Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

ΠΕΤΩΝΤΑΣ !!! ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ !!!
Η εικόνα του σήμερα όπως την κατέγραψε ένα drone...


ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΦΑΡΟΣ !!! ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ !!!

Ἡ παιδεία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς, εἶναι ἡ παιδεία ποὺ χρειάζεται ἡ Εὐρώπη σήμερα, γιὰ νὰ ξαναβρεῖ τὰ ὑπαρκτικὰ καὶ πνευματικὰ θεμέλιά της


Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ,
Ὁμοτίμου καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
1. Ἡ ἀποκτηθεῖσα ἐμπειρία ἀπὸ τὴν προενταξιακὴ διαδικασία (ἀπὸ τὸ 1958) καὶ τὴν μετέπειτα ἔνταξή μας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, ὁδήγησε σὲ κάποιες ἀξιωματικὲς ἀρχές, ὡς σταθερές τῆς πορείας μας μέσα σ” αὐτήν. Ἡ πρώτη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἡ Εὐρώπη, ὅπως δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πρόβλημα κάθε ἀναγκαστικὸς ἀναπροσανατολισμὸς τῆς ἐθνικῆς μας πολιτικῆς σ” ὅλη τὴν ἱστορική μας διάρκεια. Τὸ πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς, ἡ δική μας.
..

