενεθλίων 
Πλούσιο Δείπνο , Ζωντανή Μουσική , Κέφι , Γλέντι και Χορός χρωμάτισαν έντονα την όλη Εορταστική Εκδήλωση προς τιμήν τής Γυναίκας !!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ , ΚΑΛΑ , ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ                 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ !!!

                                            Δημήτρης Σοβατζής

                                                Δημήτρης Σοβατζής

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ :
                            

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

ΣΥΓΚΙΝΟΥΝ !!! ΟΙ '' ΗΡΩΕΣ '' ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ !!!

Έβρος: Κοιμούνται με την καραμπίνα στο προσκεφάλι! «Μην μας ξεχνάτε»!

 
Ο Έβρος… στα κόκκινα! Στην διαδρομή από την Ορεστιάδα έως τις Καστανιές, πάνω από τους μικρούς λοφίσκους και την κοίτη του Έβρου, προβάλλει μια μεγάλη πόλη.
 Οι μιναρέδες και τα τζαμιά δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία για το τουρκικό της χρώμα: είναι η Αδριανούπολη.

Έρημος ο Έβρος αλλά “γεμάτος” πατριωτικό αίσθημα!

Στις Καστανιές, το χωριό δεν είναι ακριβώς έρημο, αλλά μοιάζει σαν να είναι, όπως και όλα τα χωριά στην παραμεθόριο. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών είναι λογικό να έχουν μουδιάσει τους περίπου 800 μόνιμους κατοίκους – όλοι μεγάλης ηλικίας, καθώς τα παιδιά και οι νεότεροι έχουν φύγει και τον τελευταίο χρόνο έκλεισε υποχρεωτικά και το σχολείο. Όλοι οι κάτοικοι, όμως, έχουν αυξημένο το πατριωτικό αίσθημα και δηλώνουν έτοιμοι να υπερασπιστούν το ελληνικό στοιχείο, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας.
«Δεν φοβόμαστε», λένε. Προσθέτουν ότι έχουν μάθει να ζουν με την καραμπίνα στο προσκεφάλι τους, αφού οι άνδρες είναι εθνοφύλακες και τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε ετοιμότητα. Το φράγμα, άλλωστε, στο συνοριακό φυλάκιο απέχει λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από το κέντρο του χωριού, όπου οι πινακίδες ακόμη και στα καφενεία είναι γραμμένες στα τουρκικά.
«Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Εμείς ζούμε από αυτούς και αυτοί από εμάς. Είμαστε φίλοι. Κάθε Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού: τη μία εδώ και την άλλη εκεί», λένε. Τους είναι εύκολο λοιπόν ν’ αναγνωρίσουν ότι το κύμα των μεταναστών που βρίσκεται από την άλλη πλευρά του φράχτη δεν είναι ακριβώς φίλοι τους, όπως οι κάτοικοι των τουρκικών χωριών. Δεν είναι, όμως, και εχθροί τους. Θυμίζουν, άλλωστε, ότι στην προσφυγική κρίση του 2015 βοήθησαν πολλούς από τους πρόσφυγες, κυρίως οικογένειες με παιδιά.

«Μας ξεχνάτε. Μην μας ξεχνάτε»!

Διηγούνται, όμως, ότι αυτές τις μέρες από την άλλη πλευρά του φράχτη βλέπουν ανθρώπους που μιλάνε τουρκικά. Που κρατάνε ειδικούς κόφτες για τα ηλεκτροφόρα σύρματα στα σύνορα ή όσοι πλησίασαν το φυλάκιο τους είδαν το περασμένο Σάββατο να πετάνε δακρυγόνα της τουρκικής χωροφυλακής, πέτρες και πυρακτωμένα σίδερα προς την ελληνική πλευρά. Ο αέρας μύριζε το Σαββατοκύριακο από τα χημικά και τις φωτιές κι όλοι έμειναν άυπνοι. Δεν σκέφτηκαν, όμως, ποτέ να φύγουν από τα σπίτια τους – το αντίθετο. Είναι οργισμένοι και προσβεβλημένοι, μάλιστα, που τους παρουσίασαν κάποιοι έτσι. «Μας ξεχνάτε. Μην μας ξεχνάτε», φωνάζουν στο καφενείο του χωριού και κάποιοι δείχνουν τις γυναίκες που μαγειρεύουν διαρκώς στην κουζίνα για τους αστυνομικούς και τους στρατιώτες που βρίσκονται στη συνοριογραμμή.