δηλαδὴ παρουσία μέσα στὴν Εὐρώπη. Ἡ δεύτερη ἀρχὴ εἶναι, ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης δὲν εἶναι πρώτιστα πολιτικὸ ἢ οἰκονομικό, ἀλλὰ πνευματικὸ καὶ πολιτιστικό. Διότι τὸ ἀμείλικτο ἐρώτημα εἶναι, ποιὸν ἄνθρωπο καὶ ποιὰ κοινωνία μπορεῖ νὰ παραγάγει ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη, καὶ τελικὰ ποιὸν πολιτισμό.
Εἶναι πράγματι γεγονός, ὅτι μέσα στὴν νέα μεγάλη μας Πατρίδα κρίνεται ἡ ταυτότητά μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἱστορική μας συνέχεια καὶ συνεπῶς ἡ ἱστορικὴ (μὲ ὅ,τι σημαίνει αὐτὸ) ἐπιβίωσή μας. Ἡ ἀποτίμηση ὅμως τῆς Εὐρώπης, ὡς μητέρας τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου, εἶναι θέμα προοπτικῆς. Ὑπάρχουν δύο προοπτικές: ἡ ἑλληνορθόδοξη καὶ ἡ οὐνιτίζουσα τῶν εὐρωπαϊστῶν μας. Οἱ πρῶτοι διαπιστώνουν στὸν πολιτισμὸ διαφοροποιήσεις καὶ ἀποστασιοποίηση. Οἱ δεύτεροι, συμπτώσεις καὶ ταύτιση. Τὸ tertium comparationis, τὸ σημεῖο ἀναφορᾶς, εἶναι ὁ πολιτισμός. Καὶ εἶναι γνωστό, ὅτι καρδιὰ τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ἡ παιδεία, ὡς καλλιέργεια καὶ διάπλαση τοῦ ὅλου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος στὴν συλλογικὴ πραγμάτωσή του παράγει τὸν πολιτισμό, ὡς ὀργάνωση καὶ διευθέτηση τοῦ κοινωνικοῦ χώρου, σύμφωνα μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς ψυχῆς του. Διότι, ὅπως εἶπε ὁ γνωστὸς ἱστορικὸς τῶν πολιτισμῶν καὶ διακεκριμένος διπλωμάτης Arnold Toynbee «ψυχὴ τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ὁ πολιτισμὸς τῆς ψυχῆς»! Ἀκριβῶς τὸ περιεχόμενο τῆς ψυχῆς διαμορφώνεται μὲ τὴν Παιδεία, τὴν ὅλη ἀγωγὴ δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου.
2. Ἡ Εὐρώπη, τῆς προκαρλομάγνειας περιόδου, ξεκίνησε μὲ τρία βασικὰ θεμέλια: τὸν Ρωμαϊκὸ Κρατικὸ φορέα, ποὺ βαθμιαία ἐκχριστιανίσθηκε (ὅσο μπορεῖ νὰ ἐκχριστιανισθεῖ τὸ Κράτος). τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, μὲ σταθερὸ φορέα του τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. καὶ τὸν Χριστιανισμό, ὡς ἀποστολικοπατερικὴ Ὀρθοδοξία. Οἱ παράγοντες αὐτοί, μὲ τὴν σύνθεσή τους, παρήγαγαν τὸν πολιτισμὸ τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης τῆς πρώτης χιλιετίας. Ἡ Εὐρώπη, στὴν ὁποία ζοῦμε καὶ κινούμεθα σήμερα, προῆλθε ἀπὸ τὴν διαλεκτικὴ διαφόρων ἰδεολογικοφιλοσοφικῶν συστημάτων, ποὺ διαμορφώθηκαν στὸν δυτικὸ μεσαίωνα: α) τοῦ σχολαστικισμοῦ, τῆς ἐκφιλοσόφησης καὶ ἐκκοσμίκευσης τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῆς μετατροπῆς του σὲ σύστημα ἐπιστημονικό. β) τοῦ νομιναλισμοῦ, ποὺ ἐκφράζεται ὡς δυαλισμὸς (φιλοσοφικὰ) καὶ ἀτομισμὸς (ὠφελιμισμὸς) κοινωνικὰ καὶ εἶναι τὸ DΝΑ τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀτομικῆς καὶ συλλογικῆς συνείδησης. γ) τοῦ οὐμανισμοῦ τῆς Ἀναγέννησης καὶ δ) τοῦ διαφωτισμοῦ, τῆς αὐτοθεοποίησης δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ ὅλες τὶς σχετικὲς συνέπειες. Ἀπὸ τὸ «credo, ut intelligam» (πιστεύω, γιὰ νὰ κατανοήσω) τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, ἔφθασε ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη στὸ «cogito, ergo sum» τοῦ Καρτεσίου, τὴν ἀπολυτοποίηση τῆς διάνοιας καὶ τῆς λογικῆς, ὡς ἀπόλυτου κριτηρίου τῶν ἀνθρωπίνων. Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς διαφωτιστικῆς συγκρότησης τῆς Εὐρώπης ἐκφράσθηκε μὲ μία συμβολικὴ πράξη τοῦ Ροβεσπιέρου: Μία κοινὴ γυναίκα τοποθετήθηκε γυμνὴ στὴν «ἁγία Τράπεζα» τῆς Παναγίας τῶν Παρισίων καὶ λατρεύθηκε ὡς Θεὰ Λογικὴ (Raison).
Ἡ ἑλληνορθόδοξη Ἀνατολὴ καὶ ὡς ἕνα σημεῖο ὅλη ἡ ἀρχαία Ἑνωμένη Εὐρώπη, μὲ ἐντελῶς διαφορετικὲς παιδευτικὲς προϋποθέσεις, ἔφθασαν σὲ ἕναν πολιτισμό, ποὺ βιώνεται ὡς σήμερα στοὺς ὑπαρκτικοὺς θύλακες τῆς παράδοσής μας, κυρίως στὰ μοναστήρια.
3. Θεμελιακὰ συστατικά του ἑνιαίου αὐτοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ εἶναι:
α) Ἡ ἰσορροπία τῶν σχέσεων μὲ τὸν Θεό, τὸν συνάνθρωπο καὶ τὸν ἑαυτό μας, σὲ ἕνα τρισορθογώνιο σύστημα βιωματικῆς ἀναφορᾶς, ποὺ συνιστᾶ τὴν ἀκεραιότητα καὶ ἑνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ὅπως φαίνεται στὴν περίπτωση τοῦ «Ἁγίου», ποὺ εἶναι τὸ βιοκοινωνικὸ πρότυπο τῆς ὀρθοδοξίας. Οἱ λειτουργικὲς φράσεις «ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας», «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πάσαν τὴν ζωὴν ἠμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα», ἢ «ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἴνα ἐν ὁμονοία ὁμολογήσωμεν. Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα…», εἶναι οἱ συντεταγμένες αὐτῆς τῆς συνείδησης, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἀνάλογο ἦθος.
β) Ἡ ὑπέρβαση τῆς θρησκείας καὶ τῆς θρησκειοποίησης τῆς πίστεως, ὡς τρόπου ὑπάρξεως καὶ ἀναφορᾶς ὅλου τοῦ ἀνθρώπου στὸν Θεὸ μὲ συνεχῆ ζήτηση τῆς Χάρης Του. Ὄχι φυσικὰ μὲ τὴν θρησκευτικὴ ἔννοια τῆς δοσοληψίας, (do ut des), ἀλλὰ ὡς βίωση καὶ ἔκφραση τῆς συνειδήσεως, ὅτι «ἐν αὐτῶ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμὲν» (Πράξ. 17, 28) καὶ ὅτι «χωρὶς Αὐτοῦ οὐ δυνάμεθα ποιεῖν οὐδὲν» (Ἰω. 15, 5).
γ) Ἡ προτεραιότητα τῆς καρδιᾶς, ὄχι μόνο ὡς πηγῆς τῶν συναισθημάτων, ἀλλὰ ὡς κέντρου τῆς ὑπάρξεως, στὸ ὁποῖο συντελεῖται ἡ κοινωνία μὲ τὴν θεϊκὴ Χάρη, ποὺ παράγει τὸ Χριστοειδὲς ἦθος. Ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὰ πάθη δὲν εἶναι μόνο ἡ ἀφετηρία τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν θέωση, τὸν ἀπόλυτο σκοπὸ τῆς ὕπαρξης, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν δυνατότητα σχέσης ἀνιδιοτέλειας μὲ τοὺς συνανθρώπους. Στὸ πανηγύρι ἢ τὸ γλέντι του ὁ Ἕλληνας εὔχεται: «καλὴ καρδιά», ποὺ παραπέμπει στὸν ἀναστάσιμο ὕμνο «ἐν καθαρὰ καρδία Σὲ δοξάζειν». Χωρὶς «καθαρὴ»-«καλὴ»-φιλόθεη δηλαδὴ καὶ φιλάνθρωπη καρδία, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συγκροτηθεῖ αὐθεντικὴ διανθρώπινη κοινωνία. Τὸ πνεῦμα τῆς ἀνιδιοτέλειας ἐκφράζει ἡ μοναδικὴ στὸν κόσμο ἑλληνικὴ παροιμία: «κάμε τὸ καλὸ καὶ ρίξ” το στὸν γυαλό», ποὺ δὲν εἶναι παρὰ νεώτερη ἀπόδοση τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου: «μακάριον ἐστίν διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν» (Πράξ. 20, 25). Αὐτὴ εἶναι ἡ πνευματικὴ μήτρα, ποὺ γεννᾶ στοὺς αἰῶνες τὸ ἑλληνορθόδοξο ὁλοκαύτωμα, ὡς ἑκούσια αὐτοθυσία γιὰ τοὺς ἄλλους. Θερμοπύλες, Ἀλαμάνα, Μανιάκι, Κούγκι, Ζάλογγο, Ἀρκάδι εἶναι ὁριακὲς στιγμὲς τοῦ ἑλληνικοῦ ὁλοκαυτώματος. Αὐθεντικὸς ἄνθρωπος στὴν κοινὴ εὐρωπαϊκὴ παράδοση εἶναι ὁ Ἅγιος, ὁ ἐν Χριστῷ ἀναγεννημένος ἄνθρωπος, τὸ ἀρχετυπικὸ πρότυπο τῆς ἀρχαίας Ἑνωμένης Εὐρώπης. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ζεῖ χαρισματικὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ πρὸ τοῦ πάθους Του: «μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἴνα τὶς θῆ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ» (Ἰωάν. 15, 13).
4.Αὐτὸ τὸ φρόνημα καλλιεργοῦσαν οἱ Ἅγιοι τῆς προσχισματικῆς Εὐρώπης καὶ αὐτὸς ἦταν ὁ καρπὸς τῆς παιδείας καὶ ἀγωγῆς, ποὺ προσφερόταν ἀπὸ τοὺς ἁγίους τῆς Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, μὲ πρωτοπόρους τούς τιμώμενους σήμερα Τρεῖς Ἱεράρχες. Ἡ ἐπιλογὴ καὶ κοινὴ ἑορταστικὴ τιμὴ τους τὴν 30η Ἰανουαρίου ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα, συνιστᾶ ἀναγνώρισή τους ὡς αὐθεντικῶν μαρτύρων τῆς σώζουσας πίστης καὶ προβολέων τῆς γνήσιας ἑλληνοχριστιανικῆς ἀγωγῆς, ἀλλὰ προπάντων τῆς παιδείας τῆς παράδοσής μας. Τὸ ἴδιο νόημα εἶχε καὶ ἡ συνέχιση τῆς σημερινῆς Ἑορτῆς στὰ Ἀνώτατα Πνευματικά μας Ἱδρύματα, ἤδη ἀπὸ τὸ 1826 στὸ πρῶτο ἑλληνικὸ Πανεπιστήμιο, τὴν περίλαμπρη «Ἰόνιο Ἀκαδημία» (Κέρκυρα) καὶ ἀπὸ τὸ 1842 στὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ λόγος καὶ ἡ πράξη τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι τὸ παιδευτικὸ καὶ παιδαγωγικὸ Ἐγκόλπιο, ὄχι μόνο τοῦ Ἔθνους μας, ἀλλὰ καὶ συνόλης τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ τιμᾶ ἐξ ἴσου μὲ μᾶς σήμερα τοὺς Μεγάλους αὐτοὺς Πατέρες καὶ Διδασκάλους.
5. Τὸ πρόβλημα τῆς παιδείας ἐπικεντρώνεται στὴν νοηματοδότηση τῶν ἀνθρωπίνων καὶ τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι προβάλλεται στὸν λόγο καὶ τὴν ποιμαντικὴ διακονία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, ποὺ συνοψίζονται στὰ ἀκόλουθα σημεῖα:
α) Δὲν εἶναι ἁπλὴ ἐκπαίδευση, μύηση δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ μία ἀναπαραγόμενη γνώση, ποὺ τὸν καθιστὰ γρανάζι τῆς κρατικῆς μηχανῆς (ὂν παραγωγικό). Στὴν περίπτωση αὐτὴ τὸ κύριο ἐνδιαφέρον εἶναι γιὰ τὴν τελειοποίηση τῶν μηχανῶν καὶ ΟΧΙ τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ χριστιανικὴ παιδεία εἶναι ἀγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου μὲ μορφωτικὸ πρότυπο ὄχι τὸν καλὸν καγαθὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὸν Θεάνθρωπο. Αὐτὸ εἶχε κατὰ νοῦν ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ὅταν ἔλεγε: «Πάντα δεύτερα ἔστω τῆς προνοίας τῶν παίδων» (ΡG 62, 151). Αὐτὴ ἡ παιδεία συνδέεται ἄμεσα πρῶτα μὲ τὸν χῶρο τῆς οἰκογένειας. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες γνώρισαν στὰ πρόσωπα τῶν γονέων τους, καὶ μάλιστα τῶν μητέρων τους, ἀπαράμιλλα πρότυπα ἀγωγῆς. Ὁ Μέγας Βασίλειος ὁμολογεῖ, ὅτι ἡ διαμόρφωση τῆς προσωπικότητάς του δὲν ἦταν παρὰ ἐποικοδομῆ στὶς καταβολές, ποὺ ἔθεσαν ἡ μητέρα του Ἐμμέλεια καὶ ἡ γιαγιὰ του Μακρίνα: «ἢν ἐκ παιδός, γράφει, ἔλαβον ἔννοιαν περὶ Θεοῦ παρὰ τῆς μακαρίας μητρός μου καὶ τῆς μάμμης μου Μακρίνης, ταύτην αὐξηθεῖσαν ἔσχον ἐν ἐμαυτῶ» (32, 825). Στὸ σημεῖο αὐτὸ συναντῶνται οἱ Πατέρες μας μὲ τὸν τραγικὸ Εὐριπίδη: «ἂν κρηπὶς μὴ καταβληθῆ γένους ὀρθῶς, ἀνάγκη δυστυχεῖν τοὺς ἐκγόνους» (Ἡρακλῆς μαινόμενος, 1261). Ἡ διαχρονικότητα δὲ αὐτῆς τῆς νοηματοδότησης τῆς παιδείας στὴν ἑλληνικὴ παράδοσή μας φαίνεται ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Πατροκοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πρὸς τοὺς γονεῖς: «Ἁμαρτάνετε πολὺ νὰ τὰ ἀφήνετε (δηλ. τὰ παιδιὰ σας) ἀγράμματα καὶ τυφλά, καὶ μὴ μόνον φροντίζετε νὰ τοὺς ἀφήνετε πλούτη καὶ ὑποστατικά, καὶ μετὰ τὸν θάνατόν σας νὰ τὰ τρῶν καὶ νὰ σᾶς πισολογοῦν (νὰ σᾶς τὰ ψέλνουν) κι ὄλας. Καλύτερα νὰ τὰ ἀφήνετε πτωχὰ καὶ γραμματισμένα, παρὰ πλούσια καὶ ἀγράμματα»!
β) Ἡ παιδεία συνδέεται ὅμως καὶ μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ διδασκάλου. Στὸ σημεῖο αὐτὸ γίνεται ταύτιση ποιμαντικῆς καὶ παιδαγωγίας. Τὸ δυαδικὸ σχῆμα τῆς πνευματικῆς μας παράδοσης: πνευματικὸς πατέρας – πνευματικὸ τέκνο ἐκφράζεται ἐξ ἴσου καὶ μὲ τὴν δυάδα: Διδάσκαλος – Μαθητής. Ναὸς καὶ σχολεῖο στὸν πολιτισμὸ μας βρίσκονται σὲ σχέση ἀμοιβαιότητας καὶ συμπληρωματικότητας, ὡς χῶροι διαποίμανσης καὶ διαμόρφωσης τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ βάρος πέφτει ὅμως στὸ ἦθος καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ διδάσκοντος. «Ὁ γὰρ μὴ ποιῶν καὶ διδάσκων (πρβλ. Ματθ. 6, 19) ἀναξιόπιστος ἐστιν εἰς ὠφέλειαν», κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο (ΡG 30, 497), ὁ ὁποῖος δὲν παραλείπει νὰ διατυπώσει τὸν σκεπτικισμό του γιὰ τοὺς διδασκάλους τῆς ἐποχῆς του: «Πολλῶν μὲν ἀκήκοα λόγων ψυχωφελῶν, πλὴν παρ” οὐδενί (!) τῶν διδασκάλων εὗρον ἀξίαν τῶν λόγων τὴν ἀρετὴν» (ΡG 32, 358).
γ) Εἶναι παιδεία θεοκεντρική. O σκοπὸς τῆς παιδευτικῆς λειτουργίας εἶναι κατὰ τoν Μ. Βασίλειο «ὁμοιωθῆναι Θεῶ κατὰ τo δυνατὸν ἀνθρώπου φύσει. Ὁμοίωσις δὲ οὐκ ἄνευ γνώσεως, ἡ δὲ γνῶσις οὐκ ἐκτὸς διδαγμάτων» (ΡG 32, 69). Σ” αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀναδύεται ἡ προβληματική τῆς στοχοθεσίας τῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμματισμῶν. Ἡ προτεραιότητα τοῦ οἰκονομισμοῦ καὶ μίας ἐνδοκοσμικῆς ἐσχατολογίας, μέσα σὲ χιλιαστικὰ ὁράματα εὐημερίας, ὁδηγεῖ στὸ ἀνθρωποείδωλό του «homo oeconomicus». Ἡ παιδεία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πρωταρχικὰ ἀποβλέπει στὴν ἐν Χριστῷ τελείωση τοῦ ἀνθρώπου. Προεκτείνοντας τὸν λόγο τοῦ Μενάνδρου («ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ἦ») ὁ Χρυσόστομος διακηρύσσει: «ἄνθρωπον γὰρ ἐκεῖνον ἂν καλέσαιμι τὸν τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ διασώζοντα… Τὸ ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Δεσπότου κατακολουθεῖν, τοῦτο ἄνθρωπος» (ΡG 53, 201). Κάθε ἄνθρωπος, κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο εἶναι «Θεὸς κεκελευσμένος», ἔχει δηλαδὴ μέσα του τὴν ἐντολὴ νὰ γίνει Θεὸς κατὰ χάρη. Ἡ ἀξία, συνεπῶς, ἡ ἀπαξία τοῦ ἀνθρώπου ὁρίζεται ἀπὸ τὴν σχέση του μὲ τὸν Θεό. «Ψυχῆς δὲ ἀνθρωπίνης οὐδὲν οὕτω τεκμήριον ὡς τῶν θείων ἐρᾶν λογίων» (Ἰω. Χρυσοστόμου, ΡG 51, 113). Σ” αὐτὴ τὴν πραγματικότητα ζοῦμε μόνιμα οἱ Ἕλληνες, ὅταν, ἀξιολογώντας τὸν ἄνθρωπο, διερωτώμεθα «ἂν ἔχει Θεὸ μέσα του» καὶ δὲν εἶναι «ἀθεόφοβος» ἢ «θεομπαίχτης». Κατὰ τὸν Χρυσόστομο, «εἰ τοὺς παίδας ἐπαιδεύομεν φίλους εἶναι τῷ Θεῷ, πάντα ἂν ἀνεπήδησε τὰ λυπηρὰ καὶ μυρίων ἀπηλλάγη κακῶν ὁ βίος ὁ παρὼν» (ΡG 51, 327).
δ) Σκοπὸς τῆς παιδείας δὲν εἶναι ἡ πολυμάθεια, ἀλλὰ ἡ ἐν Χριστῷ μόρφωση τοῦ νέου ἀνθρώπου. Αὐτὸ βέβαια δὲν ὁδηγεῖ στὴν ἀμάθεια. Μὲ τὸ νὰ σᾶς προτρέπω, λέγει ὁ Χρυσόστομος, νὰ διδάσκετε στὰ παιδιὰ σας τὴν Ἁγία Γραφή, «μὴ νομιζέτω μὲ νομοθετεῖν ἀμαθεῖς τούς παίδας γίνεσθαι. Οὐ κωλύων παιδεύειν ταῦτα λέγω, ἀλλὰ κωλύων ἐκείνοις μόνοις προσέχειν» (ΡG 47, 368). Στὸν Πλάτωνα, ἄλλωστε, ἀποδίδεται ὁ παράλληλος λόγος: «ἐπιστήμη χωριζομένη ἀρετῆς, πανουργία οὐ σοφία».
ε) Ἡ παιδεία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν βοηθεῖ στὴν ἱεράρχηση τῶν ἀνθρωπίνων καὶ τὴν δημιουργία ρεαλιστικῆς φιλοσοφίας ζωῆς. Ἀρχὴ γίνεται μὲ τὴν αὐτογνωσία. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Μικρὸς εἰμὶ καὶ μέγας, ταπεινὸς καὶ ὑψηλός, θνητὸς καὶ ἀθάνατος, ἐπίγειος καὶ οὐράνιος» (ΡG 35, 785). Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν μετοχή του στὸ Ἄκτιστο, γίνεται «μέγας κόσμος ἐν μικρῷ» (ΡG 36, 524). Τότε μόνο ἀκολουθεῖ ἡ εὔστοχη ἱεράρχηση τῶν ἀνθρωπίνων: «Ὑπερορᾶν μὲν σαρκὸς -προτρέπει ὁ Μ. Βασίλειος- παρέρχεται γάρ. ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου» (ΡG 31, 204). Καὶ ὁ Χρυσόστομος συχνὰ ἐπαναλαμβάνει: «Ἀποδημία ὁ παρὼν βίος… ὀδίτης εἰ… Πανδοχεῖον ἐστίν ὁ παρὼν βίος» (ΡG 52, 401). Εἶναι ἡ συνείδηση, ποὺ φθάνει μέχρι τοὺς νεώτερους Πατέρες μας, ὅπως ὁ Πατροκοσμᾶς: «Ἠμεῖς, Χριστιανοί μου, ἔλεγε, δὲν ἔχομεν ἐδῶ πατρίδα. Δία τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς μᾶς ἔβαλε τὸν νοῦν μας εἰς τὸ ἐπάνω μέρος, διὰ νὰ στοχαζώμεθα πάντοτε τὴν οὐράνιον βασιλείαν, τὴν ἀληθινὴν πατρίδα μας».
ς) Ἡ εὐρύτητα τῆς σκέψης τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν φαίνεται ἀπὸ τὴν θετικὴ ἀξιολόγηση τῆς τεχνικῆς παιδείας, τῆς ὁποίας δέχονται τὴν χρησιμότητα καὶ σπουδαιότητα. Σὲ ἐποχὴ ποὺ οἱ χειρωνακτικὲς τέχνες ὀνομάζονταν «βάναυσοι», θὰ πεῖ ὁ Χρυσόστομος: «Μὴ καταφρονῶμεν τῶν ἀπὸ χειρῶν τρεφομένων, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτοὺς μακαρίσωμεν διὰ τοῦτο» (ΡG 51, 193). Προτρέπει μάλιστα, νὰ θαυμάζουμε τὸν λασπωμένο καὶ μουτζουρωμένο ἐργάτη (ΡG 61, 1017). Ἐντροπὴ πρέπει νὰ προκαλοῦν μόνο «οἱ εἰκῆ τρεφόμενοι καὶ ἀργοῦντες», ὅσοι χρησιμοποιοῦν ὑπηρέτες καὶ ζοῦν μὲ τὸν κόπο τῶν ἄλλων (ΡG 61, 47).
ζ) Ἡ παιδεία κατὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι ζήτηση τῆς Ἀλήθειας καὶ μύηση σ” αὐτήν. Αὐτὸ σημαίνει καὶ ὁ ἑλληνικὸς ὅρος φιλοσοφία. Ἡ ζητούμενη δὲ σοφία εἶναι κατ” αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς ἔνσαρκη Παναλήθεια. Ἡ ἐπιστήμη θεραπεύεται ὡς λειτουργία ψηλάφησης τῶν θείων ἐνεργειῶν μέσα στὴν Κτίση. Οἱ τέχνες ἀσκοῦνται ὡς πραγμάτωση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀλληλοδιακονία. Ἡ ζήτηση τῆς Ἀλήθειας (φιλοσοφία), ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ ὡραῖο (φίλο-καλία), ἡ θεραπεία τοῦ δικαίου, ἀστασίαστα συστατικά τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, καταφάσκονται ἀπὸ τοὺς Πατέρες μας καὶ κυρίως ἀπὸ τὸν Μ. Βασίλειο, ποὺ κατεῖχε σὲ ὑπέρτατο βαθμὸ ὅλες τὶς ἐπιστῆμες στὴν ἐποχὴ του (ΡG 31, 389-392. 416).
η) Ὁ ἀπώτερος ὅμως σκοπὸς τῆς παιδείας εἶναι κατὰ τοὺς Πατέρες μας ἡ ὁλοτελὴς ἔνταξη τοῦ ἀνθρώπου στὸ συλλογικὸ-κοινωνικὸ σῶμα. Εἶναι, συνεπῶς, παιδεία κοινωνική, ἀνατρεπτικὴ κάθε πραγματικῆς ἢ ὑποθετικῆς σύγκρουσης προσώπου καὶ κοινωνίας. Ὁ Μ. Βασίλειος εἶναι ὁ ὀργανωτὴς τοῦ κοινοβίου, ὡς συνέχειας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν «κοινῶν», τὰ ὁποία ἐθαύμαζε («αἰδεσθῶμεν τὰ τῶν Ἑλλήνων κοινά», ἔλεγε).
Ἡ παιδεία ποὺ ἐνσάρκωσαν καὶ ὑπηρέτησαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες θεμελιώνει καὶ ὑποστασιώνει ἕνα πολιτισμό, ποὺ βρίσκεται στὰ πνευματικοκοινωνικὰ θεμέλια τῆς ἀρχαίας Εὐρώπης. Τὸ ἐρώτημα ὅμως, ποὺ προκύπτει εἶναι, ποιὰ σχέση ἔχει ἡ σημερινὴ Εὐρώπη, σ” ὅλο τὸ φάσμα της, μὲ τὴν πολιτιστικὴ αὐτὴ παράδοση. Φοβοῦμαι ὅτι, ἐνῶ ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι διασώζουμε ἀκόμη ἁπτὰ ἴχνη αὐτοῦ τοῦ ἤθους, στὸν δυτικὸ κόσμο ἡ Παιδεία αὐτὴ ἔχει πιὰ χαθεῖ.
6. Ἡ Εὐρώπη, σχεδὸν στὸ σύνολό της, ἔχει χάσει τὸν Θεὸ τῶν πατέρων της. Ὁ Θεὸς εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης. Ἐντασσόμενος μέσα σὲ δικανικὰ καὶ φιλοσοφικὰ σχήματα, ἔγινε ἀγνώριστος. Μετὰ τὴν ἔξωση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν κόσμο (Deismus), ἔφθασε ὁ δυτικὸς κόσμος τὸν 20ο αἰώνα στὴν «θεολογία τοῦ θανάτου τοῦ Θεοῦ» (τοῦ νεκροῦ Θεοῦ), ἑνὸς Θεοῦ ποὺ δὲν ἔχει πιὰ σχέση μὲ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο. Μαζὶ ὅμως μὲ τὸν Θεὸ χάθηκε καὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ δυνατότητα σύμπηξης ἀδελφικῆς κοινωνίας, παρὰ τὴν καύχηση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης, ποὺ καταντᾶ ἐπιστημοπληξία. Διότι, ὅπως παρατήρησε ὁ Μακρυγιάννης: «Αὐτεῖνοι ( = οἱ Εὐρωπαῖοι) εἶναι ἄνθρωποι χωρὶς ἠθικὴ καὶ πίστη, καὶ κρίμα στὰ φῶτα τους. ὅτι ὁ ἄνθρωπος κάνει τὰ φῶτα καὶ ὄχι τὰ φῶτα τὸν ἄνθρωπο»!
Ὅπως εὐστοχότατα ἔχει ἐπισημάνει καὶ ὁ μακαριστὸς π. Ἰουστίνος Πόποβιτς, Σέρβος ὀρθόδοξος Θεολόγος καὶ πρώην Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου: «Ἰδοὺ εἰς τί μετεβάλλετο καὶ τελικῶς μετεβλήθη ἀπὸ τὴν Ἀναγέννησιν ἕως σήμερον ἡ Εὐρώπη. εἰς ἐργαστήριον ρομπότ. Τὸ δὲ ρομπὸτ εἶναι ὁ ἀθλιώτερος τύπος ἀνθρώπου. Ὅστις ἔχει ὀφθαλμοὺς διὰ νὰ βλέπη, ἂς ἴδη. δὲν ὑπῆρξεν ἐπὶ τοῦ πλανήτου ἀθλιώτερος, ἀσχημότερος καὶ ἀπανθρωπότερος ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ εὐρωπαϊκὸ ρομπότ… Ἄνθρωπος χωρὶς Θεὸ καὶ χωρὶς ψυχήν… Ἀφοῦ ἐφόνευσε τὸν Θεὸν καὶ τὴν ψυχὴν μέσα του ὁ τύπος κάθε εὐρωπαίου ἀνθρώπου… βαθμηδὸν αὐτοκτονεῖ. Διότι ἡ αὐτοκτονία εἶναι ὁ ἀναπόφευκτος ἀκόλουθος τῆς Θεοκτονίας». Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς διεκτραγωδήθηκε ἀπὸ τὸν μεγάλο Charly Chaplin, ὡς ὁ «ἀνθρωπάκος τοῦ ἐργοστασίου» στὴν πρωτοποριακὴ ταινία τοῦ «Modern Times» (Μοντέρνοι καιροί). Μετὰ τὴν αὐτοϋποδούλωσή του στὴν τεχνολογία του ὁ δυτικὸς ἄνθρωπος, αὐτοϋποδουλώνεται σήμερα καὶ στὴν ἐπιστήμη του (λ.χ. τὴν Βιοτεχνολογία ἢ τὴν Γενετικὴ Μηχανική).
Ἔτσι ὅμως φθάσαμε στὸν «ἀνθρωπισμὸ» τῆς Pax Americana καὶ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τὴν «ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια» τῶν Νεοεποχιτῶν. Αὐτὸς εἶναι ὁ δρόμος, ποὺ πέρασε ἀπὸ τὴν φραγκικὴ φεουδαρχία, τὴν κρατικοποίηση τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση, τοὺς Σταυροφόρους, τὸν Ναπολέοντα, τὸν Χίτλερ καὶ τὸν Στάλιν. Εἶναι τὸ παράγωγο μίας παιδείας, ποὺ ἔχασε τὴν πνευματικὴ λειτουργία τῆς καθαρῆς καρδιᾶς, δίνοντας ἀπόλυτη προτεραιότητα στὸν κατ” ἐπίφαση «ὀρθὸ λόγο» (τὴν Raison), ποὺ παρουσιάζει τὴν σχιζοφρένεια νὰ διανοεῖται μὲν βαθυστόχαστα ἢ νὰ δημιουργεῖ στὴν Τέχνη, ἀλλὰ παράλληλα νὰ κατεργάζεται τὴν ἐξόντωση ἀθώων, ὅπως συνέβαινε μὲ τοὺς χιτλερικοὺς στρατιωτικοὺς-καλλιτέχνες καὶ ὅπως συμβαίνει σήμερα μὲ τὶς ληστρικὲς ἐπεμβάσεις στὸ Κόσοβο, τὸ Ἀφγανιστᾶν, τὸ Ἰρὰκ καὶ ὅπου ἀλλοῦ.
7. Τὰ συστατικά τῆς ἀγωγῆς τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, ποὺ συνοπτικὰ ἐξεθέσαμε παραπάνω, ἦταν κοινὴ κληρονομιὰ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης τὴν πρώτη χιλιετία. Ἡ Ἀνατολὴ ἐπὶ αἰῶνες ἦταν ἡ πνευματικὴ μητέρα καὶ τροφοδότρια τῆς δυτικῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας (ex Oriente lux). Μὲ τὴν ἀρχὴ ὅμως τῆς «μετακένωσης» τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ μάθαμε στοὺς τελευταίους αἰῶνες νὰ θαυμάζουμε τὰ «φῶτα τῆς Εὐρώπης» (ex Occidente lux). Ἡ μανία τοῦ ἐξευρωπαϊσμοῦ, μάλιστα, μᾶς μετέβαλε σὲ ἀξιοθρήνητους οὐραγούς τῆς Εὐρώπης, ὄχι μόνο πολιτικὰ καὶ στρατιωτικά, ἀλλὰ καὶ πνευματικὰ καὶ πολιτιστικά.
Ἡ παιδεία, συνεπῶς, τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, ποὺ σώζει τὴν πεμπτουσία τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς, εἶναι ἡ παιδεία, ποὺ χρειάζεται ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη σήμερα, γιὰ νὰ ξαναβρεῖ τὰ ὑπαρκτικὰ καὶ πνευματικὰ θεμέλιά της. Ὁ νομπελίστας τοῦ 2002 Ἴμρε Κέρτες, ὁ συγγραφέας τοῦ «μυθιστορήματος ἑνὸς ἀνθρώπου δίχως πεπρωμένο», ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐπέζησε ἀπὸ τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῶν Ναζί, ἀλλὰ πιστεύει ὅτι τραγωδίες σὰν αὐτὲς τοῦ ὁλοκαυτώματος καὶ τῶν γκουλὰκ μποροῦν νὰ ἐπαναληφθοῦν, ὑπεστήριξε πρόσφατα ὅτι «πρέπει νὰ δημιουργήσουμε νέες ἀξίες, ἕνα νέο σύστημα, γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴν Εὐρώπη καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἰδέες (ἐφημ. «Ἐλευθεροτυπία» 9.1.2008). Ἡ σκέψη ὅμως ὅτι εὐρωπαϊκὲς ἰδεολογικὲς συλλήψεις ἦταν καὶ οἱ τραγωδίες, ποὺ αὐτὸς δίκαια καταδικάζει, μὲ κάνει νὰ πιστεύω, ὅτι αὐτὸ ποὺ χρειάζεται σήμερα ἡ Εὐρώπη, δὲν εἶναι νέες ἰδέες, ἀλλὰ ἐπανανακάλυψη τοῦ παλαιοῦ ἑαυτοῦ της, μὲ βάση τὴν παλαιὰ πνευματικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἑνότητά της.
Τὸ κρίσιμο ὅμως ἐρώτημα εἶναι, ἂν χωρᾶ σήμερα ἡ παιδευτικὴ πρόταση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὸ ἀξιολογικὸ σύστημα τοῦ ἑνωμένου εὐρωπαϊκοῦ χώρου. Διότι ὑπάρχουν δύο οὐσιαστικὲς παρακωλύσεις, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὶς ὁμάδες, ποὺ ἐξουσιάζουν τὴν Εὐρώπη καὶ κατευθύνουν τὴν παιδεία, ἀλλὰ καὶ σύνολη τὴ ζωή της:
Α) Εἶναι οἱ Εὐρωπαῖοι φορεῖς τοῦ καρλομάγνειου ἐπεκτατικοῦ καὶ ἐξουσιαστικοῦ πνεύματος καὶ τῆς σχετικῆς μὲ αὐτὸ νοοτροπίας. Ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ κείμενα, ποὺ ἀναφέρονται σὲ θέματα παιδείας, διαπιστώνεται ἡ ἐπιδίωξη βαθμιαίας καθολικῆς ἐνιαιοποίησης, γιὰ τὴν δημιουργία ἑνιαίας εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς, πολιτισμικῆς καὶ ἱστορικῆς συνείδησης. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὰ ὑποστηριζόμενα ἀπὸ τὸν ἐκφραστὴ τῆς Νέας Ἐποχῆς καθηγητὴ Samuel Hantington καὶ τὴν κυρίαρχη θέση γιὰ νέα ἀνάγνωση, κατανόηση καὶ γραφὴ τῆς Ἱστορίας. (Ἐδῶ ἀκριβῶς ἀνήκει καὶ ὁ βαθύτερος προβληματισμὸς τοῦ διαβόητου ἐγχειριδίου τῆς ΣΤ” Δημοτικοῦ). Ἡ πολιτιστικὴ πρόταση, συνεπῶς, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸν πολιτισμὸ τῆς ἀρχαίας Εὐρώπης, δὲν γίνεται εὐχάριστα δεκτή, διότι ἀναιρεῖ καὶ ἀνατρέπει αὐτόχρημα ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς πραγματώσεις κατὰ τὴν β” χιλιετία. Γι” αὐτὸ ἡ Ὀρθοδοξία τῆς Ἀνατολῆς μόνον ὡς οὐνιτίζουσα γίνεται δεκτὴ στὸν διαχριστιανικὸ Διάλογο μὲ τὴν «Δύση», πρόθυμη δηλαδὴ νὰ ἀναγνωρίσει τὸν δυτικὸ πολιτισμὸ σ” ὅλο τὸ φάσμα του καὶ νὰ ὑποταχθεῖ σ” αὐτόν, αὐτοαναιρούμενη φυσικά. Ὁ προβληματισμὸς αὐτὸς δὲν εἶναι θεωρητικός, ὅπως δείχνουν τὰ ἴδια τὰ πράγματα. Τὸ 1996 τέθηκε τὸ θέμα δημιουργίας τοῦ «Μουσείου» τῆς Εὐρώπης τῆς μετακαρλομάγνειας περιόδου καὶ ἀποκλείσθηκε σ” αὐτὸ ὄχι μόνον ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα. Ἀλλὰ καὶ ὁ Hantington μᾶς συγκατατάσσει μὲ τὸ Ἰσλάμ, ἀρνούμενος τὴν σχέση μας μὲ τὸν δυτικὸ πολιτισμό. Καὶ ναὶ μὲν σ” αὐτὸ ἔχει δίκιο, τὸ τραγικὸ ὅμως εἶναι, ὅτι φθάσαμε σὲ σημεῖο νὰ λυπούμεθα γιὰ τὴν στάση αὐτὴ τῆς Εὐρώπης ἀπέναντί μας καὶ νὰ διαμαρτυρόμεθα κι” ὄλας. Ἡ ἀπάντηση ὅμως, σὲ ἀνάλογη στιγμή, τοῦ Μακρυγιάννη πρὸς τὸν Γάλλο Μαλέρμπ, δείχνει τὴν ἐπιβίωση τοῦ πνεύματος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν: Ὅταν ὁ εὐρωπαῖος Μαλὲρμπ τοῦ εἶπε: «Ἕνα θὰ σᾶς βλάψη ἐσᾶς, τὸ κεφάλαιον τῆς θρησκείας, ὅπου εἶναι αὐτήνη ἡ ἰδέα σ” ἐσᾶς πολὺ τυπωμένη», ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Πράγμα τζιβαϊρικὸν πολυτίμητο, ὁπού τὸ βαστήξαμεν εἰς τὴν τυραννία τοῦ Τούρκου, δὲν τὸ δίνομεν τώρα, οὔτε τὸ καταφρονοῦμε οἱ Ἕλληνες… Καὶ τί ἔχεις ἐσὺ διὰ μένα τί δοξάζω ἐγώ; …Καὶ ὄχι τοῦ λόγου σου νὰ μοῦ τὸ εἰπῆς, δὲν σ” ἀκούγω, ἀλλὰ κι ὁ Θεὸς ὁ δικός σου νὰ μοῦ τὸ εἰπῆ, δὲν σαλεύει τὸ μάτι μου»…
Β) Ἡ δεύτερη παρακώλυση προέρχεται ἀπὸ τοὺς δικούς μας ἀθεράπευτα εὐρωπαϊστές. Οἱ εὐρωπαϊστές, συνεχίζοντας τὴν παράδοση τῶν Ἑνωτικῶν τῆς ὕστερης βυζαντινῆς περιόδου καὶ τῆς δουλείας, θεωροῦν τὴν ἀπόλυτη ταύτιση (καὶ τὴν πολιτιστικὴ) μὲ τὴν δυτικὴ Εὐρώπη ὡς σωτηρία. Σ” αὐτοὺς ὅμως ἀπάντησε ἤδη ὁ ἀείμνηστος ἑλληνομαθὴς καὶ ἑλληνολάτρης, αὐστριακὸς διανοούμενος Λαυρέντιος Γκεμερέϋ (†1992), ποὺ βλέποντας τὴν ἑλλαδικὴ ὑστερία γιὰ τὴν ἔνταξη στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, ἔγραψε: «Νομίζω πὼς τώρα, ποὺ ἡ Ἑλλάδα θὰ ἐνταχθεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα, μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμο γιὰ τὸν Ἕλληνα νὰ δεῖ τὸν περίφημο Εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ μὲ πιὸ κριτικὸ μάτι, γιὰ νὰ χάσει λίγο ἀπὸ τὸν σεβασμό του πρὸς αὐτὸν τὸν πολιτισμό, ποὺ ἀκόμα τοῦ λείπει. Ἐγὼ εὔχομαι νὰ τὸν γλυτώσει…» (Λ. Γκεμερέϋ, Ἡ δύση τῆς Δύσης – ἡ ἀπομυθοποίηση τῆς Εὐρώπης καὶ ὁ Ἑλληνισμός, Ἀθήνα 1977, σ. 12). Βέβαια ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη Εὐρώπη, ποὺ ἔχει συνειδητοποιήσει τὰ παραπάνω καὶ ἀναγνωρίζει τὴν σημασία γι” αὐτὴν τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς. Ὅταν τὸ 1981 ἔγινε ἡ ἐπίσημη ἔνταξη τῆς Χώρας μας στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη, ἡ ἔγκριτη γαλλικὴ ἐφημερίδα Le Monde ἔγραφε μὲ πηχυαία γράμματα: «Ἡ Χώρα τῆς Φιλοκαλίας εἰσῆλθε στὴν Εὐρώπη». Φιλοκαλία εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης. Πιστεύω ὅτι τὸ ἔλεγαν εἰλικρινὰ καὶ γιὰ νὰ μᾶς τιμήσουν. Πρὸς αὐτὴ τὴν Εὐρώπη ὀφείλουμε πρωταρχικὰ νὰ στραφοῦμε ὡς Ἔθνος γιὰ τὴν πολιτιστικὴ ὁλοκλήρωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώρου, καὶ αὐτὸ εἶναι εὐκολότερο σήμερα, ὅταν χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καὶ τῶν Βαλκανίων, μὲ ζωντανὴ τὴν παράδοση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀνήκουν πλέον στὰ τακτικὰ μέλη της. Αὐτὴ ἡ Εὐρώπη, ποὺ νοσταλγεῖ τὴν ἀρχαία ταυτότητά της, μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὡς γέφυρα πολιτιστικὴ γιὰ μία τελεσφόρα καὶ γόνιμη συνάντηση ὅλων τῶν Κρατῶν-Μελῶν της στὸ ἔδαφος τῆς κοινῆς κληρονομιᾶς καὶ ἑνότητας.
* * *
Βιβλιογραφικὴ ἐπισημείωση
Διεύρυνση τῆς παραπάνω θεματικῆς βλέπε στὶς ἀκόλουθες μελέτες τοῦ ἰδίου συγγραφέως:
1. Ἑλληνορθόδοξη παιδεία καὶ πολιτισμικὴ ταυτότητα στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, στὸ: Ἰχνηλασία πνευματικῆς σχοινοβασίας (ψηλάφηση καίριων στιγμῶν στὴν πορεία τοῦ Χριστιανικοῦ Ἑλληνισμοῦ), Τέρτιος, Κατερίνη 1999, σ. 23-44.
2) Γιὰ τὴν Εὐρώπη μας μὲ ἀγάπη, Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2003.
«ΟΦΕΙΛΗ ΑΓΑΠΗΣ»
π. Γ. Δ. Μεταλληνοὺ ὁμοτ. Κάθ. Πανεπ. Ἀθηνῶν
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
Ι.Μ.Παντοκράτορος
orthodoxia-ellhnismos.gr


ΣΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΙ !!! ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ !!!

Σοκαρισμένοι οι Τούρκοι από τον αναδυόμενο ναό του Αγίου Πέτρου στη Νίκαια
Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Έκπληκτοι οι Τούρκοι ερευνητές και οι κάτοικοι της ιστορικής βυζαντινής πόλης της Νίκαιας, αντίκρισαν ένα πρωί να εμφανίζεται στην λίμνη της περιοχής και κάτω από την επιφάνεια του νερού, ο σκελετός μιας μεγαλοπρεπής βυζαντινής ελληνορθόδοξης εκκλησίας.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου αλλά και των εφημερίδων, Milliyet και Zaman, οι πρώτοι που αντιλήφτηκαν την ύπαρξη των θεμελίων αυτή της ιστορικής βυζαντινής εκκλησίας ήταν οι πιλότοι κάποιου αεροπλάνου που πραγματοποιούσε πτήση πάνω από την λίμνη.
Οι πρώτες αναφορές των ίδιων των Τούρκων κάνουν λόγο για την ιστορική μεγάλη εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στον άγιο Πέτρο και η οποία κτίστηκε τον τέταρτο αιώνα, ήταν δηλαδή από τους πρώτους μεγάλους ναούς που κόσμησαν στην συνέχεια όλη την ελληνορθόδοξη χριστιανική Μικρά Ασία.
Οι πληροφορίες για το ιστορικό αυτό κτίσμα που έμεινε κάτω από την επιφάνεια της λίμνης, είναι ότι βρίσκεται 20 περίπου μέτρα από την ακτή και σε βάθος δυο μέτρων από την επιφάνεια της λίμνης. Όπως ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος του Αρχαιολογικού Τμήματος του πανεπιστημίου Uludağ της Προύσας, Mustafa Şahin, στο μέρος αυτό όπου βρέθηκαν τα ερείπια της εκκλησίας έπρεπε να βρίσκονταν επίσης το κτίριο της τοπικής βουλής επί ρωμαϊκής εποχής. Δίπλα ακριβώς από αυτό το κτίριο είχε κτιστεί αυτή η μεγαλοπρεπή εκκλησία που όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες πρέπει να δέσποζε σε όλη την περιοχή.
Τα ιστορικά στοιχεία που προβάλουν οι Τούρκοι είναι ότι η ανέγερση αυτού του ναού έγινε αμέσως μετά την επικράτηση το 313 από τον Μέγα Κωνσταντίνο του χριστιανισμού. Το κοσμοϊστορικό αυτό γεγονός σηματοδότησε την ανέγερση και άλλων περικαλλών ναών σε όλο το μήκος και το πλάτος της Μικράς Ασίας όπου κατοικούσε εκείνη την περίοδο ο πυκνότερος χριστιανικός πληθυσμός από όλες τις ρωμαϊκές επαρχίες. Ο ναός λέγεται ότι από τον μεγάλο σεισμό του 740 που έπληξε την ευρύτερη περιοχή είχε πάθει μεγάλες ζημιές και στη συνέχεια ανακαινίστηκε στην νεότερη του μορφή. Προφανώς οι διάφοροι σεισμοί που έγιναν στο παρελθόν στην περιοχή της Νίκαιας, όπως ο μεγάλος σεισμός του 1999, βύθισαν την εκκλησία κάτω από την επιφάνεια της λίμνης. Σήμερα και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο ναός επανήλθε στην επιφάνεια σε μια αεροφωτογράφιση από ένα τουρκικό αεροπλάνο που πετούσε πάνω απ την λίμνη.
Σύμφωνα με τις ιστορικές πληροφορίες η Νίκαια ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χριστιανικά κέντρα από την πρώτη περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας και όπως είναι γνωστό εκεί έγινε η πρώτη μεγάλη οικουμενική σύνοδος των χριστιανών. Το κτίριο της τοπικής γερουσίας, (Senato Saray), όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι Τούρκοι, κτίστηκε το 325. Πολύ κοντά κτίστηκε ο μεγάλος ναός της αγίας Σοφίας που σώζεται μέχρι σήμερα αλλά οι Τούρκοι πριν από δυο χρόνια τον μετέτρεψαν σε τζαμί. Οι διάφορες μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, όπως ανέφερε ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Προύσας, Bedri Yalman, έλεγαν ότι οι ψαράδες εδώ και καιρό έβλεπαν κάποια περίεργα ερείπια να βρίσκονται στον βυθό της λίμνης χωρίς όμως να δώσουν σημασία για την ιστορική και αρχαιολογική τους αξία.
Η ιστορική ανάδυση του ναού κάτω από τα νερά της λίμνης της Νίκαιας έγινε ξαφνικά από μια τυχαία πτήση ενός τουρκικού ερευνητικού αεροπλάνου που χαρτογραφούσε την περιοχή και ανακάλυψε τον ιστορικό αυτό ελληνορθόδοξο χριστιανικό ναό. Οι πρώτες φωτογραφίες που βγήκαν στην δημοσιότητα δείχνουν το μεγάλο μέγεθος αυτού του ναού βασιλικού ρυθμού. Όπως διαπιστώνουν και οι Τούρκοι ερευνητές, πρέπει να είναι μεγαλύτερος και από την αγία Σοφία, γεγονός που δείχνει την μεγάλη ιστορική αλλά και θρησκευτική αξία του. Ο ναός αυτός θεωρείται ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χριστιανικά κέντρα όλης της Μικράς Ασίας και για τον λόγο αυτό θα προσήλκυε πολλούς προσκυνητές από πολλές περιοχές. Άγνωστο είναι το πότε ακριβώς βυθίστηκε κάτω από την επιφάνεια της λίμνης, αλλά το σημαντικότερο είναι πως εντελώς απροσδόκητα εμφανίστηκε ξανά για να δείξει για άλλη μια φορά πως η ελληνορθόδοξη χριστιανική ταυτότητα της Μικράς Ασίας ποτέ δεν χάθηκε και ακόμα και σήμερα με διάφορα «σημάδια» εκπλήσσει ακόμα και τους ίδιους τους σημερινούς κατοίκους της.