Ο Έβρος και το… καλό που έκανε ο Ερντογάν

«Να μην ανησυχεί καμία μάνα: εμείς τους έχουμε σαν παιδιά μας όσους είναι στα σύνορα. Ξέρεις κάτι; Τελικά, ο Ερντογάν μας έκανε ένα μεγάλο καλό: μας σήκωσε όλους από τους καναπέδες μας», έλεγε γεμάτη ικανοποίηση μία από αυτές τις γυναίκες, ενώ λίγο πιο κάτω, στον κεντρικό δρόμο του χωριού, οι αστυνομικοί που περιπολούσαν για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και των Ευρωπαίων αξιωματούχων συλλαμβάνουν δύο παράνομους μετανάστες που έχουν καταφέρει να «τρυπώσουν» και ψάχνουν να φορτίσουν τα κινητά τους.
Το ενδιαφέρον για προσφορά και βοήθεια προς όσους βρίσκονται στη συνοριογραμμή επιβεβαίωναν και αυτοδιοικητικά στελέχη και αξιωματούχοι στην Αλεξανδρούπολη. Έλεγαν, επίσης, ότι και στις περιοχές νοτιότερα, έως το Δέλτα του Έβρου, εκεί όπου κινήθηκαν τις προηγούμενες μέρες κάποιοι μετανάστες για να περάσουν απογοητευμένοι από το μπλόκο στις Καστανιές, κάτοικοι και ψαράδες στο ποτάμι ήταν αυτοί που τους απέτρεψαν, γνωρίζοντας τα περάσματα που έσπευσαν να φυλάξουν. Όχι με διάθεση ρατσιστική, όπως πάλι τους παρουσίασαν κάποιοι, αλλά αντιλαμβανόμενοι τα επικίνδυνα παιχνίδια της Τουρκίας.

Ο Έβρος και το ποτάμι που δεν “βοήθησε”

Αν το ποτάμι είχε «φουσκώσει» από τα νερά, θα μπορούσε να είναι από μόνο του ένα φυσικό σύνορο. Η χαμηλή στάθμη του, όμως, λόγω της ανομβρίας και της περίεργης στάσης των Βούλγαρων που κρατούν πεισματικά κλειστά τα φράγματα καθιστά εύκολο το πέρασμα στην απέναντι όχθη. Από την Τουρκία, δηλαδή, στην Ελλάδα. Κι αυτό φαίνεται να το γνωρίζει καλά η τουρκική πλευρά που χρησιμοποιεί ως πιόνια τους μετανάστες…
Η επίσκεψη των Ευρωπαίων αξιωματούχων στον Έβρο μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό την Τρίτη μοιάζει μια καλή αφορμή για να συνειδητοποιήσουν οι εταίροι μας και η «γραφειοκρατία των Βρυξελλών» τι πραγματικά συμβαίνει στα σύνορα. Ήταν, επίσης, μια καλή αφορμή για ανακωχή στο «μέτωπο» των συνόρων, αφού οι μετανάστες είχαν εντέχνως τραβηχτεί πίσω από τους Τούρκους κι επικρατούσε ηρεμία, η οποία «έσπασε» σήμερα το πρωί με νέα επεισόδια. Ο φόβος ασφαλώς είναι τις επόμενες μέρες να επιχειρηθεί μαζικό πέρασμα νοτιότερα, εκεί όπου δεν υπάρχει ο φράχτης. Ακόμη, δηλαδή, και στο Δέλτα του Έβρου ή στη θαλάσσια περιοχή του στενού μεταξύ Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης.

Ο Έβρος… φωνάζει!

Όσο για την περιοχή; Κάτοικοι και τοπικοί φορείς φωνάζουν πια δυνατά: «Δώστε κίνητρα να επιστρέψει ο κόσμος στον Έβρο. Μόνο έτσι θ’ αντισταθούμε». Με την επίσκεψη Μητσοτάκη ένιωσαν για πρώτη φορά – όπως έλεγαν – ότι το κράτος είναι κοντά τους. «Μην μας ξεχάσετε», φώναζαν πάλι ενώ ο πρωθυπουργός έφευγε. «Μην μας ξεχάσετε κι εσείς», έλεγαν όταν φεύγαμε κι εμείς. Σαν να ένιωθαν ότι τα φώτα σβήνουν και μένουν ξανά μόνοι…
*Του Αιμίλιου Περδικάρη.

https://www.newsit.gr/ellada/evros-koimountai-me-tin-karampina-sto/2987508/