Η ΕΚΡΗΞΗ !!! ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!

Wall Street Journal: Δικαίως επαναστάτησαν οι Έλληνες

«Τι έκπληξη, δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι σ’ έναν λαό όπως φέρθηκε η Ε.Ε. στην Ελλάδα και να περιμένεις να μην επαναστατήσει» αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο του στη Wall Street Journal ο αρθρογράφος Holman Jenkins.
Όπως επισημαίνει στο άρθρο του η στρατηγική των Ευρωπαίων ήταν πάντα να κερδίσουν χρόνο σε βάρος της Ελλάδας. Η κυριαρχία των ψηφοφόρων ήταν πάντα η αχίλλειος πτέρνα στο ελιτίστικο σχέδιο της Ευρωζώνης και είναι και ο λόγος που αντιμετωπίζει σήμερα την τρίτη περίπου ελληνική κρίση, εξαιτίας της εκλογής ενός κόμματος κατά της λιτότητας στις κυριακάτικες εκλογές.

Ωστόσο, ένα πράγμα έχει αλλάξει όπως σχολιάζει ο αρθρογράφος. Μετά από πέντε χρόνια πίεσης στους Έλληνες, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί τώρα τους λένε: Άντε φτιάξτε μας τη μέρα, εγκαταλείψτε την ευρωζώνη… Αυτό όμως δεν σημαίνει σύμφωνα με τον Holman Jenkins ότι οι Έλληνες έχουν υπάρξει, σε μεγάλο βαθμό, άμοιροι ευθυνών. Η οικονομία τους είναι γεμάτη διαφθορά και επικρατούν η ευνοιοκρατία και η γραφειοκρατία και πάνω απ’ όλα οι Έλληνες είπαν ψέματα στους πιστωτές τους για τα ελλείμματά τους.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !!! ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ !!!

Το δάκρυ του Καμμένου και η υπόσχεση του γι α ανέργεση Ανδριάντα στον ήρωα Καταδρομέα Μπικάκη!


Σ ένα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα ο υπουργός άμυνας Πάνος Καμμένος βρέθηκε στο Αμύγδαλο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο προκειμένου να τιμήσει τον ήρωα καταδρομέα Μανώλη Μπικάκη. 
Ο ΥΕΘΑ Καμμένος συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη Π.Ν. και τον βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κώστα Δαμαβολίτη

Αποκάλυψε μάλιστα πως το επόμενο διάστημα θα στηθεί Ανδριάντας του ήρωα καταδρομέα στην περιοχή.
Ο Yπουργός Eθνικής “Αμυνας έστειλε μήνυμα εθνικής κυριαρχίας και επεσήμανε πως η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται την ανακήρυξη ΑΟΖ. φώτο και ρεπορταζ απο το flashnews.gr

http://veteranos.gr/dakri-tou-kammenou-ke-iposchesi-tou-gia-anergesi-andrianta-ston-iroa-katadromea-bikaki-foto


πηγή: 
http://www.pentapostagma.gr

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ;;;Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός Επιστήμων - Συγγραφέας
"Για ποιά ΠΑΙΔΕΙΑ αγωνίστηκε

 ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός;"
300 χρόνια απο την γέννησή του το 1714.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
-Α/Βάθμια Εκπαίδευση Πιερίας.
-Β/βάθμια Εκπαίδευση Πιερίας.
    

    Η εμπεριστατωμένη ομιλία του 
χαρισματικού ομιλητή κ. Κωνσταντίνου Χολέβα
 για τις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
 καθήλωσε τους φίλους
 τόυ Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης.
 Τη Δευτέρα 15/12/2014
 οι φίλοι της Σχολής Γονέων- 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης είχαν
 την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
την ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα,
 πολιτικού επιστήμονα, με θέμα 
«Για ποια ΠΑΙΔΕΙΑ αγωνίστηκε ο Άγιος Κοσμάς
 ο Αιτωλός;»

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

ΑΣΥΡΜΑΤΑ , ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ !!!


 

Απο τον William Thomas, Wake Up World Waking Times
Μετάφραση: L.K. - Επιμέλεια:
 Αφύπνιση συνείδησης Την επόμενη φορά που θα μιλάς στο κινητό κοιτώντας ψηλά στον ουρανό αυτές τις λευκές μακριές ουρές, να απλώνονται στον ουρανό, ίσως καλύτερα αποφασίσεις να τελειώσεις αυτό το τηλεφώνημα. Εάν βρεις κάποιο πύργο τηλεπικοινωνίας, κεραίες σε κάποια ταράτσα η υψηλής τάσης γραμμές σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την τοποθεσία σου, ίσως καλύτερα να φύγεις εντελώς από την περιοχή αμέσως. Και όταν φτάσεις σπίτι, καλύτερα να αποσυνδέσεις όλες τις ασύρματες συσκευές, μαζί και τα ρούτερ των κομπιούτερ και τα ‘πάντα αναμμένα  κινητά. Επειδή αυτό που βλέπεις στον ουρανό, αυτό αναπνέεις. Και οι πιθανότητες δείχνουν πως μάλλον αναπνέεις βάριο εδώ και καμιά δεκαετία και βάλε.

Το Βάριο Διεξάγει Ηλεκτρομαγνητική Ενέργεια

Αφού ο Κάπτεν Κέρκ, βρέθηκε στον εξωγήινο πλανήτη και έβγαλε το κινητό επικοινωνιακό του όργανο, όλοι από την πλευρά της Γης ήθελαν ένα. Και οι telecos (εταιρίες τηλεπικοινωνίας) μας έδωσαν τα κινητά με πορτάκια. Συμπεριλαμβανομένων την μανιακή αποστολή sms, το κατέβασμα βίντεο, παιχνίδια online και το ηλεκτρονικό τραπεζικό σύστημα, τον μεγάλο παγκόσμιο ιστό (www) και άλλα.

Πήρε πάνω από είκοσι χρόνια για να συνδεθεί το πρώτο δισεκατομμύριο συνδρομητές. Και μόνο 40 μήνες μετά για να συνδεθεί το επόμενο δις. Ο 3ος δις χρήστης, έκανε το πρώτο του τηλεφώνημα από κινητό, μόλις 24 μήνες μετά.

Ποτέ πριν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, δεν έχουν τόσοι πολλοί ''αγκαλιάσει'' μια τεχνολογία τόσο επικίνδυνη και βλαβερή, τόσο γρήγορα. Μόνο στο Τορόντο, υπάρχουν 7,500 πύργοι κινητής τηλεφωνίας. Στις ΗΠΑ, πάνω από 190,000.

ΒιοΗλεκτρικά Οντα

Όλοι είχαν κολλήσει με τον όπλο του Κάπτεν Κέρκ, όμως το κινητό με το πορτάκι ήταν κάτι που δεν το έφταναν.

Cell = κύτταρο, στοιχείο, και cellular networks = κυτταρικό δίκτυο, ή δίκτυο στοιχείων, σωστά ονομάζονται. Κάθε εκπομπή, διαταράσσει το σώμα σου σε κυτταρικό επίπεδο, άμεσα. Οι άνθρωποι είναι οργανικές κεραίες με βιοηλεκτρικά συστήματα.Οι καρδιές μας και οι εγκέφαλοι μας, ρυθμίζονται από εσωτερικά βιοηλεκτρικά σήματα. Περιβαλλοντικές εκθέσεις, σε τεχνητά ΗλεκτρικόΜαγνητικές Συχνότητες (EMF) επηρεάζουν με βασικές βιολογικές λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα, επισημαίνει το ορόσημο Bioinitiative metastudy.

Ως πρώην αρμόδιος σε τακτικές αόρατων πολέμων, ο Barry Trower σημειώνει, τη χρήση μικροκυμάτων από ραδιόφωνα, ραντάρ και εκπομπές από τηλεοράσεις, πύργους τηλεπικοινωνιών, μικροΚύματα, (EMwaves), από ραδιόφωνα, ηλεκτρομαγνητικά πλέγματα στενού κυκλώματος και καλώδια που τρέχουν πάνω απ΄ τα κεφάλια μας, τρέχουν με ταχύτητες φωτός, αντανακλάται και αντικατροπτίζονται από μεταλλικές συσκευές, βροχή, χιόνι, γυαλί και αγώγιμα υλικά που ψεκάζονται στην ατμόσφαιρα με πρόθεση.

Είσαι μια Κεραία 

Ένας γεμάτος με νερό, όρθια στεκούμενος άνθρωπος, είναι μία καλού μεγέθους κεραία. Και αφού όλα τα κινούμενα ηλεκτρόνια παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που περιβάλλουν την καθημερινότητά μας, περνούν μέσα στα σώματά μας, όπου το καθένα παράγει και το αντίστοιχο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά τα παρακινούμενα ηλεκτρικά κύματα αλλάζουν την φόρτιση του βιοηλεκτρικού σώματος και σωμάτων, εγκεφάλου, καρδιακό κύκλωμα λειτουργεί ώστε να διατηρείται η υγεία και ζωτικότητα μας.

Μικροκύματα στις 1̸ 10 Βρετανικές κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια, εκπέμπουν συχνότητες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες αλλαγές στα επίπεδα ασβεστίου...όπως ανέφερε η εφημερίδα UK Daily Mail.

Ασύρματοι Πονοκέφαλοι


Οι πονοκέφαλοι μπορούν να αρχίσουν από την διαρροή βλαβερών μικροκυμάτων σε μοριακό επίπεδο μέσα από τα τοιχώματα του αίματος του εγκεφάλου. (Electronics Australia Magazine Feb|2000)

Στο ένα δέκατο του χιλίου βάτ (watt), το τοίχωμα του αίματος στον εγκέφαλο , ανοίγει, και επιτρέπει στην πρωτεΐνη μέσα στο αίμα να διαταράξει εγκεφαλικά σήματα και να αρχίσει να σκοτώνει κύτταρα του εγκεφάλου. Ένα κινητό κανονικά εκπέμπει στα 2 βάτ.

Μόλις δύο λεπτά μιλώντας στο κινητό, η καθισμένος κοντά κε ασύρματο ρούτερ η ασύρματη βάση τηλεφώνου, συντομεύει την ηλεκτρική δραστηριότητα ιόντων που τροφοδοτεί το τοίχωμα του αίματος στον εγκέφαλο  Αυτό επιτρέπει στην είσοδο πρωτεϊνών και άλλες τοξίνες από το αίμα στον εγκέφαλο και να συνεχίσουν στην καταστροφή νευρώνων στα κέντρα της σκέψης και της μνήμης. Dr. Leif Salford βρίσκει ένα απίστευτο νούμερο πεθαμένων νευρώνων και κυττάρων, και τρύπες στον εγκέφαλο ως ζημιά από την έκθεση σε ένα και μόνο τηλεφώνημα από κινητό.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο η έλλειψη συγκέντρωσης και κακή μνήμη, ταχύ α γήρανση, βίαιη συμπεριφορά, χειροτέρευση στην δυνατότητα εκμάθησης και άνοια από τους εγκεφάλους που έχουν υποστεί ασύρματες αλλαγές. Ινίδια των πρωτεϊνών στουμπώνουν στους ηλεκτομαγνητικά αλλαγμένους εγκεφάλους γνωρίζουν χαρακτηριστικά όπως Αλζχάϊμερ, Αλζχάϊμερ πρώιμης εκδήλωσης, Πάρκινσον, Ινομυαλγία, Σκλήρυνση καταπλάκας και καρκινοπαθείς.

«Υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις πως...τα μικροκύμματα συνδέονται με την πρόωρη γήρανση (ενισχυμένο κυτταρικό θάνατο και καρκίνο) διάθεση, κατάθλιψη, αυτοκτονία, θυμό, οργή και βία, πρωταρχικά μέσα από την αλλαγή τον κυτταρικών ιόντων ασβεστίου και την μελατονίνη/σεροτονίνη ισορροπία, γράφει ο βετεράνος ερευνητής στις Ηλεκτρομαγνητικές Συχνότητες (EMF) Dr. Neil Cherry στη Νέα Ζηλανδία.

Μέχρι εδώ, κακά πάμε.

Ενώ εκατοντάδες των εκατομμυρίων από παθιασμένους ασύρματους χρήστες επιμένουν πως τίποτα αρνητικό δε συμβαίνει, οι επίδραση αυτής της αόρατης πανούκλας απλά χειροτερεύει. Στις ΗΠΑ, ένα στα εξι παιδιά είναι επιβαρυμένο με κάποιου τύπου νευρολογικής αναπηρίας.

Με την ευρέως αναμενόμενα 4G LTE δίκτυα και συσκευές, που παράγουν μια μορφή κύμματος που μεγιστοποιεί την απορρόφηση της ραδιενέργειας στα 3-6 χρονών παιδιά, μας γράφει ο Simon Best, και οι δείκτες ανεβαίνουν.


Το ηλεκτρομαγνητικό νέφος που καλύπτει μεγάλες πόλεις παντού στο κόσμο θα έμοιαζε με τα ψηλά παράθυρα στη Σανγκχάϊ αν φαινόντουσαν. Απλά πρόσθεσε και μικρο-σωματίδια που έπεσαν από κάποιο πρόγραμμα αεροζόλ, και ένας στους τρεις να περιμένεις θα έχει άσθμα.

Χαμηλές συχνότητες είναι άμεσα συνδεδεμένες με επίπεδα επιδημίας της άνοιας που απειλούν να ρίξουν έξω τον Καναδά και τις ΗΠΑ και ένα μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου στις επόμενες δεκαετίες- όπως και η προκλήσεις και κόστος της παύσης της γεωργίας που δημιουργεί τις κλιματικές αλλαγές, την άνοδο των θαλασσών και την αυξάνουσα τιμή του πετρελαίου  θα χρειαστεί όλη την εξυπνάδα και μετρητά που μπορούμε να βρούμε.

Η πιθανότητες μίας μεγάλης καταστροφής του συστήματος υγείας είναι πέρας κάθε σύγκρισης που είχε ποτέ απειλήσει την ανθρωπότητα στο παρελθόν, μας δηλώνει ο Δρ. Μπάρυ Γκρίνμπεργκ στο Τορόντο.


Το σύστημα υγείας θα καταρρεύσει μέχρι το 2050, εάν δεν βρούμε έναν τρόπο να καθυστερήσουμε ή να θεραπεύσουμε την νόσο του Άλζχάϊμερ, ηχεί ο γραμματέας του υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας των ΗΠΑ, Καθλήν Σεμπέλιους.

Μεμβράνια από τα εγκεφαλικά κύτταρα δημιουργούν διαρρωές από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ραδιενέργεια και δημιουργεί αρκετή ενέργεια ώστε να ανάψει τα νευρώνια σε δράση-αντίδραση, υπερφορτώνοντας την εγκεφαλική δραστηριότητα. Πάνω από ένα στα δέκα παιδιά στις ΗΠΑ σήμερα, έχουν διαγνωστεί με Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής ή Διαταραχή Υπερκινητικότητας.

6,000% αύξηση σε διαγνώσεις αυτισμού τα τελευταία χρόνια συμβαδίζει με τον πολλαπλασιασμό των ασύρματων δικτύων και συσκευών.

Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα UK Telegraph, από το 1980 έως και το 2000, υπήρχε αύξηση σχεδόν 50% στις εκτιμήσεις καινούριων περιπτώσεων Κακοήθεις Όγκοι Εγκεφάλου/ Κεντρικού Νευρικού Συστήματος στις ΗΠΑ.

Οποιοσδήποτε που αρχίζει την χρήση ασύρματης τεχνολογίας, σε όποια ηλικία, μπορεί να περιμένει 500% ρίσκο στο να δημιουργηθεί καρκίνος του εγκεφάλου μέσα σε 10 χρόνια—και ακόμα πιο γρήγορα για τα παιδιά. Η χρήση κινητού και ασύρματου τηλεφώνου είναι ακόμα χειρότερη.

Για τέτοιο ρίσκο να παρουσιάζεται σε χρήστες κινητών μέσα σε 10 χρόνια, είναι πολύ ανησυχητικό με βάση όλα όσα γνωρίζουμε για τους εγκεφαλικούς όγκους, που είναι πως μπορούν να έχουν και καθυστέρηση  εως 40 χρόνια, ανησυχεί η Δρ. Δέβρα Ντάϊβις (MSN Ιουν.\04; Globe & Mail Σεπτ.24\10)

Γειά σας μωράκια.

Έως και 16% ζευγαριών Βόρειων Αμερικανών έχουν ήδη εμπειρία με την γονιμότητα. –σχεδόν διπλασιάστηκε από το 1992.

Στο Δελχί, όπου οι πύργοι τηλεπικοινωνιών πνίγουν την πόλη, ένα στα τέσσερα ζευγάρια δεν μπορεί να μονιμοποιήσει μετά από δυο χρόνια και πάνω προσπάθειας. Σπέρμα που επιβιώνει συνεχώς βρίσκει να έχει υποστεί τέτοια ζημιά ώστε να μην μπορεί να καταφέρει γονιμοποίηση. (ΤΝΝ Αυγ. 13\09)

Η ακεφιά του Βάριου


Σχεδόν από την αρχή της συνειδητοποίησης των χημικών αεροψεκασμών, ο Κλίφορντ Κάρνικομ, άρχισε να σημειώνει υψηλά επίπεδα ραδιενεργού άλατος βάριου να πέφτουν από τα πλέγματα των αεροψεκασμών πάνω από το Σάντα Φε, Νιού Mέξικο, ο Κάρνικομ ισχυρίστηκε πως αυτά τα άλατα κάνουν την γη πιο αγώγιμη.

Είχε δίκαιο. Το φθινόπωρο του 2002, ένας έμπειρος τοπογράφος ο οποίος δούλευε για την πόλη Έντομοντον, άρχισε να παρατηρεί τα προσεγμένα λουλούδια και δέντρα της πόλης, να εκδηλώνουν υψηλούς δείκτες έλλειψης θρεπτικών συστατικών. Τα όρια που δίνει η τοπική διοίκηση για την Ηλεκτρική Αγωγή να μη ξεπερνάνε το «1». Τα δείγματα χώματος του Ντέϊβ Ντίκι όμως δείχνουν για EC (ηλεκτρική αγωγιμότητα) 4.6 με 7 φορές υψηλότερους δείκτες πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Ο Ντίκι απόρησε εαν τα αυξημένα επίπεδα στα ηλεκτρικά  αγώγημαμέταλλα οδηγούσε τα φυτά να περνάνε χλωρίωση. Ενα τεστ των 33$ με δείγματα χιονιού παρμένα σε αποστειρωμένα δοχεία επιβεβαίωσαν τα αυξημένα επίπεδα σε αλουμίνιο και βάριο. Norwest Lab report #336566 βρήκε

> Δείκτες αλουμινίου 0.148 μλγρμ./λτρ.

> Δείκτες βάριου 0.006 μλγρμ./λτρ.

Μεγάλες εκτάσεις δασικής καταστροφής και θάνατοι σε ψάρια στη Καλιφόρνια, δείχνουν να οφείλονται στα αφύσικα επίπεδα βάριου και αλουμινίου. Στην λίμνη Σάστα, ο Φράνσις Μάνγκελς, ένας συνταξιούχος διατηρητης φυσικού εδάφους, με ντοκτορά (PhD) στην Βιολογία της Άγριας Φύσης, ο οποίος εργάστηκε για τη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ, για πάνω από 35 χρόνια, είπε στον Ντέϊν Γιουίγκινγκτον, πως ρίχνει την ευθύνη στο pH που είναι 10 φορές πιο αλκαλικό από το φυσικό έδαφος και ανεβαίνουν οι δείκτες του οξειδίου αλουμινίου.

Ο Ντέϊν Γιουίγκινγκτον αναφέρει πως ο φυσικός δείκτης σε ενα δείγμα χιονιού στο Όρος Σάστα είναι 1\2 μον. (σε αυτή την περίπτωση, ug\l). Επιτρεπόμενες μονάδες αλουμινίου σε πόσιμο νερό είναι 50 μονάδες. Κυβερνητική ενέργεια απαιτείται στις 1,000 μονάδες της εύρεσης αλουμινίου. Το χιόνι που δειγματίστηκε και εξετάστηκε από το όρος Σάστα, δείχνει αλουμίνιο στις 61,000 μονάδες.

Το Βάριο χτυπάει τις ανεβασμένες 83 μονάδες.

Μέχρι τον Ιούλιο 2001, η επίσημη αρχή της Καλιφόρνιας δε μπορούσε να εξηγήσει πως οι δείκτες του βάριου είχαν διπλασιαστεί από το 1991. Μέχρι σήμερα δεν μπορούν να εξηγήσουν πως η δείκτες στο χώμα και το νερό ανεβαίνουν, όταν η βιομηχανική μόλυνση έχει εξαφανιστεί.

Τον Μάρτη 2002, δύο επιστήμονες από την Λόρενς Λίβερμορ Εθνική Βιβλιοθήκη στην βάση αέριων δυνάμεων στο Γράϊτ Πάτερσον, είπε στον βραβευμένο δημοσιογράφο Μπόμπ Φυτράκης πως συμμετείχαν σε δυο προγράμματα αέριων ψεκασμών. Το ένα ψέκαζαν οξείδιο του αλουμινίου στην άνω ατμόσφαιρα ώστε να αντανακλά ερχόμενες ηλιαχτίδες και να επιβραδύνει την παγκόσμια υπερθέρμανση.. Το άλλο ψεκάζει στεατικό βάριου πάνω στον ορίζοντα για στρατιωτικές επικοινωνίες, τρισδιάστατη χαρτογράφηση και ραντάρ. Νερό βροχής σαν σαπούνι στο δρόμο είναι υπογραφή από άλατα βάριου, μας είπε ένας επιστήμονας.

Επίσης επιβεβαίωσαν την χρήση του ΧΑΑΡΠ (HAARP) και εκπέμπουν από την Αλάσκα ώστε να λυγίσουν την ροή από τα τζέτ.

Το 2008 στη Λουιζιάνα ένας ειδησιογράφος εστίασε στο βάριο, το οποίο ο σταθμός ονόμασε ‘το ορόσημο τον αεροψεκασμών’. Όταν το ΚΣΛΑ ανέλυσε δείγματα που είχαν πέσει από αεροψεκασμούς, τα 6.8ppm δείκτες βάριου ήταν έξι φορές πιο πάνω από τα όρια τοξίνωσης που έχουν οριστεί από το ΕΠΑ. Το τμήμα Περιβαλλοντικού Ποιοτικού της Λουιζιάνα επιβεβαίωσε πως οι υψηλοί δείκτες βάριου ήταν πολύ ασυνήθιστοι.

Δυο χρόνια μετά, στον αέρα της Αριζόνα, σωματίδια αλουμινίου και βάριου εμφανίστηκαν. Εργαστηριακά τεστ έδειξαν πόσες φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο τοξίνωσης

> Αλουμίνιο 15.8Χ

> Βάριο 5.3Χ

Ο Κλίφορντ Κάρνικομ τώρα δηλώνει πως η ποσότητες Βάριου στην ατμόσφαιρά μας υπερβαίνουν ΟΧΤΩ φορές την ποσότητα που έχει δοθεί ως ασφαλή για τους ανθρώπους να εισπνέουν. Μικρότερα ζώα απλα είναι κακότυχα. Ενώ η Έκτη Γήινη εξάλειψη συνεχίζει να ξεδιπλώνεται, ίσως εκτός χρόνου πια.

Η Αρρώστια των Μικροκυμμάτων και συσχετιζόμενες παθήσεις από Χημικές Αερογραμμές
‘Εμβρυα, μωρά και παιδιά, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε παλμικά ασύρματα σήματα, που διαπερνάν γρήγορα τα σώματα και κεφάλια τους.

Παιδιά τα οποία είναι εκτεθειμένα σε κινητά τηλέφωνα πριν και ή μετά την γέννηση τους, τείνουν να έχουν μεγαλύτερη επικράτηση συναισθηματικών συμπτωμάτων, συμπτώματα συμπεριφοράς, απροσεξία, υπερδραστηριότητα, και θέματα με θέσεις εξουσίας, εξηγεί ο ηλεκτρομαγνητικων κυμάτων ερευνητής Prof. Kjell Mild στη Σουηδία. Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσουν καρκίνο του εγκεφάλου εάν χρησιμοποιούν κινητό.

Η ασθένεια των μικροκυμμάτων  είναι ήδη μεγάλη ανησυχία στο ευρύτερο κοινό σε χώρες οπου η ασύρματη τεχνολογία εισήλθε 10 χρόνια πριν από την βόρεια Αμερική. Ζεστές ζώνες συμπεριλαμβάνουν την Σουηδία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Αυστρία, Ελλάδα και Ισραήλ.

Η Σουηδία έχει την πρωτιά. Στοιχεία από την Σουδική κυβέρνηση βρήκε πως η εισαγωγή της κινητής τεχνολογίας το 1997, συμπίπτει με μια τρελή αύξηση σε καρκίνο του προστάτη, εγκεφαλικοί όγκοι, μελανώματα και καρκίνο των πνευμόνων. Το ίδιο και για θανάτους από Αλζχάϊμερ, τροχαία, απουσίες σχ. Με αδιαθεσία και το νούμερο βρεφών που γεννιούνται με καρδιακά προβλήματα.

Με ένα τέταρτο του εκατομμυρίου σε μόνιμο επίδομα από αναπηρίες από ασθένειες που σχετίζονται με μικροκύματα, η Σουηδία αλλάζει τα πάντα. (Pathophysiology Ιουν\09)

Χημικοί Αεροψεκασμοί αναφέρονται και σε αυτές τις χώρες.

Διαδεδομένα κοινά παράπονα από ασθένειες που προκύπτουν από τους Χημικούς Αεροψεκασμούς και από την Ασθένεια Μικροκυμάτων, συμπεριλαμβάνουν και τα ακόλουθα

> Πόνοι στις αρθρώσεις

> Κρίση άσθματος

> Πονοκέφαλοι με οξύ πόνο

> Απότομη ζαλάδα

> Δερματικές αναφυλάξεις, αλλεργίες, και φαγούρες

> Γαστρο-εντερικές διαταραχές

> Επίμονος ξερόβηχας

> Έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, συγκέντρωσης και μνήμης

> Τρέμουλο στη καρδία, φλεγμονές, διακοπή


Η κινητή τηλεφωνία έχει χαρεί ιδιαίτερη αδιαφορία από κυβερνητικούς ελέγχους και προστασία ενάντια της υγείας και περιβαλλοντικούς κινδύνους, σχολιάζει ο Δρ. Τζών Γουάργκο, προφέσορ των Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Νομοθεσίας στο πανεπιστήμιο Γέϊλ.

Έτσι όπως και οι χημικοί αεροψεκασμοί.

Μετά αφού κέρδισε την Γερμανική και την Ευρωπαϊκή βραβείο Σόλαρ, ο πρώην Γρήνπις ακτιβιστής Γουέρνερ, προειδοποίησε πως η στρατόσφαιρα ψεκάζεται με χημικά και βαρέα μέταλλα για να καθυστερήσουν την κλιματική αλλαγή και να δημιουργήσουν πεδία κλιματικών αγωγών.

Βασισμένη σε με πολύπλοκη εξίσωση, γνωστή ως ΒΤΡΠΕ, το USAF (Αεριες Δυνάμεις της ΗΠΑ), συνεχίζει να απλώνει βάριο στο άνω μέρος της ατμόσφαιρας έτσι ώστε να μπαλώσει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια πάνω απ τον ορίζοντα. Ακόμη και αν οι εμπορικές ασύρματες συχνότητες δεν ειναι αγωγοί ειδικά για σήματα που δίνονται από την ΧΑΑΡΠ (HAARP), όλα τα εμπορικά ραδιοκύματα \ μικροκύματα και η ενέργεια που εκπορεύεται από αυτά επηρεάζει και επηρεάζεται από την σύνθεση βάριο-στρόντιο, τυχαία.

Εάν θεωρείς μεγάλη την ηλεκτρομαγνητική ραδιενέργεια για κάθε σώμα/εγκέφαλο, έχεις απόλυτο δίκαιο.

Το 1971 ένα έγγραφο από του Ναυτικού των ΗΠΑ (που πρόσφατα δημοσιεύτηκε), έφερε μαζί πάνω από 2,300 μελέτες περιγράφοντας τις επιπτώσεις στην υγεία από ραδιενέργεια από μικρο κύματα. Σήμερα, πάνω από 6,000 μελέτες συνδέουν την ασύρματη και την ηλεκτρομαγνητική ραδιενέργεια (EMR), με πάνω από 122 βιολογικές αντιδράσεις.

Τελικό νούμερο μελετών που έγιναν για τις πιθανές επιπτώσεις, σε ανθρώπους, ζώα, φυτά και έντομα από τα ηλεκτρικά αγώγιμα contrails (ουρές που αφήνουν πίσω κατά τους χημικούς αεροψεκασμούς). : ΜΗΔΕΝ.

Δεν ξεφεύγεις από το μπάλωμα

Εξαιρετικά αγώγιμες οι ουρές από βάριο που απλώνονται ώστε να καλύψουν μεταδόσεις από ράδιο και ραντάρ πάνω απ τον ορίζοντα, χημικές κεραίες πάνω από κατοικημένες περιοχές, δυναμώνουν, ενισχύουν και αλλάζουν ήδη επικίνδυνα υψηλούς δείκτες από συχνότητες ραδιοκυμάτων και μόλυνση από μικροκύματα από κρυμμένους πύργους κινητής τηλεφωνίας και τηλεοπτικούς αναμεταδότες, ραντάρ για τους πολίτες και τα λεγόμενα ~smart grids~ , έξυπνα πλαίσια.

Ο πρωτοπόρος ερευνητής Δρ. Τζώρτζ Κάρλο, επιστράτευσε την πρώτη εκτενής έρευνα για την ραδιενέργεια από ασύρματα για την Μοτορόλα από το 1993 μέχρι το 1999 και έχασε την χορήγηση με τα τρομερά ευρήματα.

Ο Δρ. Κάρλο τώρα ανησυχεί..
‘ ΗΜΡ –ηλεκτρομαγνητική ραδιενέργεια -, είναι μάλλον κάποια συνεργία. Η έκθεση στα ζιζανιοκτόνα, χημικούς αεροψεκασμούς, το κούρεμα των δασών και το ξεχείλισμα των αστικών, δεν είναι αιτίες αντίπαλες με την ΗΜΡ, είναι πρόσθετα και σύνεργα (ή ενισχυτικά) αίτια. Είναι προσβολές σε ένα σύστημα που χρειάζεται δυνατή βιολογική αποζημίωση για να επιβιώσει. Η ΗΜΡ αφαιρεί την ικανότητα της αποζημίωσης και το άτομο ή είδος ξεπέφτει στις περιβαλλοντικές επιδράσεις πιο γρήγορα και πιο ολέθρια.

Και Τώρα Τι?

Τα πράματα δε γίνονται καλύτερα γρήγορα.

Καθώς η χώρες της ΕΕ μειώνουν την έκθεση σε ασύρματα σε όλη την Ευρώπη, λίγο πρίν μια έρευνα ορόσημο που θα γίνει Bioinitiative study, η παγκόσμια υποστήριξη για τα ασύρματα σπρώχνει τα δίκτυα και τα έξυπνα μέτρα (smart meters) να ξεφεύγουν πέρα από ότι μπορεί ο άνθρωπος να υποστεί.

Η έκθεση σε μικροκύματα και ραδιοκύματα από αυτά τα μέτρα είναι ακούσια και συνεχής. Και αντίθετα με τα κινητά τηλέφωνα και άλλες ασύρματες συσκευές που λειτουργούν στις ίδιες συχνότητες, δεν μπορείς να τα κλείσεις (smart meters).


Αυτά τα smart meters εκπέμπουν επικίνδυνες συχνότητες σχεδόν ασταμάτητα, μέρα-νύχτα, εφτά μέρες την εβδομάδα. Τα 603 εκατομμύρια smart meters που είναι να τοποθετηθούν παγκοσμίως μεσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα εκπέμπουν ηλεκτροομίχλη απο δισεκατομμύρια καινούργιους αναμεταδότες, καθώς γεωμηχανικές προσπάθειες περνάνε σε ακόμα πιο ανέλπιστη και αμείλικτη αγωγή!

Η έκθεση είναι πρόσθετη, επισημαίνει ο υπεύθυνος γεωνομικού στο Σάντα Κρουζ, Δρ. Πόκι Νάμκουνγκ, και προσθέτει,

«Κανένα στάνταρντ ασφάλειας δεν υπάρχει για χρόνια και μακρυά έκθεση σε ΗΜ κύματα, ή από πολλαπλές πηγές.»

Για τον χειρισμό της ασύρματης κίνησης από τα έξυπνα μέτρα (smart meters) και απο τα συνεχώς συγχρονισμένα και αναβαθμισμένα άντροϊντ εφαρμογές, η Τέταρτη Γενιά 4GHz LTE ίσως και να ενισχύσει την αγορά του Long Term Evolution (μακράς εξέλιξης)- ενώ θα περιορίσει τα δικά μας. Χαμηλότερες συχνότητες 4G LTE καμαρώνουν ακόμα πιο υψηλά ποσοστά διείσδυσης σε κτήρια και σώματα από υψηλές συχνότητες μικροκυμάτων. Και το 5G έρχεται από πίσω.

Απλά πες «ΟΧΙ!»

Μέχρι σήμερα, κανένα πρακτορείο ή οργάνωση δεν εξετάζει τις επιδράσεις από τις ηλεκτρικά αγώγιμες ουρές πάνω από πόλεις και περιοχές που είναι ήδη μπουκωμένες με ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές.

Θα έπρεπε.

Για όσους ζουν στη πόλη, και όλο και περισσότερο στις συνοικίες, η καθημερινή έκθεση σε ΗΜ κύματα είναι πάνω από 100 εκατομμύρια φορές περισσότερο από τα χρόνια της γιαγιάς σου. Όπως ο συγγραφέας Σάϊμον Μπέστ γράφει στο βιβλίο του «Ο ηλεκτρομαγνητικός άνθρωπος : Υγεία και Κίνδυνοι στο Ηλεκτρομαγνητικό Περιβάλλον».

«Σίγουρα εάν τα κινητά τηλέφωνα ήταν ένα καινούριο ναρκωτικό δεν θα είχε προλάβει να βγει εκτός εργαστηρίου».

Οι χημικοί αεροψεκασμοί και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι συνεργοί και συνδεδεμένα μεταξύ τους.


Από τον Οκτώβρη 2002, η Έκκληση Φρέϊμπέργκερ έχει υπογραφεί από 6000 και πάνω γιατρούς και προσωπικό υγειονομικού ενδιαφέροντος, ζητώντας από τη Γερμανική Κυβέρνηση να ξαναδεί τα στάνταρντ ασφάλειας για τα ασύρματα και να απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα.

Τρομαγμένοι από την Έκκληση Φρέϊμπεργκερ, η έκθεση Bionitiative και 165 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που πάσχουν από εγκεφαλικές διαταραχές, Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέκλεισε πως τα κινητά, οι υπολογιστές με ασύρματο ίντερνετ συνδέσεις φέρουν ρίσκο στην υγεία του ανθρώπου. Τον Μάιο 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να ανακαλεί όλες τις ασύρματες συσκευές από σχολεία. (Ρόϋτερς Σεπτ. 4\11, Telegraph Μάϊος24\11)

Σήμερα ΗΜΚ ειδικοί με διεθνές υπόβαθρο τον Δρ. Τζώρτζ Κάρλο, Δρ. Όλλι Τζόχανσον, Δρ. Λέϊφ Σάλφορντ, Δρ. Νέηλ Τσέρρυ, Δρ. Ρόμπερτ Μπέκερ, Δρ. Ντέϊβιντ Κάρπεντερ και πολλοί άλλοι έχουν δημοσίως δηλώσει την ανησυχία τους.

Προειδοποιούν πως με το να κουβερτώνουν συνεχώς την γη μας με παλμικές ασύρματες εκπομπές όπως ποτέ άλλοτε στη Γη, θα έχει ως αποτέλεσμα μαζικό εγκεφαλικό σβήσιμο, μια παγκόσμια ανικανότητα να αναπαράγει και την εξάλειψη του ανθρώπινου γένους.

Εαν δεν σταματήσει, η σύγκλιση των ηλεκτρομαγνητικά αγώγιμων ουρών και ασύρματες συχνότητες θα σιγουρέψουν αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα σε ακόμα πιο γρήγορο ρυθμό.

Τι μπορείς να Κάνεις?

1. Πότε μην εκθέσεις έγκυες η παιδιά σε ασύρματη ραδιενέργεια.

2. Κλείσε όλες τις κινητές συσκευές και βάσεις και τα ασύρματα ρούτερ.

3. Περιόρισε την χρήση του κινητού σου σε ένα λεπτό το μήνα. Ή μίλα για μια ώρα την ημέρα και δέξου 400% αυξημένο ρίσκο καρκίνου για τα επόμενα δέκα χρόνια.

4. Απαίτησε πως η πόλη η νομός σου μιμηθούν την πρόταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών για όλα τα κράτη μέλη ‘απαγορεύσουν τα κινητά τηλέφωνα, (φορητά) η Ασύρματο (μακράς συχνότητας) η Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο συστήματα από τάξεις και σχολεία’.

5. Μην μασήσετε για τα ‘πιο ασφαλή’ ασύρματα ηχεία και  ακουστικά. Πέρα απο τον λόγο πώλησης, κάθε επιπλέον συσκευή δίνει λόγο ύπαρξης ακόμα περισσότερων πύργων να εκπέμπουν σε ακόμα πιο υψηλές συχνότητες. Και όσο πιο υψηλή η συχνότητα, τόσο πιο αδιόρατα τα σώματά μας γίνονται στην ηλεκτρομαγνητική ενέργεια.

6. Σταματήστε τους Χημικούς Αεροψεκασμούς! Συνεχίστε να ενημερώνετε και να μορφώνετε τα ΜΜΕ και το κοινό. Πηγαίνετε σε κυβερνητικές συναντήσεις. Είναι παράνομο να εντάσσουν αδέσποτα ηλεκτρικά δίκτυα που χειρίζονται τα ανθρώπινα σώματα για να κλείσουν το δίκτυο. Δραστηριοποιήστε δικηγόρους σε αυτό το Παράνομο Αγωγό Βάριου και αρχίστε ισχυρές μηνύσεις.

7. Σταματήστε τα Έξυπνα Μέτρα! (Smart Meters!). Συνεχίστε να εκπεδεύεται τα μέσα και το κοινό. . Πηγαίνετε σε κυβερνητικές συναντήσεις. Δραστηριοποιήστε δικηγόρους σε αυτό το Παράνομο Αγωγό Βάριου και αρχίστε ισχυρές μηνύσεις.

8. Για να διαλυθούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και να γίνουν οι σωστοί έλεγχοι, ελαχιστοποιήστε την προσωπική σας χρήση και λειτουργήστε με τα φυσικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία της Γαίας (δείτε στον Γούγγλη) και χρησιμοποιήστε τα στρώματα γείωσης κάτω από τα σεντόνια σας. Όπως  υποδεικνύει το Earthcalm, «το τεχνητό ηλεκτρικό έχει διαχωρισμένη σύνδεση. Αντί να αντηχεί τον πλανήτη μας, τα κύτταρα αντηχούν στο ηλεκτρικό του σπιτιού και της δουλειάς.»

Για τον συγγραφέα


Ο Γουίλιαμ Τόμας είναι βραβευμένος ως δημοσιογράφος έρευνας με πάνω από τέσσερις δεκαετίες πείρας. Τα θέματα του σε γραπτά και φωτογραφίες έχουν εμφανιστεί σε πάνω από 50 εκδόσεις σε οκτώ χώρες, με μεταφράσεις στα Γαλλικά, Ολλανδικά και Ιαπωνέζικα. Ένας δια βίου αγωνιστής, το βίντεο ντοκιμαντέρ του, ‘Οίκο-Πόλεμος΄ κέρδισε το 1991 το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος των ΗΠΑ το ‘Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρό’ . Ο αποδέκτης τεσσάρων βραβείων στον Καναδά, ο Γουίλιαμ γράφει για τους ασύρματους κινδύνους από την έκδοση του «Καμμένη Γη» το 1991. Το πιο πρόσφατο του βιβλίο «Χημικοί Αεροψεκασμοί Επιβεβαιωμένοι» σημειώνει τις συνεχόμενες έρευνες για τις ουρές. 

Επισκεφθείτε τη σελίδα του www.willthomasonline.net


Πηγή: http://www.awakengr.com/2013/07/blog-post_982.html#ixzz3QEXFaw82
Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ !!! ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ !!!

σκοτεινες-δυναμεις-αποκαλυψη

Ἄρθρo-ἀποκάλυψη: Ὁ βρώμικος ρόλος τῶν «σκοτεινῶν δυνάμεων» ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ Χριστιανισμὸς»
τοῦ Νικολάου Στ. Ψαρουδάκη, δικηγόρου-δημοσιογράφου, Ἀθήνα

Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος μας, αὐτὸς ὁ προδομένος καὶ πονεμένος λαός, δὲν μπορεῖ νὰ θεωρήσει φυσιολογικὰ τὰ ὅσα συνέβησαν καὶ συμβαίνουν στὸν δημόσιο βίο. Ἔτσι ἀποτελεῖ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ἀνακαλύψει αὐτὰ ποὺ ἐνῶ ὑπάρχουν ἐπίσημα, τὰ ἀγνοεῖ. Γι΄ αὐτὸ θὰ γίνει προσπάθεια νὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ καταχθόνιος ρόλος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ποὺ πολλοὶ ἀγνοοῦν. Ἐλάχιστοι γνωρίζουν…
τί εἶναι μασονία, ρόταρυ, ΧΑΝ-ΧΕΝ, προσκοπισμός, χιλιασμός, σιωνισμὸς κ.α.
Νὰ διευκρινήσουμε ὅτι ὅταν λέμε «σκοτεινὲς δυνάμεις», ἐννοοῦμε τὸ ἠθικὸ σκοτάδι, τὴν κακία τὴν διαστροφή, τὴν ἀπάτη καὶ τὸ μίσος. Ὅλες αὐτὲς οἱ ὀργανώσεις καμουφλάρονται καὶ παρουσιάζονται μὲ ἀθώα καὶ ἀδιάβλητα προσωπεῖα π.χ. δικαιοσύνης, ἀγαθοεργίας, ψυχαγωγίας κ.τ.λ., ἐνῶ ὁ σκοπὸς ἐπιδίωξής τους εἶναι διαφορετικός. Βασικό τους ὅπλο ἡ ἀπάτη καὶ ἀρχηγὸς τους ὁ σατανᾶς.
Μετὰ τὴν ἄρνηση τῶν Ἑβραίων νὰ δεχθοῦν τὴν Χριστιανικὴ Διδασκαλία τὸ ὅλο ἔργο τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου, περνᾶ στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος… Οἱ Ἑβραῖοι δὲν συγχώρεσαν ποτὲ στὴν Ἑλλάδα τὸ γεγονὸς αὐτό… Στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μίσησαν τὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ πρόσωπο τῆς Ἑλλάδος πολέμησαν τὸ Χριστό.
Σχετικὰ μὲ τὸ μίσος τῶν ἑβραίων ἐναντίον ἐκείνων ποὺ βαπτίζονται χριστιανοὶ θὰ ἀναφέρουμε τὴν περίπτωση τοῦ ἑλληνοεβραίου ποιητῆ Γιοσὲφ Ἐλιγιᾶ Γιοσὲφ τοῦ «ἀδικοχαμένου ποιητῆ» γιὰ τὸν ὁποῖο κάνει λόγο στὴ «Βραδυνῆ» τῆς 12ης Αὐγούστου 1963 ὁ Γερ. Δ. Κασόλας, γράφοντας μεταξὺ ἄλλων: «Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὁ Γιοσὲφ (πρὶν ἀκόμα πιαστεῖ ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια τῶν Ἰωαννίνων) μοῦ ἐμπιστεύθηκε σὲ παθιασμένο γράμμα του ἕνα πολὺ σοβαρὸ μυστικό του ποὺ τούτρωγε τὰ σωθικά: ὅτι ἀσφυκτιοῦσε σὰν ἀπὸ βραχνὰ ἡ ζωὴ του μέσα στὴν πατρογονική του θρησκεία. Ἤθελε νὰ ἀλλάξει νὰ γίνει Χριστιανός… Καὶ ὑποψιάζομαι σήμερα πὼς ἡ παραπάνω αἰτία ἔκανε νὰ κινηθεῖ ὅπως κινήθηκε ὁ Ἰουδαϊσμὸς μὲ τὸν Σαμπεθάϊ Καμπιλὴ ἐναντίον τοῦ Γιοσέφ…»
Καὶ σήμερα τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας βρίσκεται στὰ χέρια τῶν ἑβραίων σιωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι τὸ 1898 ἵδρυσαν στὴν Ἐλβετία τὴν «Λαϊκὴ Τράπεζα» γιὰ τοὺς σκοποὺς τῶν Σιωνιστῶν.
Πολὺς λόγος ἔγινε μὲ τὴ δολοφονία τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. Τ. Κέννεντυ γιὰ τὸ ρόλο σ΄ αὐτὴν τοῦ Σιωνισμοῦ, ἀφοῦ ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ ἑβραῖος Ρουμπιστάϊν ἢ Ρούμπυ διεδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στὴν ὅλη ὑπόθεση δολοφωνόντας στὰ ἴδια τὰ χέρια τῆς Ἀστυνομίας τὸν Ὄσβαλντ ποὺ εἶχε συλληφθεῖ ὡς ὁ δολοφόνος τοῦ Κέννεντυ, προφανῶς γιὰ νὰ μὴν προβεῖ σ΄ ἀποκαλύψεις. Ἀκούσθηκαν ἀπὸ παντοῦ φωνὲς κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ ποὺ τὸν θεώρησαν ὀργανωτὴ τῆς δολοφονίας. Ἡ ἐφημερίδα «ΑΝΤΙΦΑΑ» (Ἰορδανικὴ) γράφει: «Ὁ παγκόσμιος σιωνισμὸς γνωστὸς γιὰ τὰ πολιτικά του ἐγκλήματα προσπαθεῖ τώρα νὰ συγκαλύψει τὸ νέο του ἔγκλημα».
Στὴν ὑπηρεσία τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων πάντα οἱ ἀμετανόητοι μιμητὲς τοῦ Ἰσκαριώτη Ἰούδα συνεχίζουν τὴν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἔργου του ἐχθρικὴ τακτικὴ μὲ διάφορα καλὰ μελετημένα μέτρα. Μὲ τὸ ἄφθονο χρῆμα τους ἐξαγοράζουν πρόσωπα καὶ πράγματα, Κυβερνήσεις, ὀργανώσεις καὶ Τύπο καὶ διοχετεύουν τὰ συνθήματά τους, τὶς ἰδέες τους, τὸ δηλητήριό τους. Δὲν διστάζουν μπροστὰ σὲ τίποτα νὰ σπείρουν τὴν σύγχυση, νὰ παραλύσουν τὴν ἀντίσταση τῶν λαῶν καὶ νὰ προετοιμάσουν τὴν παγκόσμια κυριαρχία τους.
Γιὰ νὰ πετύχουν τὸ σκοπὸ τους αὐτό, χρησιμοποιοῦν τρία διαφορετικὰ μέσα: α) τὸν ἄθεο κομμουνισμὸ β) τὸν οἰκουμενισμὸ μὲ τὸν θρηκευτικὸ συγκρητισμὸ καί γ) τὴ μασονία.
Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν ἄποψη τοῦ κ. Ψαρουδάκη γιὰ τὰ τρία μέσα ποὺ ἐπινόησαν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μίλησε καὶ ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Συγκεκριμένα εἶπε:
Τὰ τρία πλοκάμια τοῦ διάβολου:
Ὁ διάβολος ἔχει τρία πλοκάμια. Γιὰ τοὺς φτωχοὺς τὸν κουμμουνισμό, γιὰ τοὺς πιστοὺς τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ γιὰ τοὺς πλουσίους τὴν μασσωνία.
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μακαρίου Ἱερομονάχου, Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι σοφίας καὶ χάριτος, Ἅγιον Ὅρος, σελ. 73).

Οἱ τρεῖς αὐτὲς κατηγορίες τῶν σκοτεινῶν δυνέμεων θὰ ἀναλυθοῦν σὲ τρεῖς ἑπόμενες ξεχωριστὲς ἀναρτήσεις ὅσα εἶναι δηλαδὴ καὶ τὰ μέσα ποὺ ἔχουν ἐπιννοήσει.
orthodoxia-ellhnismos.gr